Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Smallingerland

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Smallingerland houdende regels omtrent de heffing en invordering recht voor aansluiting op het gemeenteriool Verordening aansluitrecht gemeenteriool 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSmallingerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Smallingerland houdende regels omtrent de heffing en invordering recht voor aansluiting op het gemeenteriool Verordening aansluitrecht gemeenteriool 2019
CiteertitelVerordening aansluitrecht gemeenteriool 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening aansluitrecht gemeenteriool 2018.

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201901-01-2020nieuwe regeling

11-12-2018

gmb-2018-283428

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Smallingerland houdende regels omtrent de heffing en invordering recht voor aansluiting op het gemeenteriool Verordening aansluitrecht gemeenteriool 2019

De raad der gemeente Smallingerland;

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van november 2018;

 

gelet op de artikelen 229, lid 1, aanhef en onder a, van de Gemeentewet;

 

B E S L U I T :

 

vast te stellen de volgende: VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN EEN RECHT VOOR AANSLUITING OP HET GEMEENTERIOOL 2019

Artikel 1 Aard van de heffing

Voor aansluiting van een perceel op het gemeenteriool wordt een recht geheven. Onder aansluiting wordt verstaan: het aanleggen en aansluiten van riolering vanaf het gemeenteriool tot aan de erfscheiding van het perceel.

Artikel 2 Belastingplicht

Het recht wordt geheven:

 • a

  indien het perceel op verzoek wordt aangesloten van degene op wiens verzoek het perceel zal worden aangesloten;

 • b

  indien het perceel ter uitvoering van een door burgemeester en wethouders op grond van de bouwverordening en of de wet Milieubeheer gestelde eis tot aansluiting op het gemeenteriool door de gemeente op kosten van de nalatige wordt aangesloten van degene, die krachtens enig zakelijk recht de beschikking heeft over het perceel.

Artikel 3 Belastingtarief

 • a.

  Woningen: voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen, overeenkomstig artikel 220a lid 2 van de gemeentewet, wordt een tarief geheven welke is vermeld in de bij deze verordening behorende en daarvan deel uitmakende tarieventabel.

 • b.

  Niet-woningen: voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen, overeenkomstig artikel 220a lid 2 van de gemeentewet, worden de begrote kosten van de individuele aansluiting in rekening gebracht.

Artikel 4 Aanslag niet woningen

De in artikel 3b genoemde begrote individuele aansluitkosten worden als volgt vastgesteld:

 • 1.

  Op verzoek van de in artikel 2 genoemde belastingplichtige verstrekt de gemeente een offerte voor de aansluiting. In de offerte wordt in ieder geval een opsomming van te verrichten werkzaamheden en de aansluitkosten opgenomen.

 • 2.

  De belastingplichtige deelt de gemeente binnen een week na dagtekening schriftelijk mee indien akkoord wordt gegaan met de offerte rioolaansluitrecht.

 • 3.

  De gemeente legt, overeenkomstig de offerte, een aanslag eenmalig rioolaansluitrecht op.

 • 4.

  Verschillen tussen de geoffreerde kosten en de werkelijke kosten zullen niet met de belastingplichtige worden verrekend.

Artikel 5  

Voor percelen gelegen aan straten waarvan de riolering wordt verbeterd is de helft van het recht bedoeld in artikel 3 verschuldigd indien de aansluiting tijdens de verbeteringswerkzaamheden plaatsvindt.

Artikel 6 Vrijstellingen

De rechten worden niet geheven voor percelen:

 • a

  waarvan de gemeente krachtens recht van bezit of enig ander zakelijk recht de genothebbende is;

 • b

  welke gelegen zijn aan de van gemeentewege aangelegde nieuwe straten in bestemmingsplannen.

Artikel 7 Wijze van heffing

Indien het perceel op verzoek wordt aangesloten, geven burgemeester en wethouders aan degene, die de aansluiting heeft verzocht, bericht van het verschuldigde bedrag. Aansluiting van het perceel op het gemeenteriool kan eerst plaatsvinden nadat het verschuldigde recht is voldaan.

In het geval dat de aansluiting heeft plaatsgevonden met toepassing van artikel 2, onder b, wordt het recht door middel van een nota geheven en moet het worden voldaan binnen één maand na de dagtekening van de nota.

Artikel 8 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van een recht voor aansluiting op het gemeenteriool.

Artikel 9 Overgangsrecht

De “Verordening aansluitrecht gemeenteriool 2018” wordt ingetrokken met ingang van de in het artikel 10 tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

 • 3.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening aansluitrecht gemeenteriool 2019.

Aldus vastgesteld door de raad voornoemd

in zijn vergadering van 11 december 2018,

griffier,

voorzitter, 

Bijlage Tarieventabel 2019

Behorende bij de “Verordening aansluitrecht gemeenteriool 2019”.

 

 

Het recht als bedoeld in artikel 2 bedraagt € 667,00

 

 

Behorende bij raadsbesluit van 11 december 2018.

 

De griffier van de gemeente Smallingerland,