Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Smallingerland

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Smallingerland houdende regels omtrent de burgerlijke stand Reglement burgerlijke stand Smallingerland 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSmallingerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Smallingerland houdende regels omtrent de burgerlijke stand Reglement burgerlijke stand Smallingerland 2018
CiteertitelReglement Burgerlijke Stand gemeente Smallingerland 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Reglement Burgerlijke Stand gemeente Smallingerland van 2013.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 16 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek
 2. artikel 1 van het Besluit burgerlijke stand 1994
 3. artikel 2 van het Besluit burgerlijke stand 1994
 4. artikel 3 van het Besluit burgerlijke stand 1994
 5. artikel 4 van het Besluit burgerlijke stand 1994
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-02-201901-06-2018nieuwe regeling

25-05-2018

gmb-2019-44153

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Smallingerland houdende regels omtrent de burgerlijke stand Reglement burgerlijke stand Smallingerland 2018

Burgemeester en wethouders van Smallingerland;

 

Gelet op het bepaalde in artikelen 16, Boek 1 Burgerlijk Wetboek en de artikelen 1 tot en met 4 van het Besluit burgerlijke stand 1994:

 

b e s l u i t e n :

 

Het ‘Reglement Burgerlijke Stand Smallingerland 2018’ vast te stellen. Dit reglement bevat bepalingen ten aanzien van ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand, de aanwijzing van locaties als gemeentehuis, de voorwaarden voor kosteloze huwelijkssluitingen en de openstelling van het bureau van de burgerlijke stand.

 

REGLEMENT BURGERLIJKE STAND

 

 

Reglement met bepalingen over ambtenaren burgerlijke stand, de buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand, de locatie en de openstelling van het bureau van de burgerlijke stand.

Artikel 1 Begripsbepaling

Het reglement verstaat onder:

 • a.

  de wet: Boek I van het Burgerlijk Wetboek;

 • b.

  het besluit: Besluit burgerlijke stand 1994 (Stb. 1994, 160) als gewijzigd bij besluit van 19 december 1994 (Stb. 900);

 • c.

  ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar in dienst van de gemeente Smallingerland of van een andere gemeente als zodanig benoemd door burgemeester en wethouders (artikel 16, leden 2 en 3 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek);

 • d.

  buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar in dienst van de gemeente Smallingerland of van een andere gemeente, of een persoon die geen ambtenaar in gemeentelijke dienst is, als zodanig benoemd door burgemeester en wethouders (artikel 16, leden 2 en 3 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek);

 • e.

  college: college van burgemeester en wethouders van Smallingerland;

 • f.

  gemeentehuis: alle locaties welke bij besluit door het bevoegd orgaan als zodanig zijn aangewezen.

Artikel 2 Ambtenaar van de burgerlijke stand

 • 1.

  Het college kan tot ambtenaar van de burgerlijke stand benoemen: ambtenaren in dienst van de gemeente Smallingerland, werkzaam bij dat onderdeel van de gemeentelijke organisatie waaronder de taken van de burgerlijke stand vallen;

 • 2.

  Na beëindiging van het dienstverband met de gemeente Smallingerland eindigt de benoeming van rechtswege.

 • 3.

  Het college kan de benoeming van ambtenaar van de burgerlijke stand doen beëindigen wanneer de aan deze functie verbonden werkzaamheden direct of indirect niet meer worden uitgeoefend.

Artikel 3 Benoeming buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

 • 1.

  Het college kan tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand benoemen:

  • a.

   personen, al dan niet in dienst van de gemeente Smallingerland, voor het regelmatig voltrekken van huwelijken en het bevestigen van geregistreerde partnerschappen;

  • b.

   de burgemeester, overige collegeleden en raadsleden van de gemeente Smallingerland;

  • c.

   personen, al dan niet in dienst van de gemeente Smallingerland, voor het éénmalig voltrekken van een huwelijk of het bevestigen van een geregistreerd partnerschap (ééndaagse benoeming).

 • 2.

  De buitengewoon ambtenaar, zoals genoemd in het eerste lid onder a, wordt voor een periode van maximaal vijf jaar benoemd. Hierna kan herbenoeming plaatsvinden.

 • 3.

  De buitengewoon ambtenaar, genoemd in het eerste lid onder b, wordt benoemd voor alleen die dag waarop hij op verzoek het huwelijk of geregistreerd partnerschap zal sluiten, respectievelijk zal bevestigen.

 • 4.

  De buitengewoon ambtenaar, genoemd in het eerste lid onder c, dient bij het doen van het verzoek reeds beedigd te zijn door de rechtbank.

 • 5.

  Het college kan nadere eisen stellen aan de benoeming tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand.

Artikel 4 Openstelling

 • 1.

  Het bureau van de burgerlijke stand is voor het sluiten van huwelijken en het bevestigen van geregistreerde partnerschappen in beginsel geopend van: maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur;

 • 2.

  Onverminderd het bepaalde in de wet, dit reglement en geldende overeenkomsten kan een huwelijk of een geregistreerd partnerschap ook op een ander tijdstip dan in lid 1 genoemd, worden gesloten dan wel worden bevestigd.

 • 3.

  Een huwelijksdatum kan alleen bij of na de huwelijksaangifte worden vastgelegd.

 • 4.

  Het bureau van de burgerlijke stand is geopend:

  • a.

   voor huwelijksaangifte: op afspraak;

  • b.

   voor overige werkzaamheden betreffende de huwelijksaangifte: maandag tot en met vrijdag tijdens de uren dat de frontoffice van de eenheid burgerzaken voor het publiek is geopend, met uitzondering van de avondopenstelling.

 • 5.

  Het bureau is gesloten indien de in leden 1 en 4 vastgestelde openstelling samenvalt met een Algemeen erkende of daarmee gelijkgestelde feestdag in de zin van artikel 3 van de Algemene termijnenwet of andere door burgemeester en wethouders aangewezen dagen waarop het bureau niet of slechts gedeeltelijk is geopend.

 • 6.

  Het bureau van de burgerlijke stand kan op andere dagen dat het bureau regulier gesloten is, voor het publiek beperkt geopend zijn op door het college, na voorafgaande bekendmaking, te bepalen uren.

Artikel 5 Leiding van de dienst

Het hoofd van de eenheid Burgerzaken is belast met de leiding van het bureau burgerlijke stand

Artikel 6 Locatie Huwelijken en Geregistreerde Partnerschappen

 • 1.

  Het college kan in voorkomende gevallen locaties buiten het gemeentehuis aanwijzen voor het sluiten van huwelijken en het bevestigen van geregistreerde partnerschappen.

 • 2.

  Het college toetst een verzoek tot aanwijzing van een dergelijke locatie aan de criteria en randvoorwaarden, zoals die in de toelichting op dit artikel zijn opgesomd.

Artikel 7 Kosteloze Huwelijken en Geregistreerde Partnerschappen

 • 1.

  Huwelijken en geregistreerde partnerschappen waarvoor geen leges verschuldigd zijn, worden voltrokken, respectievelijk bevestigd, in een daartoe aangewezen ruimte in het gemeentehuis.

 • 2.

  Huwelijken of geregistreerde partnerschappen waarvoor geen leges verschuldigd zijn, worden in beginsel gesloten dan wel bevestigd door de ambtenaar van de burgerlijke stand.

 • 3.

  Huwelijken of geregistreerde partnerschappen waarvoor geen leges verschuldigd zijn, worden niet gesloten of bevestigd door een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand als bedoeld in artikel 3, lid 1, onderdeel b.

 • 4.

  Het sluiten of bevestigen van de in lid 1 genoemde huwelijken of geregistreerd partnerschappen beperkt zich slechts tot het wettelijk noodzakelijke gedeelte.

 • 5.

  Huwelijken of geregistreerde partnerschappen waarvoor geen leges verschuldigd zijn, zijn slechts toegankelijk voor inwoners van de gemeente Smallingerland

Artikel 8 Bezoldiging

 • 1.

  De ambtenaar van de burgerlijke stand ontvangt geen extra vergoeding voor de werkzaamheden die hij / zij uit hoofde van zijn / haar functie verricht.

 • 2.

  Aan de buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand wordt per huwelijk of geregistreerd partnerschap een vergoeding uitbetaald conform de rechtspositie-regeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Smallingerland.

 • 3.

  Lid 2 is niet van toepassing op buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand die zijn benoemd op grond van artikel 3, lid 1, onderdeel b van dit reglement.

Artikel 9 Omzetting Geregistreerd Partnerschap in een Huwelijk

Een omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, dat niet plaatsvindt aan de daarvoor bestemde ruimte in het gemeentehuis, wordt, met uitzondering van artikel 6, voor de toepassing van dit reglement gelijkgesteld met de sluiting van een huwelijk.

Artikel 10 Niet voorziene situaties

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het college.

Artikel 11 Slotbepalingen

 • 1.

  Dit reglement treedt in werking met ingang van 1 juni 2018.

 • 2.

  Dit reglement kan worden aangehaald als: Reglement Burgerlijke Stand gemeente Smallingerland 2018.

 • 3.

  Het Reglement Burgerlijke Stand gemeente Smallingerland van 2013 wordt ingetrokken met ingang van 1 juni 2018.

   

 

Vastgesteld op 25 mei 2018.

Burgemeester en wethouders van Smallingerland,

secretaris,

J. Mulder

burgemeester,

T. van Mourik