Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Smallingerland

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Smallingerland houdende belastingregels omtrent lijkbezorging Verordening Lijkbezorgingsrechten 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSmallingerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Smallingerland houdende belastingregels omtrent lijkbezorging Verordening Lijkbezorgingsrechten 2018
CiteertitelVerordening Lijkbezorgingsrechten 2018
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening Lijkbezorgingsrechten 2017.

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-12-201701-01-2019nieuwe regeling

12-12-2017

gmb-2017-225086

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Smallingerland houdende belastingregels omtrent lijkbezorging Verordening Lijkbezorgingsrechten 2018

De raad van de gemeente Smallingerland;

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van november ;

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet;

 

gelet op de Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats(en) voor de Gemeente Smallingerland;

 

 

B E S L U I T :

 

 

vast te stellen de VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LIJKBEZORGINGSRECHTEN 2018

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  begraafplaats : de Zuiderbegraafplaats te Drachten, de begraafplaats "Slingehof" te Drachten, de begraafplaats “De Wâldhof” te Opeinde en begraafplaats “Jezus leeft” te Drachtstercompagnie;

 • b.

  graf : een zandgraf of keldergraf

 • c.

  particulier graf : een graf, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • -

   het doen begraven en begraven houden van lijken;

  • -

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • -

   het doen verstrooien van as;

 • d.

  kindergraf : een graf met een lengte van maximaal 200 cm en een breedte van maximaal 125 cm;

 • e.

  grafkelder : een betonnen of gemetselde constructie waarin een of meerdere lijken worden begraven of asbussen worden bijgezet;

 • f.

  particulier urnengraf: een graf, waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • -

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • -

   het doen verstrooien van as;

 • g.

  particulier urnennis : een nis, inclusief gedenkplaat, waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • h.

  particulier strooivak: een plaats waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen van verstrooien van as;

 • i.

  particulier sierurnveld :een plaats waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het bijzetten en bijgezet houden van een sierurnen;

 • j.

  strooiveld : een plaats waarop as wordt verstrooid;

 • k.

  algemeen graf : een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

 • l.

  (sier)urn : een voorwerp ter berging van één of meer asbussen;

 • m.

  asbus : een bus ter berging van as van een overledene;

 • n.

  gedenkteken : voorwerp op een graf voor het aanbrengen van opschriften of figuren, daaronder begrepen kettingen en hekwerken;

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 5 Belastingtijdvak

 • 1.

  Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

 • 2.

  Met betrekking tot de rechten genoemd in de bij deze verordening behorende tarieventabel is het belastingtijdvak gelijk aan de periode waarvoor wordt afgekocht.

Artikel 6 Wijze van heffing

De in de bij deze verordening behorende tarieventabel genoemde rechten worden geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld

De in de bij deze verordening behorende tarieventabel genoemde rechten zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 8 Termijnen van betaling

De rechten moeten worden betaald binnen 30 dagen na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

Artikel 9  

Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten.

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De "Verordening Lijkbezorgingsrechten 2017" van 13 december 2016 wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van de rechten in die periode plaatsvindt.

 • 4.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.

 • 5.

  Deze verordening kan worden aangehaald als: "Verordening Lijkbezorgingsrechten 2018".

   

Aldus vastgesteld door de raad voornoemd

in zijn vergadering van 12 december 2017,

griffier, voorzitter,

Tarieventabel 2018

behorende bij de "Verordening lijkbezorgingsrechten 2018”.

 

Hoofdstuk 1 Verlenen van recht en onderhoud

 • 1.1

  Het onderhoud van op particuliere graven geplaatste gedenktekens wordt van gemeentewege verricht tegen betaling.

 • 1.2

  Voor de huur en het onderhoud worden de volgende bedragen geheven:

 

 

5 jaar

10 jaar

20 jaar

40 jaar

1.2.1

voor een kindergraf

€ 433

€ 716

€ 1.169

€ 1.945

1.2.2

voor een urnengraf

€ 500

€ 825

€ 1.348

€ 2.243

1.2.3

voor een urnennis

€ 416

€ 688

€ 1.124

€ 1.870

1.2.4

voor een enkel graf van 80 cm

€ 962

€ 1.644

€ 2.803

€ 4.831

1.2.5

voor een tweediepgraf

€ 1.259

€ 2.217

€ 3.844

€ 6.903

1.2.6

voor een dubbelgraf

€ 1.629

€ 2.800

€ 4.726

€ 8.267

1.2.7

voor een persoonlijk strooiveld

€ 500

€ 825

€ 1.348

€ 2.243

1.2.8

voor een sierurnveld

€ 249

€ 412

€ 674

€ 1.121

 

 • 1.3

  De eerste grafhuurtermijn voor kindergraven, enkele graven, tweediep graven, dubbele graven en islamitische graven wordt afgesloten voor minimaal 10 jaar. De eerste grafhuurtermijn voor een urnengraf, urnennis, persoonlijk strooivak of sierurnveld wordt afgesloten voor minimaal 5 jaar.Voor een verlenging van de grafhuurtermijn wordt hetzelfde bedrag als genoemd in lid 2 in rekening gebracht.

 • 13.1

  Indien een graf in eigendom is bij de nabestaanden wordt voor het onderhoud 65% van de in lid 2 genoemde leges in rekening gebracht.

 • 1.3.2

  Voor een islamitisch graf geldt een tarief gelijk aan het tarief voor een tweediepgraf.

 • 1.3.3

  Voor een algemeen graf geldt een tarief gelijk aan de helft van het tarief voor een tweediep graf.

 

 

Hoofdstuk 2 Reserveren

 • 2.1

  Voor het gereserveerd houden van een graf worden de volgende bedragen per jaar geheven:

 • 2.1.1

  voor een kindergraf € 46

 • 2.1.2

  voor een urnengraf € 54

 • 2.1.3

  voor een urnennis € 44

 • 2.1.4

  voor een enkel graf € 106

 • 2.1.5

  voor een tweediep graf € 143

 • 2.1.6

  voor een dubbel graf € 181

 • 2.1.7

  voor een islamitisch graf € 143

 • 2.1.8

  voor een persoonlijk strooivak € 54

 • 2.1.9

  voor een sierurnveld € 27

 

Hoofdstuk 3 Begraven

 • 3.1.

  Geheven wordt voor het op werkdagen:

 • 3.1.1

  begraven, opgraven of herbegraven van een lijk € 363

 • 3.1.2

  plaatsen of opnemen van een urn of begraven, opgraven of herbegraven van een lijk in een kindergraf € 181

 • 3.1.3

  verstrooien van as, plaatsen of opnemen van een bovengrondse sierurn € 52

 • 3.1.4

  verstrooien van as op het strooiveld en het plaatsen van een naamplaatje € 77

 • 3.2

  De lid 3.1.1 en 3.1.2 genoemde rechten worden met 50% verhoogd indien het begraven, plaatsen, enz. geschiedt op een zaterdag, tenzij dit door de burgemeester is gelast.

 • 3.3

  De in lid 3.1.3 en 3.1.4 genoemde rechten zijn gelijk aan de in lid 3.1.2 genoemde rechten verhoogd met 50% indien het verstrooien geschiedt op een zaterdag, tenzij dit door de burgemeester is gelast.

 

Hoofdstuk 4 Grafmonumenten en gedenktekens

 • 4.1.

  Voor het recht tot het plaatsen van een gedenkteken, met uitzondering van een gedenkplaat voor een urnennis wordt geheven:

 • 4.1.1

  voor een graf € 70,00

 • 4.1.2

  voor een kindergraf, urnengraf of persoonlijk strooivak bedraagt het tarief de helft of € 35,00

 

Hoofdstuk 5 Overig

 • 5.1

  Voor het overboeken van gebruiksrechten van een grafruimte of urnengraf € 40,00

 • 5.2

  Voor het stichten van een grafkelder € 223,00

 

 

Behoort bij raadsbesluit van 12 december 2017,

 

de griffier van de gemeente Smallingerland,