Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Smallingerland

Besluit aanwijzing invorderingsambtenaar

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSmallingerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit aanwijzing invorderingsambtenaar
CiteertitelBesluit aanwijzing invorderingsambtenaar
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vervangen door het Besluit aanwijzing invorderingambtenaar.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 231
  2. Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling sector gemeenten, art. 2.1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-06-201701-01-2018Nieuwe regeling

06-06-2017

Elektronisch gemeenteblad, 29-06-2017, nr. 108233

06-06-2017, nr. 7

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit aanwijzing invorderingsambtenaar

Het college van burgemeester en wethouders van Smallingerland;

gelet op artikel 2.1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling sector gemeenten en artikel 231, tweede lid, onderdeel c, van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen het volgende besluit:

Artikel 1

Het hoofd en de teamleider van de afdeling Belastingen en Financiële Administratie is gemeenteambtenaar belast met de invordering van gemeentelijke belastingen als in artikel 231, tweede lid, onderdeel c van de Gemeentewet (invorderingsambtenaar).

Artikel 2

Het aanwijzingsbesluit van november 2016, Aanwijzing invorderingsambtenaar, wordt ingetrokken.

Artikel 3

De functionaris die op grond van dit besluit is aangewezen als invorderingsambtenaar treedt in de plaats van de functionaris die als zodanig vóór de inwerkingtreding van dit besluit bevoegd was.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juni 2017.

Artikel 5

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing invorderingambtenaar.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Smallingerland.

Drachten, 6 juni 2017.

De secretaris, De burgemeester,