Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Smallingerland

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Smallingerland houdende regels omtrent winkeltijden Verordening winkeltijden Smallingerland 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSmallingerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Smallingerland houdende regels omtrent winkeltijden Verordening winkeltijden Smallingerland 2018
CiteertitelVerordening winkeltijden Smallingerland 2018
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening winkeltijden Smallingerland 2015.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 3 van de Winkeltijdenwet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-06-2018nieuwe regeling

19-06-2018

gmb-2018-136252

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Smallingerland houdende regels omtrent winkeltijden Verordening winkeltijden Smallingerland 2018

De raad van de gemeente Smallingerland;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 juni 2018;

 

gelet op artikel 3 van de Winkeltijdenwet;

 

besluit vast te stellen de:

 

 

Verordening winkeltijden Smallingerland 2018

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a)

  de wet: de Winkeltijdenwet;

 • b)

  winkel: een winkel als bedoeld in artikel 1 van de Wet;

 • c)

  college: het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 2 Beslistermijn

 • 1.

  Het college beslist op een aanvraag van een ontheffing binnen acht weken;

 • 2.

  Het college kan de beslissing voor ten hoogste vier weken verdagen.

Artikel 3 Overdracht van de ontheffing

 • 1.

  Een ontheffing op grond van deze verordening is overdraagbaar na verkregen toestemming van het college;

 • 2.

  Ingeval van een voorgenomen overdracht doet de houder van de ontheffing hiervan onmiddellijk schriftelijk mededeling aan het college onder vermelding van de naam en het adres van de voorgestelde rechtverkrijgende.

Artikel 4 Intrekken of wijzigen van de ontheffing

 • 1.

  Het college kan een ontheffing intrekken of wijzigen indien:

  • a.

   ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

  • b.

   veranderde omstandigheden of gewijzigde inzichten dit noodzakelijk maken in verband met het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

  • c.

   het gebruik van de winkel of de uitoefening van een bedrijf anders dan in een winkel gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

  • d.

   de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

  • e.

   van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn of, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn;

  • f.

   de houder dit aanvraagt.

Artikel 5 Algehele vrijstelling

Voor de in artikel 2, eerste lid van de wet vervatte verboden geldt een algehele vrijstelling.

Artikel 6 Straatverkoop

De in artikel 2, tweede lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, gelden niet ten aanzien van het te koop aanbieden en verkopen van voor directe consumptie geschikte eetwaren en alcoholvrije dranken.

Artikel 7 Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de door het college aangewezen toezichthouders.

Artikel 8 Intrekking oude verordening en overgangsrecht

 • 1.

  De verordening winkeltijden Smallingerland 2015 wordt ingetrokken.

 • 2.

  Een krachtens de verordening winkeltijden Smallingerland 2013 verleende ontheffing of vrijstelling geldt als ontheffing of vrijstelling verleend krachtens deze verordening. Het college kan deze ambtshalve vervangen door een ontheffing of vrijstelling krachtens deze verordening. Ambtshalve vervanging kan gepaard gaan met een wijziging van beperkingen en voorschriften.

 • 3.

  Aanvragen om ontheffing die zijn ingediend onder de Verordening winkeltijden Smallingerland 2015, maar waarop nog niet is beschikt bij het in werking treden van deze verordening, worden afgehandeld overeenkomstig deze verordening.

Artikel 9 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening winkeltijden Smallingerland 2018.

 

 

Vastgesteld door de raad voornoemd

in zijn openbare vergadering van 19 juni 2018,

griffier,

drs. F. van der Heide

voorzitter,

T. van Mourik