Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Smallingerland

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Smallingerland houdende regels omtrent vergunningverlening, toezicht en handhaving Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Smallingerland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSmallingerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Smallingerland houdende regels omtrent vergunningverlening, toezicht en handhaving Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Smallingerland
CiteertitelVerordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Smallingerland
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 5.4, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 2. artikel 5.5 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 3. artikel 149 van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-11-2017nieuwe regeling

11-10-2016

gmb-2017-191381

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Smallingerland houdende regels omtrent vergunningverlening, toezicht en handhaving Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Smallingerland

De raad van de gemeente Smallingerland;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 mei 2016, verseon 1668922;

 

gelet op de artikelen 5.4, eerste lid, 5.5 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en artikel 149 van de Gemeentewet;

 

overwegende dat gemeenten, provincies en de gemeenschappelijke diensten die in hun opdracht werken, zich bij de zorg voor een gezonde en veilige fysieke leefomgeving met oog voor de maatschappelijke functies daarvan, waar die zorg gestalte krijgt in de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving van het omgevingsrecht, voor de gezamenlijke opgave gesteld zien om in landelijk verband de kwaliteit van deze uitvoering en handhaving te bevorderen, te borgen en te beoordelen en dat het met het oog daarop wenselijk is om regels vast te stellen, in onderlinge afstemming op het niveau van de FUMO door de deelnemende gemeenten en provincies;

 

overwegende dat het uitgangspunt voor de gezamenlijke Friese kwaliteitsbevordering in ieder geval de in landelijke samenwerking opgestelde kwaliteitscriteria 2.1 zijn, die op basis van technische en maatschappelijke ontwikkelingen indien daartoe aanleiding is met betrokken partijen in landelijke of provinciale afstemming zullen worden aangepast;

 

B ES L U I T:

 

vast te stellen de volgende: VERORDENING KWALITEIT VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING OMGEVINGSRECHTSMALLINGERLAND

Artikel 1 Begripsbepalingen

 

In deze verordening en daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 

 • a.

  VTH-taken: vergunningen, toezicht en handhaving;

 • b.

  betrokken wetten: de wet en de wetten, bedoeld in artikel 5.1 van de wet, voor zover bij of krachtens de genoemde wetten is bepaald dat hoofdstuk 5 van de wet van toepassing is;

 • c.

  kwaliteitscriteria: de in het Fries bestuurlijk VTH-Overleg laatst vastgestelde versie van de op basis van de in landelijke samenwerking tussen bevoegde gezagen ontwikkelde en beschikbaar gestelde en naar de Friese dimensie vertaalde kwaliteitscriteria voor vergunningverlening, toezicht en handhaving inzake de beschikbaarheid en de deskundigheid van organisaties die met de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten zijn belast;

 • d.

  wet: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Artikel 2 Reikwijdte

 

Deze verordening is van toepassing op de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten door of in opdracht van burgemeester en wethouders.

Artikel 3 Betrokkenheid van de raad

 

De gemeenteraad ziet toe op de hoofdlijnen van het beleid voor de kwaliteit van de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten in het licht van de voor de gemeente vastgestelde beleidskaders voor de fysieke leefomgeving.

Artikel 4 Kwaliteitsdoelen

 

 • 1.

  Burgemeester en wethouders beoordelen de kwaliteit van de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten in het licht van daarvoor door hen krachtens artikel 7.2, eerste lid, van het Besluit omgevingsrecht gestelde doelen.

 • 2.

  De doelen, waar deze gestalte krijgen in de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten, bedoeld in artikel 2, hebben in ieder geval betrekking op:

  • a.

   De dienstverlening

   De uitvoering van VTH-taken bevordert de uniformiteit van dienstverlening aan burgers en bedrijven. Ambtenaren van onze gemeente en de omgevingsdienst FUMO (Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing) die met de uitvoering van deze taken zijn belast beschikken over de benodigde opleiding, kennis en ervaring en houden deze actueel. Aan burgers/bedrijven kan duidelijkheid worden gegeven over het beleid en de regelgeving die op hen van toepassing is.

  • b.

   De uitvoeringskwaliteit van diensten en producten

   De inhoudelijk kwaliteit van VTH-producten wordt gevormd door een technisch- inhoudelijke en juridisch deel. Deze zijn onderling verweven. Bij de totstandkoming van VTH-producten wordt getoetst aan beleid en regelgeving zodat wordt bijgedragen aan omgevingsdoelen en voldaan wordt aan juridische uitgangspunten. De kwaliteit van de dienstverlening wordt (naast de kwalitatief inhoudelijke criteria) bepaald door het tijdig – op zijn minst binnen de daarvoor geldende wettelijke termijnen – leveren van de diensten en producten. De kwaliteitscriteria Frysk Peil (vigerend) verplichten ons daartoe.

  • c.

   De financiën

   Gemeente Smallingerland legt in de begroting de middelen vast die worden ingezet voor de uitvoering van VTH-taken. Het behouden en actueel houden van opleiding en kennis overeenkomstig de kwaliteitscriteria vereist continu aandacht en inzet van opleidingsmiddelen.

Artikel 5 Kwaliteitsborging

 

 • 1.

  Op de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten door of in opdracht van burgemeester en wethouders zijn de Kwaliteitscriteria Frysk Peil (vigerend) van toepassing.

 • 2.

  Over de naleving van de kwaliteitscriteria doen burgemeester en wethouders jaarlijks mededeling aan de gemeenteraad.

 • 3.

  Voor zover de kwaliteitscriteria niet zijn of niet konden worden nageleefd, doen burgemeester en wethouders daarvan gemotiveerd opgave.

Artikel 6 Inwerkingtreding

 

Deze verordening treedt in werking op de dag na de bekendmaking.

Artikel 7 Citeertitel

 

Deze verordening wordt aangehaald als: "Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Smallingerland".

 

Aldus vastgesteld door de raad voornoemd in zijn vergadering van 11 oktober 2016.

voorzitter, griffier,