Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Son en Breugel

Subsidieverordening Investeringen Regionaal Ontwikkelingsfonds Werklocaties SGE

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSon en Breugel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieverordening Investeringen Regionaal Ontwikkelingsfonds Werklocaties SGE
CiteertitelSubsidieverordening Investeringen Regionaal Ontwikkelingsfonds Werklocaties SGE
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpSubsidieverordening Investeringen Regionaal Ontwikkelingsfonds Werklocaties SGE

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Art. 149 en 156 Gemeentewet, titel 4.2 Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2018Nieuwe regeling

21-12-2017

Gemeenteblad 1710, 27 december 2017

Corsanummer 17.15523

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieverordening Investeringen Regionaal Ontwikkelingsfonds Werklocaties SGE

De raad van de gemeente Son en Breugel ;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 december 2017, bijlage nr.; 69 – 2017;

gelet op de desbetreffende bepalingen in artikel 149 en 156 Gemeentewet en het bepaalde in titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht

B E S L U I T :

 

 • I.

  de bevoegdheid tot subsidiëren waarbij als normenkader voor de gedelegeerde taak geldt de hieronder vast te stellen Subsidieverordening Investeringen Regionaal Ontwikkelingsfonds Werklocaties, aan het bestuur van de besloten vennootschap Regionaal Ontwikkelingsfonds Werklocaties BV (hierna ROW) te delegeren;

 • II.

  vast te stellen de volgende verordening:

Subsidieverordening Investeringen Regionaal Ontwikkelingsfonds Werklocaties SGE

Artikel 1 Begripsomschrijving

 • a.

  Boekwaarde: De reeds gemaakte kosten tot het moment van indiening van de subsidieaanvraag, welke door aanvrager worden toegerekend aan het uit te voeren project.

 • b.

  Businesscase: Een omschrijving van het project met een onderbouwde analyse in economische en financiële zin, conform het vastgestelde aanvraagformulier.

 • c.

  De-minimissteun: Steun die voldoet aan de voorwaarden voor vrijstelling van aanmelding als opgenomen in Verordening (EU) nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun, Pb EU L 352/9 van 24 december 2013, met inbegrip van eventueel in de toekomst vast te stellen wijzigingen.

 • d.

  Garantieduur: Garanties worden verstrekt voor een periode van maximaal 6 jaar.

 • e.

  Garantstelling: Een zekerheidsstelling/borg die wordt verstrekt ten gunste van een derde op het moment dat een risico/ prestatie zich voordoet. Ter vergoeding ontvangt het ROW een premie.

 • f.

  Gemiddelde revolverendheid: Als gevolg van de toevoeging van het project aan de portefeuille van het ROW dient het rendement van de portefeuille > 50% te blijven. Berekend volgens de formule: fondswaarde na toevoeging project - fondskosten/ de totale fondsomvang van het fonds zoals gepubliceerd in het laatste rapportagemoment.

 • g.

  (Geld)lening: Het verstrekken van een vreemd vermogen tegen een bepaalde vorm van zekerheid waarbij sprake is van aflossing en een vergoeding in de vorm van rentebetalingen.

 • h.

  Investeringscommissie: Onafhankelijke deskundigencommissie zijnde de investeringscommissie van de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij NV aangevuld met een deskundige met specifieke regionale kennis.

 • i.

  Leningsduur: Leningen worden verstrekt voor een periode van maximaal 10 jaar.

 • j.

  Marktwaarde: De waarde van het project(onderdeel) op moment X.

 • k.

  Plankosten: De indirecte kosten die noodzakelijk zijn om het project te realiseren, waarbij onderscheid gemaakt kan worden tussen plankosten voor en na peildatum. Plankosten van voor de peildatum behoren in, elk geval, niet tot de subsidiabele kosten.

 • l.

  Peildatum: Het moment waarop de ontvangstbevestiging is gestuurd op basis waarvan de aanvraag in goede orde is ontvangen.

 • m.

  Portefeuille: Het aantal door het ROW verstrekte subsidies.

 • n.

  Premie: De vergoeding die door de ontvanger van de garantie wordt betaald aan de garantieverstrekker ter dekking van de kosten en risico’s.

 • o.

  Project: Het onderwerp van de subsidieaanvraag.

 • p.

  Projectomvang: De totale omvang van de te maken kosten, verminderd met de niet subsidiabele kosten, waarop de aanvraag betrekking heeft.

 • q.

  Rapportagemoment: Twee keer per jaar wordt de waarde van het fonds opnieuw vastgesteld op basis van de situatie per 30-06 en 31-12 van het jaar.

 • r.

  Revolverendheid: Het percentage van de middelen dat retour komt, berekend op basis van: retour ontvangen middelen/ verstrekte subsidie.

 • s.

  Risicoanalyse: Een overzicht van de risico’s/ variabelen, die samenhangen met het wel/ niet slagen van de businesscase, die zich kunnen voordoen alsmede een inschatting van de kans en het effect op de businesscase.

 • t.

  Ruimtelijke ingreep: Een verandering welke plaatsvindt op een werklocatie, niet zijnde een aanpassing in het openbaar gebied, waarop de Businesscase betrekking heeft en waarmee de (economische) levensduur van het totale gebied, zoals bedoeld in dit investeringsregelement, wordt verlengd.

 • u.

  ROW: het bestuur van de besloten vennootschap Regionaal Ontwikkelingsfonds Werklocaties BV

 • v.

  Sluitende businesscase: De businesscase die op basis van de gehanteerde uitgangspunten, inclusief de bijdrage van het ROW sluit op “0” (nul) en/ of beschikt over voldoende buffers om aan de aan de subsidie gestelde voorwaarden blijvend te kunnen voldoen.

 • w.

  Subsidieaanvraag: De aanvraag welke betrekking heeft op deze regeling op basis van overlegging van het ingevulde aanvraagformulier en de daarbij gevraagde bijbehorende stukken.

 • x.

  Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE): De gebieden van de gemeenten Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Helmond, Nuenen, Oirschot, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre tezamen.

 • y.

  Werklocatie: De bedrijventerreinen zoals opgenomen in bijlage 2.

 • z.

  Wet Bibob: Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur.

 • aa.

  Worst-case scenario: Het scenario waarbij, op moment X, de alle in de risicoanalyse opgenomen risico’s zich voordoen.

Artikel 2 Doel

Met deze verordening wordt beoogd het, in beginsel op bestaande werklocaties, realiseren vanprojecten van regionaal economisch belang en passend binnen de regionale strategie die leiden tot werkgelegenheid, innovatie, versterking van regionale ketens van toeleveranciers en versterking van clusters en campussen.

Artikel 3 Subsidieaanvragers

Subsidie kan aangevraagd worden door privaatrechtelijke rechtspersonen.

Artikel 4 Te subsidiëren activiteiten

 • 1.

  ROW kan een eenmalige subsidie verstrekken voor realisatie van (her)ontwikkelingsprojecten, bestaande uit een of meerdere van onderstaande activiteiten:

  • a.

   realisatie van een ruimtelijke ingreep op een locatie;

  • b.

   realisatie van het (her)ontwikkelen/ verbeteren van bebouwing;

  • c.

   het realiseren van (duurzame) innovatieve concepten op/ aan of in een gebouw;

  • d.

   realiseren specifieke inrichtingsvereisten voor meerdere gebruikers binnen de doelgroep van het fonds.

 • 2.

  Subsidies als bedoeld in het eerste lid worden verstrekt in de vorm van:

  • a.

   een lening;

  • b.

   een garantstelling.

Artikel 5 Subsidieverlening in de vorm van een lening

 • 1.

  Indien er sprake is van een subsidieverlening in de vorm van een lening wordt deze verleend onder de opschortende voorwaarde dat tussen de subsidieontvanger en ROW een overeenkomst ter uitvoering van de subsidiebeschikking tot stand komt voor een looptijd van maximaal 10 jaar.

 • 2.

  In de overeenkomst, bedoeld in het eerste lid, wordt voor de subsidie in de vorm van een lening onder andere een regime voor betaling van rente en aflossing en afspraken met betrekking tot zekerheden opgenomen.

Artikel 6 Subsidieverlening in de vorm van een garantstelling

 • 1.

  Indien er sprake is van een subsidieverlening in de vorm van een garantstelling wordt deze verstrekt:

 • a.

  voor ten hoogste 80% van de door derden verstrekte lening;

 • b.

  met een looptijd van ten hoogste zes jaar.

 • 2.

  De subsidieverlening in de vorm van een garantstelling wordt verstrekt onder de opschortende voorwaarde dat tussen de subsidieontvanger en ROW een overeenkomst ter uitvoering van de subsidiebeschikking tot stand komt.

Artikel 7 Subsidievereisten

 • 1.

  ROW toetst subsidieaanvragen voor een project als bedoeld in artikel 4 aan de volgende vereisten:

 • a.

  het project wordt uitgevoerd binnen de aangewezen werklocaties, zoals opgenomen in bijlage 2 en;

 • b.

  sprake is van het behouden, creëren en/ of uitbreiden van werkgelegenheid en;

 • c.

  het project levert een aantoonbaar positief effect op voor het SGE en;

 • d.

  naast de subsidieaanvrager profiteert, in de vorm van een toename van innovatie en/ of groei, minimaal 1 andere partij binnen de keten van toeleveranciers/ afnemers van het project en;

 • e.

  de subsidieaanvrager investeert, hetzij uit eigen middelen, hetzij uit het aantrekken van vreemd vermogen dan wel uit verkregen subsidie niet verstrekt door één van de bij de SGE aangesloten bestuursorganen noch de besloten vennootschap Brabantse Ontwikkelings Maatschappij, minimaal 50% van de totale projectomvang en;

 • f.

  de projectaanvraag heeft betrekking op minimaal een projectomvang van € 2.000.000,-, en;

 • g.

  een brief vanuit de betrokken SGE gemeente waarin het project is gelegen waaruit blijkt dat minimaal is aangegeven dat zij positief staat tegenover het voorgenomen project en zich actief zal inspannen, binnen de wettelijke kaders, om het project (bestuursrechtelijk) mogelijk te maken en;

 • h.

  er sprake is van een sluitende businesscase en;

 • i.

  er is voldoende aangetoond dat het project zonder subsidie niet gerealiseerd kan worden en;

 • j.

  het project waar de aanvraag betrekking op heeft start binnen 1 jaar na datum subsidiebeschikking, waarbij het bestuur de bevoegdheid heeft deze termijn één keer te verlengen .

 • 2.

  Onverminderd het bepaalde in het eerste lid wordt een subsidie alleen verleend indien na beoordeling van de businesscase blijkt dat door toevoeging van het project aan ROW, op basis van het worstcase scenario, de gemiddelde revolverendheid van ROW niet onder de 50% uit komt.

Artikel 8 Weigeringsgronden

 • 1.

  ROW weigert subsidie indien:

 • a.

  ten aanzien van de subsidieaanvrager een bevel tot terugvordering voor onrechtmatig verleende staatssteun uitstaat;

 • b.

  In het geval geconstateerd wordt dat er mogelijk sprake is van ongeoorloofde staatsteun.

 • 2.

  ROW kan bepalen dat een subsidie aan een rechtspersoon wordt geweigerd of wordt ingetrokken in het geval en onder de voorwaarden, bedoeld in artikel 3 van de Wet Bibob.

Artikel 9 Subsidieplafond

 • 1.

  ROW stelt het subsidieplafond vast op € 7.500.000,-, met dien verstande dat het budget in 1 of meer tranches beschikbaar wordt gesteld.

 • 2.

  In het geval dat er sprake is van een volgende tranche worden de termijnen vastgesteld en daarna bekend gemaakt door ROW.

 • 3.

  Indien er meerdere aanvragen voldoen aan de subsidievereisten zoals genoemd in artikel 7 en de som van het aantal aanvragen het subsidieplafond zoals bedoeld in het eerste lid te boven gaat, vindt een ranking zoals opgenomen in bijlage 1 plaats waarbij subsidies verstrekt kunnen worden tot maximaal het bedrag van het subsidieplafond.

Artikel 10 Subsidiehoogte

De hoogte van de subsidie, bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een minimum van € 1.000.000 en maximum € 2.500.000 per aanvraag.

Artikel 11 Subsidiabele kosten

Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie komen alle kosten voor subsidie in aanmerking met uitzondering van de volgende kosten:

 • a.

  BTW die op grond van de Wet op de Omzetbelasting 1968 kan worden verrekend;

 • b.

  BTW die op grond van de Wet op het BTW compensatiefonds 2003 kan worden gecompenseerd;

 • c.

  Kosten die te maken hebben met de aanleg/ inrichting van het openbare gebied;

 • d.

  Kosten voor voorbereiding en reeds gemaakte plankosten vooraf aan het indienen van de subsidieaanvraag.

 • e.

  Boekwaarde van de vaste activa indien die afwijken van de op moment van aanvraag geldende marktwaarde.

Artikel 12 Aanvraagtermijn en bij aanvraag in te dienen gegevens.

 • 1.

  De termijnen voor de subsidieaanvragen worden bekend gemaakt door ROW.

 • 2.

  Subsidieaanvragen worden ingediend bij ROW met gebruikmaking van een daartoe door ROW vastgesteld aanvraagformulier.

 • 3.

  Een subsidieaanvraag bevat ten minste het volledig ingevulde aanvraagformulier en de daarin voorgeschreven bijlagen en in ieder geval een omschrijving van:

  • a.

   het project en de bij het project betrokken partijen;

  • b.

   de maatschappelijke en economische meerwaarde en daarmee een onderbouwing waarom het project in aanmerking komt voor een bijdrage vanuit ROW;

  • c.

   Een financiële analyse van het project in de vorm van minimaal een begroting en kasstromen model;

  • d.

   Een verantwoording op basis waarvan blijkt dat het project past en voldoet aan de subsidiecriteria en op basis waarvan blijkt hoe hoog de subsidieaanvraag is.

Artikel 13 Externe adviescommissie

ROW legt subsidie aanvragen ter advisering voor aan de door haar benoemde investeringscommissie.

Artikel 14 Beslistermijn

ROW beslist op een aanvraag, mits volledig, uiterlijk 12 weken na einde termijn voor indiening aanvragen.

Artikel 15 Betaling / bevoorschotting

In de uitvoeringsovereenkomst zoals bedoeld in artikel 5 worden bepalingen opgenomen ten aanzien van de bevoorschotting van de verleende subsidie.

Artikel 16 Verplichtingen

ROW verbindt aan de beschikking tot subsidieverlening in ieder geval de volgende verplichtingen:

 • 1.

  de subsidieontvanger rapporteert een keer per jaar aan ROW over de voortgang en de financiële stand van zaken, aan de hand van een door ROW op te stellen verantwoordingsformulier;

 • 2.

  de subsidieontvanger houdt een administratie bij van aan de activiteiten verbonden uitgaven en inkomsten als bedoeld in artikel 4:37, eerste lid, onder b, van de Awb;

 • 3.

  de subsidieontvanger doet onverwijld melding aan ROW zodra aannemelijk is dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend niet, niet tijdig of niet geheel zullen worden verricht;

 • 4.

  de subsidieontvanger doet onverwijld melding aan ROW zodra aannemelijk is dat niet, niet tijdig of niet geheel aan de aan de beschikking tot subsidieverlening verbonden verplichtingen zal worden voldaan.

Artikel 17 Wijze van vaststelling subsidie / verantwoording

 • 1.

  De subsidieontvanger dient een aanvraag tot subsidie vaststelling in bij ROW uiterlijk op de in de subsidiebeschikking opgenomen datum.

 • 2.

  De aanvraag tot vaststelling bevat:

  • a.

   een inhoudelijk verslag, waaruit blijkt dat de te verrichten activiteiten waarvoor de subsidie is verleend zijn verricht en de in de beschikking genoemde beoogde effecten zijn behaald en;

  • b.

   een inhoudelijk verslag waaruit blijkt dat de te verrichten activiteiten waarvoor de subsidie is verleend zijn verricht en de in de beschikking genoemde beoogde effecten zijn behaald en;

  • c.

   overzicht van de activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten (financieel verslag of jaarrekening):

 • -

  een balans van het afsluitende boekjaar met een toelichting daar op en;

 • -

  een exploitatieoverzicht van de subsidieperiode en;

 • -

  een controleverklaring voor subsidies van meer dan €200.000,-, overeenkomstig het daartoe door het ROW opgestelde controleprotocol.

 • 3.

  ROW stelt binnen 12 weken na ontvangst van de aanvraag tot subsidievaststelling de subsidie vast.

Artikel 19 Toezicht

ROW kan een of meer toezichthouders aanwijzen die zijn belast met het toezicht op de naleving van de aan de subsidieaanvrager opgelegde voorwaarden en verplichtingen.

Artikel 20; Hardheidsclausule

ROW kan, in bijzondere gevallen, een artikel of artikelen van deze verordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken, met uitzondering van de artikelen 1, 2, 3, 4, 8 en 9 voor zover toepassing gelet op het belang van de aanvrager of subsidieontvanger leidt tot onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 20 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2018 of, indien bekendmaking niet voor 1 januari heeft plaatsgevonden, een dag na de bekendmaking.

Artikel 21 Citeertitel

Deze Subsidieverordening wordt aangehaald als Subsidieverordening Investeringen Regionaal Ontwikkelingsfonds Werklocaties SGE.

 

 

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 21 december 2017

DE RAAD VOORNOEMD,

de griffier , Frans den Hengst

de voorzitter,Hans Gaillard

Bijlage 1 bij Subsidieverordening Investeringen Regionaal Ontwikkelingsfonds Werklocaties SGE

Prioriteringscriteria bij concurrerende aanvragen ROW

Categorie

Criterium

Max score per criterium

Weging

Toelichting

Werkgelegenheid

Het project leidt tot toename/ behoud directe werkgelegenheid

10

20%

Werkgelegenheid wordt gemeten in full time fte bij de aanvrager zelf. % toename van de geprognosticeerde werkgelegenheid binnen 5 jaar geldt hierbij als uitgangspunt.

Het project leidt tot toename/ behoud indirecte werkgelegenheid

5

Werkgelegenheid wordt gemeten in full time fte bij anderen dan de aanvrager (keten). % toename van de geprognosticeerde werkgelegenheid binnen 5 jaar geldt hierbij als uitgangspunt.

Verwevenheid clusters

In de aanvraag wordt aansluiting gezocht bij bestaande campussen/economische clusters

10

15%

Aanvrager toont aan dat met zijn aanvraag de positie van bestaande campussen/ economische clusters wordt versterkt/ verbeterd (meer business en/ of kennisontwikkeling en/ of samenwerking).

Ketenversterking

5

Het aantal bedrijven c.q. de omzetgroei van partijen binnen het SGE die profiteren van of groeien in omzet als gevolg van het project.

Innovatie

Het project leidt tot innovatie

10

15%

Door de uitvoering van het project worden gebruikers in staat gesteld een bijdrage te leveren aan het versterken en/ of tot stand komen van innovatie en/ of innovatieprogramma’s.

Aandeel van de ruimte die beschikbaar wordt gesteld t.b.v. “open innovatie”

10

Het deel van het project dat of het deel van de projectruimte die beschikbaar wordt gesteld ten behoeve van andere dan eigen innovatie.

Bijdrage Brainportagenda

Het project richt zich direct/ indirect op één van de sectoren die belangrijk zijn voor Brainport.

10

10%

Speerpunten binnen het SGE zijn hierbij:

·High tech systems & materials

·Lifetec

·Automotive

·Energie/ duurzaamheid

·Design

Er is sprake van een triple helix

5

Combinatie van partners uit bedrijfsleven/ overheid en onderwijs

Type werklocatie

Type locatie

10

10%

Beoordeling op lokaal en regionaal bedrijventerrein en bestaand/ nieuw aan de hand van een door de regio gebruikte methodiek om het belang van het bedrijventerrein te onderbouwen.

Invulling locatie

10

Onderscheid tussen modern, functioneel hoogwaardig bedrijventerrein

Beperken leegstand

Oplossen van leegstand

10

10%

De investering wordt gedaan op een locatie die structureel leegstaat.

Voorkomen van leegstand

10

Voorkomen dat vrijkomende panden als gevolg van de projectaanvraag leeg komen te staan

Circulariteit/ duurzaamheid

Energielabel/ certificering van het gebouw

10

10%

Aanpassing van een lager energielabel richting een A of beter of een ander erkend certificaat op basis waarvan blijkt dat sprake is van een duurzame bebouwing.

Toepassen van materialen die leiden tot energieneutraal en of herbruikbaar zijn (circulariteit)

10

Inzicht in materalen/ installaties die gebruikt zijn binnen het project en de mate waarin deze bijdragen aan het milieu.

Risicoprofiel

Het inzichtelijk maken van de risico’s die samenhangen met het project middels een risicoanalyse.

10

5%

Een inschatting van het aantal risico’s de kans dat dit risico zich voordoet en waarbij wordt aangegeven hoe deze beheerst worden.

Financieel

Revolverendheid project

10

5%

Een hogere revolverendheid leidt tot meer punten.

Multiplier

10

Hoe hoger de investeringen van derden zijn ten opzichte van de subsidie hoe hoger het aantal toegekende punten.

Inzetduur middelen

5

Hoe korter de middelen ingezet worden, des te beter

Exit mogelijkheden

2

Hoe beter de uitstapmogelijkheden voor het fonds hoe beter de beoordeling

Hoogte vergoeding ROW

2

Hoe hoger hoe beter

De punten per criterium in een bepaald categorie worden bij elkaar opgeteld en gedeeld door het aantal criteria. De uitkomst hiervan wordt gewogen meegenomen om te komen tot een totaalscore.

Bijlage 2 Subsidieverordening Investeringen Regionaal Ontwikkelingsfonds Werklocaties SGE

Onderstaande bedrijventerreinen komen voor subsidie in aanmerking voor de delen van het bedrijventerrein waar per 01-01-2018 reeds bebouwing was gerealiseerd:

GEMEENTE

WERKLOCATIE

Best

HEIDE

Best

Best

PHILIPS HEALTH CARE CAMPUS

BREEVEN

Best

T ZAND

Eindhoven

ACHTSE BARRIER

Eindhoven

DE HURK

Eindhoven

DE TEMPEL/ VLOKHOVEN

Eindhoven

DRIEHOEKSBOS

Eindhoven

EINDHOVEN AIRPORT (Welschap A)

Eindhoven

ESP

Eindhoven

FLIGHT FORUM

Eindhoven

GDC EINDHOVEN ACHT

Eindhoven

HERZENBROEKEN

Eindhoven

HIGH TECH CAMPUS EINDHOVEN

Eindhoven

KADE

Eindhoven

Eindhoven

KAPELBEEMD

PARKFORUM

Eindhoven

RAPENLAND

Eindhoven

Eindhoven

STRIJP T

TU SCIENCEPARK

Eindhoven

WOENSELSE HEIDE

Geldrop-Mierlo

BIJENKORF

Geldrop-Mierlo

BLEEKVELDEN

Geldrop-Mierlo

DE HOOGE AKKER

Geldrop-Mierlo

DE SMAALE

Geldrop-Mierlo

EMOPAD

Geldrop-Mierlo

OUDVEN

Geldrop-Mierlo

PEIJNENBURG

Geldrop-Mierlo

RIELSEPARK

Geldrop-Mierlo

SPAARPOT

Geldrop-Mierlo

VLIER-HULST

Helmond

Helmond

BP SCHOOTEN

BP BRANDEVOORT

Helmond

HIGH TECH AUTOMOTIVE CAMPUS

Helmond

BZOB TERREIN

Helmond

CENTRALE KANAALZONE

Helmond

DE WEIJER WEST

Helmond

DE WEIJER-OOST

Helmond

FOOD TECHNOLOGY PARK

Helmond

GANSENWINKEL

Helmond

GROOT SCHOOTEN

Helmond

HOOGEIND

Helmond

KANAALDIJK ZUIDWEST

Helmond

KANAALZONE NOORD

Helmond

RIJPELBERG

Nuenen C.A.

BERKENBOSCH PINKAERT (DUIVENDIJK)

Nuenen C.A.

EENEIND I

Nuenen C.A.

EENEIND II

Nuenen C.A.

EENEIND II ZUID

Nuenen C.A.

KERKAKKERS

Nuenen C.A.

UITBREIDING BERKENBOS

Oirschot

BEDRIJVENSTRIP MOORLAND

Oirschot

DE SCHEPER

Oirschot

IT OIRSCHOT (DE STAD)

Oirschot

KANAALDIJK NOORD

Oirschot

STEENFORT

Oirschot

UITBREIDING BT (DE STAD)

Son en Breugel

CEBESON

Son en Breugel

EKKERSRIJT

Son en Breugel

HOOGSTRAAT

Son en Breugel

KANAALDIJK ZUID

Son en Breugel

STEENFABRIEK

Veldhoven

DE HEIBLOEM

Veldhoven

DE RUN 1000

Veldhoven

DE RUN 2000

Veldhoven

DE RUN 3000

Veldhoven

DE RUN 4000

Veldhoven

DE RUN 5000

Veldhoven

DE RUN 6000

Veldhoven

DE RUN 7000

Veldhoven

DE RUN 8000

HABRAKEN

Veldhoven

HEALTH INNOVATION CAMPUS

Veldhoven

UITBREIDING DE RUN 1000/2000’

ZANDVEN

Waalre

BEDRIJVENPARK HET BROEK

Waalre

DIEPENVOORDE

Waalre

VOLDIJN 1971

Indien het Poho werken tijdens de looptijd van deze subsidieverordening besluit om de lijst met bedrijventerreinen aan te passen, dan geldt deze regeling vanaf die datum voor alle terreinen op die aangepaste lijst.