Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sociale Dienst Oost Achterhoek

Beleidsregels Werkaanvaardingspremie gemeente Oost Gelre 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSociale Dienst Oost Achterhoek
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBeleidsregels Werkaanvaardingspremie gemeente Oost Gelre 2019
CiteertitelBeleidsregels Werkaanvaardingspremie gemeente Oost Gelre 2019
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpBeleidsregels Werkaanvaardingspremie gemeente Oost Gelre 2019

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201931-12-2019Intrekking regeling

07-02-2019

bgr-2019-508

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels Werkaanvaardingspremie gemeente Oost Gelre 2019

 

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

Belanghebbende: degene die algemene bijstand ontvangt of aanvraagt en woonachtig is in de gemeente Oost Gelre, nog niet de pensioengerechtigde leeftijd heeft behaald en niet volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is en uitstroomt naar betaald werk.

 

Artikel 2 Criteria om in aanmerking te komen voor de werkaanvaardingspremie

 • 1.

  Om in aanmerking te kunnen komen voor de eenmalige werkaanvaardingspremie moet de aanvrager voldoen aan een aantal voorwaarden:

  • a.

   De aanvrager moet minimaal drie maanden een uitkering hebben ontvangen van de gemeente Oost Gelre;

  • b.

   De aanvrager en / of eventuele partner van de aanvrager mag niet eerder een werkaanvaardingspremie van de gemeente Oost Gelre hebben ontvangen;

  • c.

   De aanvrager dient ouder te zijn dan 21 jaar.

Artikel 3 Hoogte premie en uitbetaling
 • 1.

  De premie bedraagt € 1.500,- en wordt in twee delen uitbetaald. In de eerste maand na beëindiging van de uitkering ontvangt de aanvrager € 500,-. Na zes maanden neemt betrokkene contact op met de gemeente om het tweede deel ad € 1.000,- aan te vragen. Als betrokkene na zes maanden nog geen beroep heeft gedaan op een sociale zekerheidsuitkering verstrekt de gemeente het resterende bedrag van €1.000,-.

Artikel 4 Hardheidsclausule
 • 1.

  In gevallen waarin deze beleidsregels niet voorzien, beslist het Dagelijks Bestuur van de SDOA.

 • 2.

  Het Dagelijks Bestuur van de SDOA kan in bijzondere gevallen afwijken van de bepalingen in deze beleidsregels, als toepassing daarvan tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 5 Inwerkingtreding en citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels Werkaanvaardingspremie gemeente Oost Gelre 2019 en treden in werking op 1 januari 2019 voor de duur van één jaar.

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van de Sociale Dienst Oost Achterhoek, gehouden op 7 februari 2019

De voorzitter,

J.B.M. Hoenderboom,

De secretaris,

T.A. Beijer.