Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Staphorst

Verordening op de heffing en invordering van leges 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStaphorst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van leges 2015
CiteertitelLegesverordening 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentwet, art. 156, lid 1 en lid 2, aanhef en onderdeel h
 2. Gemeentewet, art. 229, lid 1, aanhef en onderdeel b

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-201501-01-201501-01-2016art. 12.1, art. 13.1, art. 13.2, tarieventabellen, toegevoegd: bijlage 1.

22-09-2015

Gemeenteblad 2015 nr. 30

15-10233
01-01-201501-01-2016art. 1f, tarieventabel Hoofdstuk 2 (Reisdocumenten), tarieventabel Hoofdstuk 3 (Rijbewijzen)

09-12-2014

Gemeenteblad 2014 nr. 19

14-9605
14-11-201401-01-2016Nieuwe regeling

04-11-2014

Gemeenteblad 2014 nr. 13

14-9303

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van leges 2015

De raad van de gemeente Staphorst;

 

gelezen het voorstel van het college van 25augustus 2015;

 

gelet op artikel 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b van de Gemeentewet;

 

B E S L U I T:

 

vast te stellen de Verordening op de heffing en invordering van leges 2015 inclusief 2e wijziging

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  'dag': de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  'week': een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  'maand': het tijdvak dat loopt van de 1e dag in een kalendermaand tot en met de (n–1)e dag in de volgende kalendermaand;

 • d.

  'jaar': het tijdvak dat loopt van de 1e dag in een kalenderjaar tot en met de (n–1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  'APV': de actuele Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Staphorst;

 • f.

  'BRP': de Gemeentelijke Basisadministratie Personen.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument; één en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Geen leges zijn verschuldigd voor:

 • 1.

  mondeling verstrekte inlichtingen, tenzij dit in artikel 1 uitdrukkelijk anders is bepaald;

 • 2.

  stukken of inlichtingen, welke ambtshalve ter voldoening aan wettelijke of administratieve voorschriften worden afgegeven of gegeven;

 • 3.

  stukken, door ambtenaren benodigd tot het verkrijgen van pensioen en stukken, benodigd tot het verkrijgen van weduwen- en wezenpensioen uit tot dat doel ingestelde fondsen;

 • 4.

  stukken, welke ingevolge het Ambtenarenreglement kosteloos worden afgegeven;

 • 5.

  kwitanties van geldsommen en andere stukken, waarbij ontvangst of overneming van gelden of goederen wordt erkend of vermeld;

 • 6.

  bewijzen van onvermogen.

 • 7.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

Artikel 6 Wijze van heffing

 • 1.

  De leges worden geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving, nota of andere schriftuur.

 • 2.

  Het verschuldigde bedrag wordt op de gedagtekende kennisgeving, nota of andere schriftuur vermeld.

 • 3.

  Het college stelt de modellen van de onder 1 genoemde bescheiden vast.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald:

  • a.

   op het tijdstip, waarop de in artikel 6 bedoelde gedagtekende kennisgeving, nota of andere schriftuur wordt uitgereikt.

  • b.

   ingeval de in artikel 6 bedoelde gedagtekende kennisgeving, nota of andere schriftuur wordt toegezonden, binnen 1 maand na de dagtekening van deze stukken.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

 • 1.

  Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

 • 2.

  Voor de toepassing van artikel 28, vierde lid, van de Invorderingswet 1990 wordt de teruggaaf van leges, bedoeld in het eerste lid, aangemerkt als een vermindering van de belastingaanslag.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   onderdeel 1.1.4 (akten burgerlijke stand);

  • 2.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • 3.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 4.

   onderdelen 1.4.5 en 1.4.6 (verstrekkingen uit de basisregistratie personen met behulp van alternatieve media of schriftelijk);

  • 5.

   hoofdstuk 6 (verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens);

  • 6.

   onderdeel 1.8.1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 7.

   hoofdstuk 15 (kansspelen);

één en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges ter secretarie en van rechten wegens verrichtingen van de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Artikel 12 Overgangsrecht

 • 1.

  De ‘Legesverordening 2015’ van 4 november 2014 en wijzigingen van 9 december 2014 worden ingetrokken met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich hebben voorgedaan vóór de in artikel 13 tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing.

 • 8.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 13, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de op grond van het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de in het tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing. Artikel 2.3.1.1.7 treedt in werking met terugwerkende kracht naar 1 januari 2015

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is een dag na publicatie.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als ‘Legesverordening 2015’.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Staphorst van 22 september 2015.

Zie voor tarieventabel leges, tarieventabel berekening bouwkosten en bijlage 1 de link naar Gemeenteblad 2015 nr. 30 bovenaan deze pagina bij 'Overzicht van wijzigingen'