Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Staphorst

Toeslagenverordening Wet werk en bijstand 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStaphorst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingToeslagenverordening Wet werk en bijstand 2012
CiteertitelToeslagenverordening Wet werk en bijstand 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Tot uiterlijk 1 januari 2013 is deze verordening niet van toepassing op personen als bedoeld in artikel 78w lid 1WWB.

De Toeslagenverordening van 1 mei 2012 is tot uiterlijk 1 januari 2013 uitsluitend van toepassing op personen als bedoeld in artikel 78w lid 1 WWB. Per 1 januari 2013 vervalt de Toeslagenverordening van 1 mei 2012.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet werk en bijstand, art. 8, lid 1 sub c.
 2. Wet werk en bijstand, art. 30.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-201201-01-201201-01-2015Nieuwe regeling.

25-09-2012

De Staphorster, 23-10-2012

ADV/12-7409

Tekst van de regeling

Intitulé

Toeslagenverordening Wet werk en bijstand 2012

De raad van de gemeente Staphorst;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Staphorst van 21 augustus 2012, nr. ADV/12-7409;

gelet op artikel 8 eerste lid sub c en artikel 30 van de Wet werk en bijstand;

B E S L U I T

vast te stellen de

Toeslagenverordening Wet werk en bijstand

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijving

 • 1

  Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Wet werk en bijstand en de Algemene wet bestuursrecht.

 • 2

  In deze verordening wordt verstaan onder

  a. de wet: de WWB;

  b. het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Staphorst;

  c. de raad: de gemeenteraad van Staphorst;

  d. de gehuwdennorm: de norm als bedoeld in artikel 21 onderdeel c WWB;

  e. woning: een woning zoals bedoeld in artikel 1 onderdeel j Wet op de huurtoeslag, alsmede een woonwagen of woonschip, zoals bedoeld in artikel 3 lid 6 WWB;

  f. woonkosten:

  1. indien een huurwoning wordt bewoond, de per maand geldende huurprijs zoals bedoeld in artikel 1 onderdeel d Wet op de huurtoeslag;

  2. indien een eigen woning wordt bewoond, de tot een bedrag per maand omgerekende som van de ten behoeve van de financiering van de woning verschuldigde hypotheekrente en de in verband met het in eigendom hebben van de woning te betalen zakelijke lasten en een naar omstandigheden vast te stellen bedrag voor onderhoud.

Artikel 2 Doelgroep

Deze verordening is uitsluitend van toepassing op belanghebbenden van 21 jaar of ouder doch jonger dan 65 jaar. In geval van gehuwden gelden de bepaling van deze verordening alleen indien beide echtgenoten 21 jaar of ouder doch jonger dan 65 jaar zijn.

Hoofdstuk 2 Criteria voor het verhogen van de bijstandsnorm

Artikel 3 Toeslag alleenstaande (ouder)

 • 1

  De toeslag als bedoeld in artikel 25 WWB bedraagt 20% van de gehuwdennorm voor de alleenstaande en de alleenstaande ouder met zijn ten laste komende kinderen in wiens woning geen ander zijn hoofdverblijf heeft.

 • 2

  De toeslag als bedoeld in artikel 25 WWB bedraagt 10% voor de alleenstaande en de alleenstaande ouder met zijn ten laste komende kinderen in wiens woning één of meer anderen hun hoofdverblijf hebben.

 • 3

  Voor de toepassing van dit artikel worden de volgende personen niet in aanmerking genomen als een ander die in dezelfde woning zijn hoofdverblijf heeft:

  a. Verzorgingsbehoevenden die door belanghebbende worden verzorgd;

  b. Verzorgenden die de zorgbehoevende belanghebbende verzorgen.

Hoofdstuk 3 Criteria voor het verlagen van de norm of de toeslag

Artikel 4 Verlaging gehuwden

 • 1

  De verlaging als bedoeld in artikel 26 WWB bedraagt 10% van de gehuwdennorm voor belanghebbenden die met één of meer anderen hun hoofdverblijf in dezelfde woning hebben.

 • 2

  Het 3e lid van artikel 3 is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 5 Verlaging woonsituatie

 • 1

  De verlaging als bedoeld in artikel 27 WWB bedraagt:

  a. 20% van de gehuwdennorm indien een woning wordt bewoond waaraan voor belanghebbende geen woonkosten zijn verbonden.

  b. 10% van de gehuwdennorm indien geen woning bewoond wordt.

Artikel 6 Verlaging toeslag alleenstaanden van 21 en 22 jaar

 • 1

  De verlaging als bedoeld in artikel 29 WWB bedraagt:

  a. 20% van de gehuwdennorm indien het een belanghebbende van 21 jaar betreft;

  b. 10% van de gehuwdennorm indien het een belanghebbende van 22 jaar betreft.

 • 2

  In afwijking van het 1e lid wordt de verlaging vastgesteld op de hoogte van de op grond van artikel 3 toegekende toeslag, indien deze toeslag minder bedraagt dan de verlaging waartoe toepassing van het 1e lid zou leiden.

Hoofdstuk 4 Slotbepalingen

Artikel 7 Anti-cumulatiebepaling

De toepassing van de artikelen 3 tot en met 6 van deze verordening geschiedt zodanig dat de toepasselijke bijstandsnorm ten minste bedraagt:

a. 50% van de gehuwdennorm voor een alleenstaande;

b. 70% van de gehuwdennorm voor een alleenstaande ouder;

c. 80% van de gehuwdennorm voor gehuwden.

Artikel 8 Hardheidsclausule

De bepalingen in deze verordening laten de toepassing van artikel 18, lid 1, van de wet onverlet indien toepassing van de verordening tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 9 Slotbepaling

 • 1

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Toeslagenverordening Wet werk en bijstand 2012”.

 • 2

  Deze verordening treedt in werking op 1 oktober en werkt terug tot en met 1 januari 2012.

 • 3

  Tot uiterlijk 1 januari 2013 is deze verordening niet van toepassing op personen als bedoeld in artikel 78w lid 1WWB.

 • 4

  De Toeslagenverordening van 1 mei 2012 is tot uiterlijk 1 januari 2013 uitsluitend van toepassing op personen als bedoeld in artikel 78w lid 1 WWB. Per 1 januari 2013 vervalt de Toeslagenverordening van 1 mei 2012.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Staphorst van 25 september 2012,

, voorzitter.

,  griffier.

 

Toelichting 1