Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Smallingerland

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Smallingerland houdende regels omtrent de aanwijzing van medewerkers belastingen Besluit aanwijzing medewerkers belastingen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSmallingerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Smallingerland houdende regels omtrent de aanwijzing van medewerkers belastingen Besluit aanwijzing medewerkers belastingen
CiteertitelBesluit aanwijzing medewerkers belastingen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Besluit aanwijzing medewerkers belastingen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. https://caruwo.vng.nl/IntegraleVersie.htm
 2. artikel 231, tweede lid, van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201801-01-2019nieuwe regeling

21-11-2017

gmb-2017-226285

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Smallingerland houdende regels omtrent de aanwijzing van medewerkers belastingen Besluit aanwijzing medewerkers belastingen

Het college van burgemeester en wethouders van Smallingerland;

 

gelet op artikel 2.1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling sector gemeenten en artikel 231, tweede lid, onderdeel d, van de Gemeentewet;

 

 

besluit vast te stellen het volgende besluit:

Artikel 1  

De volgende gemeenteambtenaren:

 • 1.

  de medewerk(st)ers van de afdeling Belastingen en Financiële Administratie, belast met de heffing van gemeentelijke belastingen;

 • 2.

  de medewerk(st)ers van de afdeling Belastingen en Financiële Administratie, belast met de invordering van gemeentelijke belastingen;

 • 3.

  de hoofden van alle afdelingen binnen de gemeentelijke organisatie;

zijn gemeenteambtenaren belast met de heffing of de invordering van gemeentelijke belastingen, als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel d van de Gemeentewet (medewerkers belastingen).

Artikel 2  

Het aanwijzingsbesluit van november 2016, Besluit aanwijzing medewerkers belastingen, wordt ingetrokken.

Artikel 3  

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2018.

Artikel 4  

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing medewerkers belastingen.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Smallingerland.

Drachten, november 2017.

De secretaris, De burgemeester,