Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Smallingerland

Verordening VROM Startersleningen Smallingerland 2008

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSmallingerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening VROM Startersleningen Smallingerland 2008
CiteertitelVerordening VROM Startersleningen Smallingerland 2008
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 147
 2. Gemeentewet, art. 149
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-200801-10-2011Nieuwe regeling

10-06-2008

Breeduit 25-09-2008

10-06-2008 volgnr. 10

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING VROM STARTERSLENINGEN SMALLINGERLAND 2008

De raad van de gemeente Smallingerland;

overwegende dat het gewenst is tijdelijk een regeling in te stellen om minder draagkrachtige zgn. starters op de woningmarkt in staat te stellen een eigen woning te kopen;

overwegende dat het tevens gewenst is de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 mei 2008;

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

BESLUIT:

vast te stellen de volgende: VERORDENING VROM STARTERSLENINGEN SMALLINGERLAND 2008

HOOFDSTUK 1

Begripsomschrijvingen

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  SVn : de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten;

 • 2.

  Bemiddelend Orgaan: een onafhankelijke organisatie onder de naam Bemiddelend Orgaan die met jaarlijks vastgestelde en gepubliceerde normen kredietadviezen geeft over het garanderen van financieringen;

 • 3.

  VROM Starterslening: een lening verstrekt door SVn aan een aanvrager, waarbij de hoofdsom van de lening voor minimaal 50% afkomstig is uit de Gemeenterekening VROM Starterslening, terwijl het resterende deel van de starterslening wordt verstrekt door SVn;

 • 4.

  Gemeenterekening VROM: de rekening die de gemeente Smallingerland Starterslening aanhoudt bij SVn, waaruit op grond van de deelnemingsovereenkomst tussen SVn en de gemeente Smallingerland VROM startersleningen kunnen worden verstrekt en waarin, voor wat betreft het gemeentelijk leningdeel, de rente en aflossingen over deze leningen worden teruggestort;

 • 5.

  aanvrager: de natuurlijke persoon en, indien van toepassing, diens partner die als koper van een woning een aanvraag om een VROM Starterslening doet resp. doen op grond van deze verordening

 • 6.

  partner: 1. de niet duurzaam gescheiden levende echtgeno(o)t(e);

  2. de geregistreerde partner; 3. de meerderjarige, niet zijnde diens kind of pleegkind, die met de aanvrager: op de datum van indiening van de aanvraag een gezamenlijke huishouding voert, of een gezamenlijke huishouding zal gaan voeren in de aangekochte woning;

 • 7.

  rijksregeling: een regeling van de rijksoverheid die financiële ondersteuning biedt voor de aankoop van een woning, zoals de Koopsubsidie (Wet Bevordering Eigen Woningbezit, BEW+) of eventuele opvolgende regelingen daarvan;

 • 8.

  rechtmatig verblijf: rechtmatig verblijf zoals bedoeld in artikel 8, onder a toten meteen I van de Vreemdelingenwet 2000;

 • 9.

  verwervingskosten: de kosten van het in eigendom verkrijgen van de woning, zoals omschreven in de Voorwaarden en Normen Nationale Hypotheek Garantie;

HOOFDSTUK 2

Algemene bepalingen

Artikel 2
 • 1.

  De gemeente en SVn zijn op 25 juni 2008 een deelnemingsovereenkomst aangegaan, met inachtneming waarvan deze verordening wordt vastgesteld en het in of krachtens deze verordening bepaalde zal worden toegepast.

 • 2.

  De gemeente heeft een Gemeenterekening VROM Starterslening ingericht en bij SVn ondergebracht, waaruit VROM Startersleningen kunnen worden toegekend ten behoeve van de aankoop van woning door aanvragers als bedoeld in artikel 5.

Artikel 3
 • 1.

  Voor het verstrekken van VROM Startersleningen is een bedrag beschikbaar van €1.200.000,--, dat tevens ais toekenningsplafond geldt. Tot wijziging van dit bedrag is de raad bevoegd.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders zorgen er door storting op de Gemeenterekening VROM Startersleningen voor dat daarop steeds voldoende saldo aanwezig is voor het verstrekken van toegekende VROM Startersleningen.

Artikel 4

Burgemeester en wethouders steilen Gemeentelijke Uitvoeringsregels VROM Starterslening vast. Het in of krachtens deze verordening bepaalde zal met inachtneming daarvan worden toegepast.

HOOFDSTUK 3

TOEPASSINGSBEREIK

Artikel 5
 • Op grond van deze verordening kunnen startersleningen worden toegekend indien op de datum van indiening van de aanvraag de verordening van kracht is en wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • 1.

   de aanvrager is jonger dan 40 jaar;

  • 2.

   de aanvrager heeft de Nederlandse nationaliteit, wordt op grond van een wettelijke

  bepaling als Nederlander behandeld, of is een vreemdeling die rechtmatig verblijf houdt;

 • 3. de aanvrager is, anders dan van de aangekochte woning, niet eerder eigenaar van een

  woning geweest;

  • 4.

   de aanvrager bewoont sinds ten minste drie jaar zelfstandig als huurder een woning of wooneenheid of is sinds ten minste drie jaar inwonend;

  • 5.

   de aanvrager heeft voor de woning een (voorlopige) koopovereenkomst ondertekend, al dan niet onder ontbindende voorwaarden;

  • 6.

   de aanvrager maakt geen gebruik van een bijdrage op grond van een rijksregeling;

  • 7.

   de aanvrager is niet in staat om de eigendomsverwerving van de woning zonder VROM Starterslening te financieren;

  • 8.

   voor de woning zal een eerste hypothecaire geldlening worden verstrekt met Nationale Hypotheek Garantie;

  • 9.

   de VROM Starterslening zal worden verstrekt met Nationale Hypotheek Garantie;

  • 10.

   de woning is gelegen in de gemeente Smallingerland;

  • 11.

   de woning is bestemd voor zelfstandige en permanente bewoning en zal door de aanvrager dienovereenkomstig worden gebruikt;

  • 12.

   de verwervingskosten van de woning bedragen ten hoogste € 200.000,--.

HOOFDSTUK 4

Aanvraag, besluit en intrekking

Artikel 6
 • 1.

  Een aanvraag om een VROM Starterslening moet worden ingediend bij SVn, door middel van het formulier dat burgemeester en wethouders daartoe hebben vastgesteld.

 • 2.

  De aanvraag wordt door SVn behandeld op volgorde van de datum van ontvangst.

 • 3.

  De behandeling door SVn vindt plaats conform de in de Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels VROM Starterslening vastgelegde procedures die uit de deelnemingsovereenkomst voortvloeien.

 • 4.

  Indien een aanvraag niet is ondertekend, niet alle daarin te vermelden informatie bevat of niet van alle daarbij te voegen bescheiden vergezeld gaat, schort SVn de behandeling van de aanvraag op en retourneert SVn deze aan de aanvrager met het verzoek de ontbrekende informatie en/of bescheiden zo spoedig mogelijk alsnog in te dienen.

 • 5.

  SVn adviseert binnen twee weken na de datum van ontvangst van de aanvraag of na de datum waarop de ontbrekende informatie en/of bescheiden is ingediend als bedoeld in het derde lid, aan burgemeester en wethouders of aan de aanvrager een starterslening kan worden toegekend en voor welke hoofdsom. SVn neemt daarbij de bepalingen van deze verordening, de in artikel 2, eerste lid, bedoelde deelnemingsovereenkomst en de in artikel 4 bedoelde uitvoeringsregeling in acht.

Artikel 7
 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen een VROM starterslening toekennen indien wordt voldaan aan de bepalingen van in of krachtens deze verordening gestelde voorschriften.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders stellen bij toekenning de hoogte van de VROM Starters-lening vast, met dien verstande dat de hoogte daarvan niet meer dan 20% van de verwervingskosten en niet meer dan € 30.000,-- kan bedragen.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders kunnen aan de toekenning van een VROM Starterslening nadere voorschriften verbinden.

 • 4.

  Burgemeester en wethouders besluiten over de aanvraag binnen twee weken na de datum van ontvangst van het advies van SVn, en stellen de aanvrager schriftelijk van hun besluit in kennis. Indien het besluit strekt tot toekenning van een VROM Starterslening, vermelden burgemeester en wethouders in hun besluit dat de toekenning plaatsvindt met inachtneming van de bepalingen van deze verordening, de in artikel 2, eerste lid, bedoelde deelnemingsovereenkomst en de in artikel 4 bedoelde uitvoeringsregeling.

 • 5.

  Onverminderd het in het eerste lid bepaalde, wordt een aanvraag door burgemeester en wethouders afgewezen indien het in artikel 3, eerste lid, genoemde toekenningspfafond is bereikt of door toekenning zou worden overschreden.

Artikel 8
 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen een besluit tot toekenning van een VROM Starters-lening intrekken indien:

  • a.

   niet is of niet langer wordt voldaan aan de bepalingen van deze verordening, de in artikel 2, eerste lid, bedoelde deelnemingsovereenkomst of de in artikel 4 bedoelde uitvoeringsregeling;

  • b.

   de VROM Starterslening is toegekend op grond van onjuiste of onvolledige gegevens;

  • c.

   de (voorlopige) koopovereenkomst wordt ontbonden.

 • 2.

  Bij de intrekking vordert het college de contante waarde van het ai genoten en/of toekomstige rentevoordeel geheel of gedeeltelijk terug, eventueel met de mogelijkheid van beslaglegging.

HOOFDSTUK 5

Hardheidsclausule, slot- en overgangsbepalingen

Artikel 9

Burgemeester en wethouders kunnen, indien toepassing van het in of krachtens deze verordening bepaalde naar hun oordeel zou leiden tot een bijzondere hardheid tegenover de aanvrager, daarvan afwijken ten gunste van de aanvrager.

Artikel 10
 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 oktober 2008 en is vanaf die datum gedurende drie jaar van kracht.

 • 2.

  Deze verordening kan worden aangehaald als de "Verordening VROM Startersleningen Smallingerland 2008".

Aldus vastgesteld door de raad voornoemd in zijn vergadering op 10 juni 2008'