Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Smallingerland

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Smallingerland houdende regels omtrent de heffing en invordering van reinigingsrechten Verordening reinigingsrechten 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSmallingerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Smallingerland houdende regels omtrent de heffing en invordering van reinigingsrechten Verordening reinigingsrechten 2019
CiteertitelVerordening reinigingsrechten 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Regeling reinigingsrechten 2018.

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201901-01-2020nieuwe regeling

11-12-2018

gmb-2018-283443

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Smallingerland houdende regels omtrent de heffing en invordering van reinigingsrechten Verordening reinigingsrechten 2019

De raad van de gemeente Smallingerland;

 

gelezen het voorstel van november 2018;

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

 

B E S L U I T:

 

vast te stellen de: VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN REINIGINGSRECHTEN 2019.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • 1.

  bedrijfsafval: afvalstoffen, niet zijnde huishoudelijke afvalstoffen, afvalwater, autowrakken of gevaarlijke afvalstoffen;

 • 2.

  grof bedrijfsafval: afvalstoffen, met uitzondering van autowrakken, afkomstig van bedrijven en instellingen, welke door aard, omvang of hoeveelheid niet periodiek worden ingezameld.

 • 3.

  huishoudelijke afvalstoffen: afvalstoffen afkomstig uit particuliere huishoudens;

 • 4.

  route-inzameling: het periodiek op verschillende adressen ophalen van bedrijfsafval.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam "reinigingsrechten" worden rechten geheven zowel voor het genot van door het gemeentebestuur verstrekte diensten als voor het gebruik van voor de openbare dienst bestemde gemeentebezittingen, werken of inrichtingen die bij de gemeente in beheer of in onderhoud zijn.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 5 Belastingjaar

Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 6 Wijze van heffing

 • 1.

  De rechten bedoeld in lid 1 van de tarieventabel worden geheven bij wege van aanslag met dien verstande dat per belastbaar feit een afzonderlijke aanslag kan worden opgelegd.

  De rechten bedoeld in lid 1 van de tarieventabel worden geheven bij wege van aanslag met dien verstande dat per belastbaar feit een afzonderlijke aanslag kan worden opgelegd.

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld en de heffing naar tijdsgelang voor de jaarlijks verschuldigde rechten

 • 1.

  De rechten zijn verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt zijn de rechten verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

Artikel 8 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet een aanslag worden betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden later.

 • 2.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingsweg 1990 moeten de reinigingsrechten worden betaald in geval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6, tweede lid:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van het uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

  • c.

    

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de reinigingsrechten.

Artikel 10 Overgangsrecht

De “Regeling reinigingsrechten 2018" wordt ingetrokken met ingang van de in het artikel 11, tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

 • 3.

  Deze regeling wordt aangehaald als: Verordening reinigingsrechten 2019.

Drachten, november 2018.

Aldus vastgesteld door de raad

in zijn vergadering van 11 december 2018,

griffier,

voorzitter,

Bijlage Tarieventabel 2019

behorende bij de “Verordening reinigingsrechten 2019”.

 

Algemeen

 

De bedragen genoemd in deze tabel zijn exclusief omzetbelasting.

 

 

Maatstaven en jaarlijkse tarieven reinigingsrechten

 

Het recht voor de periodieke route-inzameling van bedrijfsafval bedraagt per belastingjaar voor:

1. voor een rolemmer met een inhoud van 240 liter

€ 150

2. voor het verwijderen van bedrijfsafval door middel van een ondergrondse container (met pas), vast recht

€ 128

per vuilniszak

€ 0,54

 

 

Eenmalig

 

3. borg voor de pas van een ondergrondse container (onbelast)

€ 50

4. een vervangende pas bij verlies of diefstal van de pas voor een ondergrondse container (onbelast)

€ 25

 

Behoort bij raadsbesluit van 11 december 2018.

 

De griffier van de gemeente Smallingerland,