Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sociale Dienst Oost Achterhoek

Beleidsregels Werkaanvaardingspremie gemeente Oost Gelre 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSociale Dienst Oost Achterhoek
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBeleidsregels Werkaanvaardingspremie gemeente Oost Gelre 2020
CiteertitelBeleidsregels Werkaanvaardingspremie gemeente Oost Gelre 2020
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpBeleidsregels Werkaanvaardingspremie gemeente Oost Gelre 2020

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Participatiewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-202030-04-2021Nieuwe regeling

30-01-2020

bgr-2020-180

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels Werkaanvaardingspremie gemeente Oost Gelre 2020

Het Dagelijks Bestuur van de Sociale Dienst Oost Achterhoek;

 

besluit tot vaststelling van de volgende beleidsregels:

Beleidsregels Werkaanvaardingspremie gemeente Oost Gelre 2020

 

Artikel 1 Begripsbepaling In deze beleidsregels wordt verstaan onder:Belanghebbende: degene die algemene bijstand ontvangt of aanvraagt en woonachtig is in de gemeente Oost Gelre, nog niet de pensioengerechtigde leeftijd heeft behaald en niet volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is, en uitstroomt naar betaald werk. Artikel 2 Criteria om in aanmerking te komen voor de werkaanvaardingspremie

Om in aanmerking te kunnen komen voor de eenmalige werkaanvaardingspremie moet de aanvrager voldoen aan een aantal voorwaarden:

 • a.

  De aanvrager moet minimaal drie maanden een uitkering hebben ontvangen van de gemeente Oost Gelre;

 • b.

  De aanvrager en / of eventuele partner van de aanvrager mag niet eerder een werkaanvaardingspremie van de gemeente Oost Gelre hebben ontvangen;

 • c.

  De aanvrager dient ouder te zijn dan 21 jaar.

Artikel 3 Hoogte premie en uitbetaling

De premie bedraagt € 1.500,- en wordt in twee delen uitbetaald. In de eerste maand na beëindiging van de uitkering ontvangt de aanvrager € 500,-. Na zes maanden neemt betrokkene contact op met de gemeente om het tweede deel ad € 1.000,- aan te vragen. Als betrokkene na zes maanden nog geen beroep heeft gedaan op een sociale zekerheidsuitkering verstrekt de gemeente het resterende bedrag van € 1.000,-

Artikel 4 Hardheidsclausule

 • 1.

  In gevallen waarin deze beleidsregels niet voorzien, beslist het Dagelijks Bestuur van de SDOA.

 • 2.

  Het Dagelijks Bestuur van de SDOA kan in bijzondere gevallen afwijken van de bepalingen in deze beleidsregels, als toepassing daarvan tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 5 Inwerkingtreding en citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels Werkaanvaardingspremie gemeente Oost Gelre 2020 en treden in werking op 1 januari 2020 voor de duur van vier maanden.

Aldus besloten in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van de Sociale Dienst Oost Achterhoek, gehouden op 30 januari 2020.

De secretaris,

T.A. Beijer

De voorzitter,

J.B.M. Hoenderboom