Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Son en Breugel

Verordening Gemeentelijke basisregistratie personen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSon en Breugel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Gemeentelijke basisregistratie personen
CiteertitelVerordening Gemeentelijke basisregistratie personen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpVerordening Gemeentelijke basisregistratie personen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, art. 96

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-06-201012-11-2014Nieuwe regeling

23-06-2010

De Brug 29 juni 2010

10.8288

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Gemeentelijke basisregistratie personen

Verordening Gemeentelijke basisregistratie personen

Algemeen

Deze verordening omvat het bestuurlijk-juridisch kader voor de persoonsinformatie-huishouding met ingang van 1 januari 2010. Vanaf genoemde datum moeten alle overheidsorganen die persoonsgegevens verwerken, deze gegevens betrekken uit de gemeentelijke basisadministra¬tie personen. Burgers hebben dan het recht van eenma-lige gegevensverstrekking. Dat wil zeggen dat de burger in het contact met de overheid de van hem in de basisadministratie bekende authentieke gegevens niet meer opnieuw hoeft te verstrekken.

De gemeente vervult de rol van decentraal beheerder van persoonsgegevens over personen die zij tot haar eigen bevolking rekent en dient afnemers, zowel binnen als buiten de gemeente van die persoonsgegevens te voorzien. Daarnaast is de gemeente zelf ook afnemer van per¬soonsgegevens over personen die niet tot haar inwoners worden gerekend. De gegevens van deze personen dienen afkomstig te zijn uit de basisadministraties van de andere gemeenten of uit de centrale administratie (GBA-V) die in beheer is bij de rijksoverheid.

De wetgever verplicht de gemeente om in ieder geval de systematische verstrekkingen aan binnengemeentelijke afnemers, de bestandkoppelingen en de rechtstreekse raad-plegingen van de eigen GBA in een verordening te regelen. Ook de verstrekkingen aan zogenaamde vrije derden dient bij of krachtens een verordening te worden geregeld. Deze verordening voorziet daarin en daarmee voldoet de gemeente aan de vereisten zoals gesteld in de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA).

Naast deze verplichtingen uit de wet GBA voor de eigen basisadministratie, is het noodzakelijk ook de verantwoordelijkheid voor en het beheer van de persoonsgegevens die afkomstig zijn van andere gemeenten of uit de GBA-V te regelen. Deze gegevens worden binnen de gemeente Son en Breugel opgeslagen en onderhouden in een centraal bestand, de basisregistratie personen (zie voor een definitie van dit begrip, artikel 1 onder d), en vandaar uit gedistribueerd naar de afnemers. Op dit deel van de persoonsinformatie¬huishouding is de Wet bescherming per¬soonsgegevens van toe-passing.

Het is om redenen van efficiency aan te bevelen om de verstrekkingen uit de basisre-gistratie binnen de eigen organisatie alsmede de verdere uitwerking van de verstrekking aan vrije derden over te laten aan het college, binnen de door de wet en door de raad in de verordening gestelde kaders.De raad van de gemeente Son en Breugel;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 mei 2010, bijlage nr. 46 – 2010; 

                                                                       BESLUITVast te stellen de Verordening Gemeentelijke basisregistratie personen Son en Breugel:

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • a.

  de wet: de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

 • b.

  Besluit: het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgege-vens;

 • c.

  basisadministratie: de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens over de bevolking van de gemeente Son en Breugel als bedoeld in artikel 2 van de wet;

 • d.

  basisregistratie personen: de basisadministratie aangevuld met de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens over personen die niet behoren tot de bevolking van de gemeente Son en Breugel;

 • e.

  GBA-V: de verstrekkingsvoorziening als bedoeld in artikel 66a van het Besluit;

 • f.

  verantwoordelijke: het orgaan dat verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens in de basisregistratie personen en de uit-voering van het autorisatiebesluit;

 • g.

  beheerder: de functionaris die namens de verantwoordelijke is belast met de dagelijkse zorg voor de basisregistratie personen en het beheer van het autorisatiebesluit;

 • h.

  autorisatiebesluit: een besluit als bedoeld in artikel 91, eerste lid, van de wet be-treffende de systematische verstrekking van persoonsgege-vens uit de GBA-V of uit de basisadministraties van andere gemeenten;

 • i.

  ingeschrevene: degene ten aanzien van wie een persoonslijst als bedoeld in artikel 1 van de wet, in de basisadministratie is opgenomen;

 • j.

  geregistreerde: degene die niet behoort tot de bevolking van de gemeente Son en Breugel en over wie de verantwoordelijke de in artikel 4 genoemde persoonsgegevens heeft opgenomen in de ba-sisregistratie personen;

 • k.

  afnemer: bestuursorgaan als bedoeld in artikel 1:1, 1e lid van de Algemene wet bestuursrecht;

 • l.

  binnengemeentelijk afnemer: elke afnemer die een orgaan is van de gemeente;

 • m.

  derde: elke andere persoon of instelling dan een afnemer, een ingeschrevene of een geregistreerde;

 • n.

  vrije derde: een derde als bedoeld in artikel 100 van de wet;

 • o.

  authentiek gegeven: een in de basisregistratie personen opgenomen gegeven dat op grond van artikel 3a van de wet als authentiek wordt aangemerkt.

Artikel 2 Verantwoordelijkheid en beheer

 • 1

  De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de basisregi-stratie personen is burgemeester en wethouders;

 • 2

  Beheerder van de basisregistratie personen en het autorisatiebesluit is de functi-onaris die daarvoor krachtens besluit van de verantwoordelijke wordt aangewezen.

Artikel 3 Doel van de basisregistratie personen

De basisregistratie personen heeft tot doel:

 • 1.

  de krachtens een besluit van de verantwoordelijke aangewezen binnengemeente-lijke afnemers te voorzien van gegevens ter vervulling van hun taken, zodanig dat deze afnemers kunnen voldoen aan de verplichtingen als bedoeld in artikel 3b en 62 van de wet;

 • 2.

  de krachtens een besluit van de verantwoordelijke aangewezen derden te voorzien van gegevens;

 • 3.

  een ingeschrevene en een geregistreerde van hem betreffende gegevens te voorzien;

 • 4.

  gegevens te leveren ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek.

Artikel 4 Categorieën van personen over wie gegevens worden verwerkt

In de basisregistratie personen worden gegevens verwerkt over ingeschrevenen en geregistreerden.

Artikel 5 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen en toegang tot de GBA-V

 • 1

  De verantwoordelijke regelt de systematische verstrekking van gegevens aan binnengemeentelijke afnemers, de toegang van die afnemers tot de basisregi-stratie alsmede de verbanden tussen de basisregistratie en andere gegevens-verzamelingen van de gemeente;

 • 2

  De verantwoordelijke regelt de verstrekking van de authentieke gegevens uit de basisadministratie aan binnengemeentelijke afnemers ingevolge het verplichte gebruik op grond van artikel 3b van de wet;

 • 3

  De verantwoordelijke regelt de toegang tot de GBA-V van de binnengemeente-lijke afnemers die daartoe op grond van het autorisatiebesluit zijn geautoriseerd voor de in het autorisatiebesluit genoemde publiekrechtelijke taken.

Artikel 6 Verstrekkingen aan vrije derden

 • 1

  Burgemeester en wethouders kunnen gegevens uit de basisadministratie ver-strekken in de gevallen als bedoeld in artikel 100 van de wet.

 • 2

  Zij stellen hiervoor nadere regels.

Artikel 7  

De verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van 10 mei 2005 wordt ingetrokken per 24 juni 2010.

Artikel 8  

Deze verordening treedt in werking op 24 juni 2010.

Artikel 9 Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening gemeentelijke basisregi-stratie personen Son en Breugel (Verordening BRP)

Leeg

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 23 juni 2010.DE RAAD VOORNOEMD,De griffier,                        De voorzitter,

 

mr. F. den Hengst.         drs. J.F.M. Gaillard