Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sociale Dienst Oost Achterhoek

Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de Sociale Dienst Oost Achterhoek 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSociale Dienst Oost Achterhoek
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingVerordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de Sociale Dienst Oost Achterhoek 2010
CiteertitelVerordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de Sociale Dienst Oost Achterhoek 2010
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpFinanciele verordening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 213a van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-2010Nieuwe regeling

02-09-2010

bgr-2019-879

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de Sociale Dienst Oost Achterhoek 2010

gelet op artikel 213a van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de:

Verordening voor periodiek onderzoek door het Dagelijks Bestuur naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het Dagelijks Bestuur gevoerde bestuur, van de Sociale Dienst Oost Achterhoek

Artikel 1. Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Doelmatigheid

  het realiseren van bepaalde prestaties met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen.

 • b.

  Doeltreffendheid

  de mate waarin de gewenste prestaties en de beoogde maatschappelijke effecten van het beleid ook daadwerkelijk worden behaald.

Artikel 2. Onderzoeksfrequentie

Het Dagelijks Bestuur onderzoekt periodiek de doelmatigheid van (onderdelen van) organisatie-eenheden van de Sociale Dienst Oost Achterhoek, de uitvoering van taken door de Sociale Dienst Oost Achterhoek en/of de doeltreffendheid van (onderdelen van) programma’s en paragrafen. Jaarlijks bepaalt het Dagelijks Bestuur welke eenheden, taken, programma’s en/of paragrafen aan een dergelijke toets worden onderworpen. Iedere organisatie-eenheid en taak wordt minimaal eens per bestuursperiode in zijn geheel aan een dergelijke toets onderworpen.

Artikel 3. Onderzoeksplan

 • 1.

  Het Dagelijks Bestuur zendt ieder jaar ter gelegenheid van de begrotingsbehandeling (met ingang van de begroting 2012) een onderzoeksplan naar het Algemeen Bestuur van de in het erop volgende jaar te verrichten interne onderzoeken naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid.

 • 2.

  In het onderzoeksplan wordt per intern onderzoek globaal aangegeven:

  • a.

   het object van onderzoek

  • b.

   de reikwijdte van het onderzoek

  • c.

   de onderzoeksmethode

  • d.

   doorlooptijd van het onderzoek

  • e.

   de wijze van uitvoering

 • 3.

  In het onderzoeksplan wordt aangegeven welke budgetten in de productenraming zijn opgenomen voor de uitvoering van de onderzoeken.

Artikel 4. Voortgang onderzoeken

Het Dagelijks Bestuur rapporteert in de bedrijfsvoeringsparagraaf van de begroting en jaarstukken over de voortgang van de onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid en de uitputting van de bijbehorende budgetten.

Artikel 5. Rapportage en gevolgtrekking

 • 1.

  De uitkomsten van een onderzoek worden vastgelegd in een rapportage. Elke rapportage bevat tenminste een analyse van de onderzoeksresultaten en indien nodig aanbevelingen voor verbeteringen.

 • 2.

  Op basis van de resultaten van ieder onderzoek stelt het Dagelijks Bestuur indien nodig een plan van verbetering op. De rapportage en het plan van verbetering worden ter kennisgeving aan het Algemeen Bestuur aangeboden. Het Dagelijks Bestuur neemt op basis van het plan van verbetering organisatorische maatregelen.

Artikel 6. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 oktober 2010.

Artikel 7. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald onder de naam “Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de Sociale Dienst Oost Achterhoek 2010”.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 2 september 2010.

De voorzitter,

……………………,

De secretaris,

…………….