Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Staphorst

Handhavingverordening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStaphorst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingHandhavingverordening
CiteertitelHandhavingverordening
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 147, lid 1
 2. Gemeentewet, art. 212, lid 1
 3. Wet werk en bijstand, art. 8a
 4. IOAW, art. 35, lid 1, sub c
 5. IOAZ, art 35, lid 1, sub c

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-201201-10-2013intrekking

27-03-2012

De Staphorster, 15-10-2013

13-8327
01-05-2012Nieuwe regeling.

27-03-2012

De Staphorster, 17-04-2012

12-6997

Tekst van de regeling

Intitulé

Handhavingverordening

De raad van de gemeente Staphorst:

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 februari 2012

gelet op artikel 147, eerste lid en artikel 212 Gemeentewet, artikel 12, eerste lid en artikel 8a van de Wet werk en bijstand, artikel 35 lid 1 sub c IOAW en artikel 35 lid 1 sub c IOAZ;

overwegende dat met betrekking tot bestrijding van het ten onrechte ontvangen van bijstand, alsmede van misbruik en oneigenlijk gebruik van de wet, in het kader van het financieel beheer regels gesteld dienen te worden, die in een verordening worden neergelegd;

B E S L U I T

vast te stellen de

Handhavingverordening

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijving

 • 1

  Begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de WWB, IOAW, IOAZ en de Algemene wet bestuursrecht.

 • 2

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  a. College: het college van burgemeester en wethouders;

  b. De gemeente: de gemeente Staphorst;

  c. WWB: de Wet werk en bijstand;

  d. Algemene bijstand: de bijstand bedoeld in artikel 5 sub b van de WWB;

  e. Bijzondere bijstand: de bijstand bedoeld in artikel 5 sub d van de WWB;

  f. Bijstand: algemene en bijzondere bijstand;

  g. IOAW: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeids-ongeschikte werknemers:

  h. IOAZ: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen.

  i. Benadelingsbedrag: het bedrag dat als gevolg van het niet of niet behoorlijk nakomen van een verplichting ten onrechte is verleend als inkomensvoorziening, bijstand of kosten van het werkleeraanbod, re-integratie op grond van de WWB.

  j. fraude: het verwijtbaar, ten onrechte of tot een te hoog bedrag ontvangen van een bijstandsuitkering als gevolg van het verstrekken van onjuiste of onvolledige inlichtingen dan wel het ten onechte in het geheel niet verstrekken van inlichtingen.

  k. preventie: alle handelingen (o.a. voorlichting en communicatie, controle) die het college verricht om fraude te voorkomen.

  l. recidive: het binnen een periode van vijf jaar wederom verwijtbaar niet nakomen, of niet volledig nakomen van de inlichtingenplicht;

Hoofdstuk 2 Preventie

Artikel 2 Voorlichting en communicatie

Het college informeert de belanghebbende over de regelgeving en de daarin vervatte rechten en plichten die aan het aanvragen en ontvangen van bijstand, inkomensvoorziening en uitkering verbonden zijn.

Artikel 3 Controle

Het college onderzoekt door middel van controles, gesprekken met cliënten en validatie en verificatie van gegeven, de rechtmatigheid van een aanvraag, lopende uitkering/inkomensvoorziening of beëindiging. Op basis van deze onderzoeken neemt het college een besluit met betrekking tot de rechtmatigheid en de wederzijds tussen het college en de belanghebbende resterende verplichtingen en afhandeling daarvan.

Hoofdstuk 3 Bestrijding van misbruik

Artikel 4 Opleggen van een maatregel

Indien belanghebbende onjuiste, onvolledige dan wel geen inlichtingen heeft verstekt die van belang zijn of kunnen zijn voor de hoogte, de duur of de voortzetting van de bijstand, de inkomensvoorziening of uitkering, legt het college een maatregel op conform hetgeen hierover is bepaald in de maatregelverordening, onverminderd de mogelijkheden tot terugvordering van de eventueel ten onrechte verstrekte bijstand.

Artikel 5 Justitiële aangifte

Indien het benadelingbedrag het bedrag overschrijdt, genoemd in de richtlijnen van het Openbaar Ministerie, wordt, onverminderd de mogelijkheid de bijstand, de inkomensvoorziening of uitkering te verlagen en de ten onrechte verstrekte bijstand, inkomensvoorziening of uitkering terug te vorderen, door of namens het colleges Proces-verbaal opgemaakt en per direct aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie.

Hoofdstuk 4 Terugvordering

Artikel 6 Terugvordering

 • 1

  Het college vordert de kosten van bijstand, inkomensuitkering of uitkering terug, voor zover zich daartegen geen andere regelgeving verzet;

 • 2

  Het college stelt nadere regels vast omtrent de terugvordering van de kosten van bijstand, de inkomensvoorziening of uitkering, de kosten van invordering en de wettelijke rente.

Hoofdstuk 5 Slotbepalingen

Artikel 7 Uitzonderingssituaties

Het college kan in bijzondere gevallen, ten gunste van de uitkeringsgerechtigde afwijken van de bepalingen van deze verordening, indien toepassing van de verordening tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 8 Onvoorziene omstandigheden

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet beslist het college.

Artikel 9 De inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 mei 2012 onder gelijktijdige intrekking van de op 28-09-2010 vastgestelde Handhavingverordening WWB, WIJ, Ioaw, Ioaz.

Artikel 10 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: “Handhavingverordening”.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad der gemeente Staphorst van 27 maart 2012

, voorzitter.

, griffier.