Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Smallingerland

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Smallingerland houdende regels omtrent aanwijzen van een invorderingambtenaar (Besluit aanwijzing invorderingsambtenaar)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSmallingerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Smallingerland houdende regels omtrent aanwijzen van een invorderingambtenaar (Besluit aanwijzing invorderingsambtenaar)
CiteertitelBesluit aanwijzing invorderingsambtenaar
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Besluit aanwijzing invorderingsambtenaar.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 231, tweede lid, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020nieuwe regeling

20-11-2019

gmb-2019-308567

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Smallingerland houdende regels omtrent aanwijzen van een invorderingambtenaar (Besluit aanwijzing invorderingsambtenaar)

Het college van burgemeester en wethouders van Smallingerland;

 

gelet op artikel 2.1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling sector gemeenten en artikel 231, tweede lid, onderdeel c, van de Gemeentewet;

 

 

besluit vast te stellen het volgende besluit:

Artikel 1  

De teammanager Belastingen is gemeenteambtenaar belast met de invordering van gemeentelijke belastingen als in artikel 231, tweede lid, onderdeel c van de Gemeentewet (invorderingsambtenaar).

Artikel 2  

Het aanwijzingsbesluit van 1 oktober 2019, Besluit aanwijzing invorderingsambtenaar, wordt ingetrokken.

Artikel 3  

De functionaris die op grond van dit besluit is aangewezen als invorderingsambtenaar treedt in de plaats van de functionaris die als zodanig vóór de inwerkingtreding van dit besluit bevoegd was.

Artikel 4  

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2020.

Artikel 5  

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing invorderingsambtenaar.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Smallingerland.

Drachten, 20 november 2019.

De secretaris,

De burgemeester,