Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Smallingerland

Regeling rechtspositie buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand Smallingerland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSmallingerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling rechtspositie buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand Smallingerland
CiteertitelRegeling rechtspositie buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand Smallingerland 2009
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Reglement op de Burgerlijke Stand

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2009Nieuwe regeling

02-07-2009

Onbekend

02-07-2009

Tekst van de regeling

Intitulé

REGELING RECHTSPOSITIE BUITENGEWOON AMBTENAAR BURGERLIJKE STAND SMALLINGERLAND

Burgemeester en wethouders van de gemeente Smallingerland;

gelet op het reglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de Burgerlijke Stand, de buitengewone ambtenaren van de Burgerlijke Stand en de openstelling van het bureau van de Burgerlijke Stand, kortweg het "Reglement op de Burgerlijke Stand" genoemd, zoals vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 1 juli 1995;

gelet op de bereikte overeenstemming in de Commissie voor Georganiseerd Overleg d.d. 1 december 2000;

B E S L U I T E N:

vast te stellen: REGELING RECHTSPOSITIE BUITENGEWOON AMBTENAAR BURGERLIJKE STAND SMALLINGERLAND

Artikel 1

Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  buitengewoon ambtenaar : de bezoldigd buitengewoon ambtenaar van de Burgerlijke Stand, zoals bedoeld in het Reglement van de Burgerlijke Stand;

 • b.

  CAR/UWO : de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst van de gemeente Smallingerland.

Artikel 2

Aanstelling

 • 1.

  Aanstelling geschiedt in vaste dienst of in tijdelijke dienst voor bepaalde tijd.

 • 2.

  Een aanstelling voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege.

Artikel 3

Bezoldiging

 • 1.

  De buitengewoon ambtenaar ontvangt een bezoldiging in de vorm van een vergoeding per voltrokken huwelijk of geregistreerd partnerschap.

 • 2.

  De vergoeding is gelijk aan viermaal het uurloon behorende bij het hoogste bedrag van schaal 8, bijlage IIa van de CAR/UWO, opgehoogd met het percentage van de vakantietoelage van artikel 6:3, tweede lid, van de CAR/UWO.

 • 3.

  De vergoeding van het tweede lid wordt opgehoogd met het percentage van de eindejaarsuitkering van artikel 3:6 van de CAR/UWO.

 • 4.

  Ter compensatie van het niet genieten van vakantieverlof als bedoeld in artikel 6:2 van de CAR/UWO, wordt een extra vergoeding toegekend ter hoogte van 8,6% van het totaal van de vergoedingen op basis van de voorgaande twee leden.

 • 5.

  Artikel 3:2 van de CAR/UWO (overwerkregeling) is van overeenkomstige toepassing. Als salaris wordt het totaal van de vergoedingen op basis van de voorgaande drie leden beschouwd.

Artikel 4

Aanspraken bij ziekte

 • 1.

  Bij ziekte van de buitengewoon ambtenaar zijn de artikelen 7:3 (recht op bezoldiging bij ziekte), 7:19 (samenloop van bezoldiging bij ziekte met arbeidsongeschiktheidsuitkering), 7:16 (passende arbeid) van de CAR/UWO van overeenkomstige toepassing.

 • 2.

  Voor toepassing van lid 1 wordt onder bezoldiging verstaan: de gemiddelde vergoeding over de 12 maanden onmiddellijk voorafgaande aan het ziekteverzuim.

Artikel 5

Ontslag en schorsing

 • 1.

  Ontslag kan worden verleend overeenkomstig de artikelen 8:1 (op verzoek), 8:2 (wegens ouderdomspensioen), 8:3 (wegens reorganisatie), 8:4 en 8:5 (wegens arbeidsongeschiktheid), 8:6 (wegens onbekwaamheid of ongeschiktheid), 8:11 (wegens FPU), 8:13 (als disciplinaire straf), 8:7 en 8:8 (overige ontslaggronden) van de CAR/UWO.

 • 2.

  Schorsing van de buitengewoon ambtenaar vindt plaats overeenkomstig artikel 8:15:1 en 8:15:2 van de CAR/UWO.

Artikel 6

Overige rechten en plichten

De artikelen 15:1:1, 15:1:3, 15:1:4, 15:1:5, 15:1:6, 15:1:12, 15:1:15, 15:1:16, en 15:1:19, 15:1:20, 15:1:23 van de CAR/UWO zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7

De buitengewoon ambtenaar die de hem opgelegde verplichtingen niet nakomt of zich overigens schuldig maakt aan plichtsverzuim, kan disciplinair worden gestraft, overeenkomstig hoofdstuk 16 van de CAR/UWO.

Artikel 8

Slotbepalingen

Artikel 9

Deze regeling kan worden aangehaald als de Regeling rechtspositie buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand Smallingerland 2009 en treedt in werking per 1 juli 2009 onder intrekking van de Regeling rechtspositie buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand Smallingerland 2001 zoals vastgesteld d.d. 1 januari 2009.

 

Drachten,

Burgemeester en wethouders voornoemd,

secretaris, burgemeester,

Mr. L. Maarleveld Mr. B. Middel

Toelichting

Regeling rechtspositie buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand Smallingerland

 

 Artikel 2 - Aanstelling

 

De buitengewoon ambtenaar Burgerlijke Stand (babs) wordt aangesteld door het college van burgemeester en wethouders (Burgerlijk Wetboek, Boek 1:artikel 16).

 

Artikel 3 - Bezoldiging

 

Artikel 125 van de Ambtenarenwet stelt dat voor ambtenaren nadere regels voor bezoldiging moeten worden getroffen. Artikel 3 van deze regeling voorziet hierin. Het eerste lid maakt duidelijk dat de bezoldiging bestaat uit een vergoeding per voltrokken huwelijk of geregistreerd partnerschap. Het tweede lid legt de relatie met de salarisschaal waarin de functie van de ambtenaar voor de Burgerlijke Stand doorgaans is ingeschaald. In het tweede en derde lid wordt het basisbedrag opgehoogd met een toeslag voor respectievelijk de vakantietoelage en de eindejaarsuitkering. De grondslag voor de berekening van de vakantietoelage is de basisvergoeding van vier uursalarissen. De grondslag voor de berekening van de eindejaarsuitkering is de basisvergoeding, vermeerderd met de vakantietoelage. Ten slotte wordt in het vierde lid het recht op vakantie-uren, dat de "normale" gemeenteambtenaar heeft op grond van artikel 6:2 van de CAR, afgekocht door het toekennen van een vergoeding van 8,6%. Dit percentage is gebaseerd op de breuk tussen het aantal vakantie-uren per jaar (158,4 uren) en de arbeidsduur per jaar (1.836 uren) van de gemeenteambtenaar. Vakantie-aanspraken worden afgekocht vanwege het oproepkarakter van de werkzaamheden.

 

Rekenvoorbeeld

Uitgaande van een salarisbedrag van € 3.072 (hoogste bedrag schaal 8), een vakantie-uitkering van 8% en een eindejaarsuitkering van 5% (situatie per 1 juni 2008) vindt de volgende berekening plaats:

 

4 maal 1/156e deel van 3072                                                       78,77

verhoogd met 8% (vakantietoelage)                                              6,30

                                                                                                     

vergoeding                                                                                85,07

verhoogd met 5% (eindejaarsuitkering)                                         4,25

                                                                                                     

vergoeding                                                                                89,32

verhoogd met 8,6% (afkoop vakantie-uren)                                   7,68

                                                                                                     

totale vergoeding per huwelijk of geregistreerd partnerschap        97,00

                                                                                                     

 

Artikel 4 - Aanspraken bij ziekte

 

Artikel 125 van de Ambtenarenwet vereist nadere regels voor voorzieningen tijdens ziekte. In de regeling wordt verwezen naar de belangrijkste artikelen van hoofdstuk 7 van de CAR/UWO. De babs krijgt bij ziekte gedurende 18 maande 100% van zijn bezoldiging (zijnde de gemiddelde vergoeding over de afgelopen 12 maanden) doorbetaald. Vervolgens krijgt hij tot het einde van zijn dienstverband 80% doorbetaald. Een eventuele arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO) wordt hierop in mindering gebracht. Gedurende de ziekteperiode kan aan de babs gevraagd worden passende arbeid dan wel gangbare arbeid (na 52 weken) te verrichten.

 

Artikel 5 - Schorsing en ontslag

 

De babs wordt geschorst en ontslagen door het college van burgemeester en wethouders

(Burgerlijk Wetboek, Boek 1: artikel 16). Artikel 125 van de Ambtenarenwet stelt dat voor schorsing, ontslag en uitkering nadere regels worden getroffen. Er wordt een limitatieve opsomming gegeven van de ontslaggronden voor de babs, onder verwijzing naar de CAR/UWO. Schorsing is in artikel 8:15:1 van de CAR/UWO geregeld en kan om uiteenlopende redenen plaatsvinden.

 

Artikel 6 - Overige rechten en plichten

 

De rechten en plichten van hoofdstuk 15 van de CAR/UWO worden hier voor een groot gedeelte ook op de babs van toepassing verklaard. Voor de inhoud van de artikelen wordt verwezen naar de CAR/UWO.

 

Artikel 7

 

Bij het niet nakomen van verplichtingen of bij plichtsverzuim kunnen disciplinaire maatregelen worden genomen tegen de buitengewoon ambtenaar, die uiteenlopen van een schriftelijke berisping tot ontslag. Hierbij is aansluiting gezocht bij hoofdstuk 16 van de CAR/UWO. In dit hoofdstuk is ook de strafprocedure geregeld.