Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Smallingerland

Besluit van het directieteam van de gemeente Smallingerland houdende regels omtrent uitvoeringsbesluit Organisatie 2019 (Uitvoeringsbesluit Organisatie 2019)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSmallingerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het directieteam van de gemeente Smallingerland houdende regels omtrent uitvoeringsbesluit Organisatie 2019 (Uitvoeringsbesluit Organisatie 2019)
CiteertitelUitvoeringsbesluit Organisatie 2019
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Smallingerland/625522/CVDR625522_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-2020artikel 1, 2

08-04-2020

gmb-2020-110045

01-07-201901-05-2020nieuwe regeling

29-05-2019

gmb-2019-160190

43475

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het directieteam van de gemeente Smallingerland houdende regels omtrent uitvoeringsbesluit Organisatie 2019 (Uitvoeringsbesluit Organisatie 2019)

Het Directieteam;

 

Gelet op artikel 7 lid 3 van het Organisatiebesluit Smallingerland 2019 bevoegd is de bijlage vast te stellen voor de instelling, taken en opgaven van Teams;

 

Overwegende,

 

 • -

  dat een Organisatievisie is vastgesteld op basis van de organisatieontwikkeling #INBEWEGING en nader uitgewerkt in verschillende documenten;

 

 • -

  dat het college op 13 november 2018 een voorgenomen besluit heeft genomen waarbij de hoofdstructuur en indeling van teams met daarbij een toelichting is vastgesteld en dat dit besluit op 26 februari 2019 is bekrachtigd;

 

Gelezen het voorstel aan het Directieteam d.d. 21 mei 2019, zaaknummer 43475.

 

BESLUIT:

 

Vast te stellen de volgende bijlage Uitvoeringsbesluit behorende bij het Organisatiebesluit Smallingerland 2019

Artikel 1 Instelling Teams

De volgende organisatie eenheden genaamd Teams worden ingesteld:

 • Sociaal geregeld

 • Sociaal ondersteunend

 • Samen leven

 • Naar werk

 • Naar inkomen

 • Na(ar) school

 • Belastingen

 • Concern

 • Organisatie en communicatie

 • Services

 • Ondersteuners

 • Informatie en analyse

 • Financiën

 • Programma's en projecten

 • Klantcontact

 • Vergunningen, Toezicht en Handhaving

 • Ondernemen en ontwikkelen

 • Omgeving

 • Omgevingsbeheer Geregeld

 • Omgevingsbeheer Wijken

 • Omgevingsbeheer Schoon

 • Omgevingsbeheer Specialisten

Artikel 2 Taken en opgaven van de Teams

 

Voor de Teams genoemd in artikel 1 worden de volgende taken en opgaven vastgesteld

Team

Taken en opgaven

Sociaal geregeld

Werk, inkomen, WMO, Jeugd, schuldhulpverlening, nieuwkomers, contractmanagement.

Sociaal ondersteunend

Administraties Werk en Inkomen en Carins (jeugd en Wmo), preventie, toezicht kwaliteit en handhaving sociaal domein, verhaal en terugvordering, kwaliteitszorg en –beheer, business control, financiële administratie en financieel beleid.

Samenleven

Onderwijs, laaggeletterdheid, onderwijshuisvesting, cultuur, monumenten, voorschoolse voorzieningen, sport, welzijn, wijk- en dorpscontacten, volksgezondheid en mondiaal beleid.

Naar werk

Begeleiden van uitkeringsgerechtigde werkzoekende inwoners naar werk of participatie.

Naar inkomen

Verstrekken en beheren van uitkeringen, inkomensvoorzieningen en andere minimavoorzieningen.

Na(ar) school

Leerlingen administratie, leerplicht en leerlingenvervoer.

Voor de gemeente in de regio De Friese Wouden: Mbo-leerplicht, voortijdig schoolverlaten, jongeren in een kwetsbare positie en advisering schoolbaarheid en leerbaarheid van jeugdigen die een uitkering aanvragen.

Belastingen

Gemeentelijke belastingaanslagen en heffingen zoals o.a. Onroerende zaak belasting, Afvalstoffen- en Rioolheffing. Het invorderen, verminderen, kwijtschelden en het behandelen van bezwaren en beroepen van de belastingen, heffingen en leges van vergunningen.

Concern

Juridische advies, passende geschilbeslechting, bemiddeling en mediation, klachten, bezwaar en beroep, coördinatie verzoeken openbaarheid en inzagerecht, openbare orde en veiligheid, informatieveiligheid, privacy, concerncontrol, verbijzonderde interne controle, ondersteuning bestuur en directie, inkoop, schade en verzekeringen.

Organisatie en Communicatie

Personeelsbeleid, advies en personeels –en salarisadministratie, organisatieontwikkeling en kwaliteit, opleidingsbeleid, Ambtenaren- en arbeidsrecht, ziekteverzuim, Arbo, werving en selectie.

Advies en woordvoering, traineeprogramma, profilering gemeente zoals promotie, marketing, dwjm.

Services

Huisdrukkerij inclusief dtp en fotografie, bodedienst, ICT, inkoop facilitaire zaken, catering gemeentehuis, en op termijn Tussendiepen, schoonmaak.

Ondersteuners

Bestuurssecretariaat, directiesecretariaat, teamsecretariaten en ondersteuners Tussendiepen.

Informatie en Analyse

Informatie- en databeleid, documentatie- en informatievoorziening digitaal en analoog, recordmanagement, functioneel (applicatie)beheer, webbeheer, beheer basisregistraties zoals BGT, BAG, BRP, WOZ, datadistributie, data-analyse, onderzoek.

Financiën

Boekhouding, financiële advisering, teamcontrol en financieel beleid.

Programma's en projecten

Poule van organisatie-breed inzetbare project- en programmaleiders, aangevuld met thema-aanjagers zoals duurzaamheid, O3, omgevingsgericht werken en #Inbeweging.

Klantcontact

Invoerkanalen, het eerste contact, postregistratie, sociale media, behandelen eenvoudige aanvragen, klantcontact Tussendiepen, reisdocumenten, burgerzaken, receptie, website, verkiezingen, publicaties en mededelingen.

Vergunningen, Toezicht en Handhaving

Toezicht en handhaving publiek domein, toezicht fiscaal- en vergunningen parkeren, toezicht en handhaving omgevingsrecht, verlenen omgevingsvergunningen en –meldingen, vergunningverlening APV en bijzondere wetgeving waaronder evenementen en DHW.

Ondernemen en ontwikkelen

Beheer en onderhoud vastgoed en gemeentelijke eigendommen, accountmanagement, beleid economie, beleid volkshuisvesting, gebiedsontwikkeling, grondzaken, haven, recreatie en toerisme, ondernemersloket backoffice, ontwikkelen vliegveld.

Omgeving

Beheer en onderhoud vastgoed en gemeentelijke eigendommen, accountmanagement, beleid economie, beleid volkshuisvesting, gebiedsontwikkeling, grondzaken, haven, recreatie en toerisme, ondernemersloket (backoffice), ontwikkelen vliegveld.

Omgevingsbeheer Geregeld

Beleid, planuitwerking, realisatie en planmatig beheer openbare ruimte: groen, civiele kunstwerken, water, riolering, wegen, openbare verlichting, sportvelden. Beleid en administratie begraafplaatsen.

Omgevingsbeheer Wijken

Wijkgericht werken, bermen, watergangen, zwerfafval, onderhoud en beheer speeltoestellen, beheer leefomgeving.

Omgevingsbeheer Schoon

Mechanisch vegen, onkruidbestrijding, kolkenzuigen, ecostations, afvalinzameling, schoonhouden riolering.

Omgevingsbeheer Specialisten

Onderhoud straten, ongediertebestrijding, parkeergarage, brug- en pontbediening, vervoer college, timmer werkzaamheden, gladheid bestrijding, technisch onderhoud, beheer sportvelden, beheer gemalen, verzorging bomen, beheer begraafplaatsen, beheer vliegveld, inrichting locaties bij verkiezingen.

 

Artikel 3 Inwerkingtreding en Citeertitel

 • 1.

  Dit besluit kan worden aangehaald als "Uitvoeringsbesluit Organisatie 2019".

 • 2.

  Dit Uitvoeringsbesluit is de bijlage als bedoeld in artikel 7 lid 3 van het Organisatiebesluit Smallingerland 2019.

 • 3.

  Het Uitvoeringsbesluit Organisatie 2019 treedt in werking op 1 juli 2019.

Vastgesteld in de vergadering van 29 mei 2019 onder voorbehoud van vaststelling door het college van burgemeester en wethouders (vastgelegd op 11 juni 2019)

namens het college van burgemeester en wethouders,

Het directieteam:

Secretaris/Algemeen directeur,

Jelmer Mulder

Directeur,

Siebren van der Berg

Directeur,

Koen Eekma