Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Smallingerland

Verordening winkeltijden Smallingerland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSmallingerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening winkeltijden Smallingerland
CiteertitelVerordening winkeltijden Smallingerland
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 149
 2. Winkeltijdenwet, art. 3 en 7
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-11-200723-05-2015Nieuwe regeling

06-11-2007

Breeduit, 15-11-2007

06-11-2007, volgnr. 6

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING WINKELTIJDEN SMALLINGERLAND

De raad van de gemeente Smallingerland;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 oktober 2007 gelet op de Winkeltijdenwet en artikel 149 van de Gemeentewet; BESLUIT:

vast te stellen de volgende Verordening winkeltijden Smallingerland.

Artikel 1

Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Winkeltijdenwet

 • b.

  feestdagen: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag en tweede Kerstdag, voorzover de feestdag niet op een zondag valt

Artikel 2

Beslistermijn

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders beslist op een aanvraag van een ontheffing binnen 2 weken.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders kan de beslissing voor ten hoogste 2 weken verdagen.

Artikel 3

Intrekken of wijzigen van de ontheffing

Het college van burgemeester en wethouders kan een ontheffing intrekken of wijzigen indien:

 • a.

  onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  na het verlenen van de ontheffing omstandigheden zijn ontstaan die de vrees wettigen dat de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat dreigt te worden verstoord;

 • c.

  de aan de ontheffing voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

Artikel 4

Feestdagenregeling

 • a.

  de verboden, genoemd in artikel 2, eerste lid, onder b van de wet gelden niet op ten hoogste vijf door het college van burgemeester en wethouders aan te wijzen feestdagen per kalenderjaar.

 • b.

  De in het eerste lid bedoelde bevoegdheid geldt voor elk deel van de gemeente afzonderlijk.

Artikel 5

Ontheffing zon- en feestdagenregeling voor afzonderlijke situaties

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan ontheffing verlenen van de in artikel 2 van de wet vervatten verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag, nieuwjaarsdag, tweede paasdag, hemelvaartsdag, tweede pinksterdag en eerste of tweede kerstdag, ten behoeve van:

  • a.

   bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard;

  • b.

   het uitstallen van goederen.

 • 2.

  Dein het eerste lid genoemde ontheffing kan worden verleend in geval van beurzen veilingen, occasionshows, kunstateliers en galeries.

Artikel 6

Openstelling op werkdagen tussen 22.00 en 06.00 uur

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan op aanvraag ontheffing verlenen van de verboden van artikel 2 van de wet, voor zover deze betrekking hebben op werkdagen.

 • 2.

  De ontheffing kan worden geweigerd indien de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

Artikel 7

Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze Verordening treedt in werking op de derde dag na publicatie.

 • 2.

  De Verordening winkeltijden van 4 juni 1996 wordt ingetrokken.

Aldus vastgesteld door de raad voornoemd in zijn vergadering van 6 november 2007.