Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Smallingerland

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Smallingerland houdende regels omtrent het aanwijzen van inlichtingenverplichtingen (Aanwijzingsbesluit voor inlichtingenverplichtingen)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSmallingerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Smallingerland houdende regels omtrent het aanwijzen van inlichtingenverplichtingen (Aanwijzingsbesluit voor inlichtingenverplichtingen)
CiteertitelAanwijzingsbesluit voor inlichtingenverplichtingen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het aanwijzingsbesluit van november 2018, Inlichtingenverplichtingen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 231 van de Gemeentewet
 2. artikel 246a van de Gemeentewet
 3. artikel 30 van de Wet waardering onroerende zaken
 4. artikel 31 van de Wet waardering onroerende zaken
 5. artikel 56 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen
 6. artikel 63a van de Invorderingswet 1990
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-11-201901-07-201901-01-2020nieuwe regeling

01-10-2019

gmb-2019-264821

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Smallingerland houdende regels omtrent het aanwijzen van inlichtingenverplichtingen (Aanwijzingsbesluit voor inlichtingenverplichtingen)

Het college van burgemeester en wethouders van Smallingerland;

gelet op de artikelen 231 en 246a van de Gemeentewet, de artikelen 30 en 31 van de Wet waardering onroerende zaken, artikel 56 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en artikel 63a van de Invorderingswet 1990,besluit vast te stellen het volgende besluit:

Artikel 1  

De verplichtingen die ingevolge de artikelen 47, 49 en 50 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de artikelen 58 en 60 van de Invorderingswet 1990, dan wel bedoeld of van toepassing verklaard in de algemene maatregel van bestuur krachtens artikel 246a van de Gemeentewet bestaan jegens de gemeenteambtenaren bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b en c, van de Gemeentewet, gelden mede jegens de volgende gemeenteambtenaren belast met de heffing of de invordering van gemeentelijke belastingen:

 • 1.

  de medewerk(st)ers van team Belastingen, belast met de heffing van gemeentelijke belastingen;

 • 2.

  de medewerk(st)ers van team Belastingen, belast met de invordering van gemeentelijke belastingen;

 • 3.

  de belastingdeurwaarder;

 • 4.

  de teammanagers van alle teams binnen de gemeentelijke organisatie.

Artikel 2  

De verplichtingen die ingevolge de artikelen 47, 49, 50, 51 en 53a van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, dan wel bedoeld of van toepassing verklaard in de algemene maatregel van bestuur krachtens artikel 31 van de Wet waardering onroerende zaken bestaan jegens de gemeenteambtenaar bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de Wet waardering onroerende zaken, gelden mede jegens de volgende gemeenteambtenaren belast met de heffing van gemeentelijke belastingen:

 • 1.

  de medewerk(st)ers van team Belastingen, belast met de heffing van gemeentelijke belastingen;

 • 2.

  de medewerk(st)ers van team Belastingen, belast met de invordering van gemeentelijke belastingen;

 • 3.

  de teammanagers van alle teams binnen de gemeentelijke organisatie;

  de taxateur en controleur gemeentelijke belastingen.

Artikel 3  

Het aanwijzingsbesluit van november 2018, Inlichtingenverplichtingen, wordt ingetrokken.

Artikel 4

Dit besluit treedt met terugwerkende kracht in werking met ingang van 1 juli2019.

Artikel 5  

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit voor inlichtingenverplichtingen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Smallingerland.

Drachten, 1 oktober 2019.

De secretaris,

De burgemeester,