Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Staphorst

Handhavingverordening Wet Werk en Bijstand en Wet Investeren in Jongeren

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStaphorst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingHandhavingverordening Wet Werk en Bijstand en Wet Investeren in Jongeren
CiteertitelHandhavingverordening WWB en WIJ gemeente Staphorst
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 147, lid 1.
 2. Wet investeren in jongeren, art. 12, lid 1, onderdeel c.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-200901-10-2010Nieuwe regeling

22-09-2009

De Staphorster, 06-10-2009

09-4666

Tekst van de regeling

Intitulé

Handhavingverordening Wet Werk en Bijstand en Wet Investeren in Jongeren

 

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijving

 • 1

  In deze verordening wordt verstaan onder: a. Het college: het college van burgemeester en wethouders van Staphorst b. De wet: de Wet Werk en Bijstand (WWB); c. Bijstand: de bijstand zoals genoemd onder artikel 5 onder b van de Wet werk en bijstand; d. Alleenstaande: de persoon genoemd in artikel 4 onder a van de Wet werk en bijstand; e. Alleenstaande ouder: de persoon genoemd in artikel 4 onder b van de Wet werk en bijstand; f. Gezin: de personen genoemd in artikel 4 onder c van de Wet werk en bijstand; g. Recidive: het binnen een periode van vijf jaar wederom verwijtbaar niet nakomen, of niet volledig nakomen van de inlichtingenplicht; h. Benadelingbedrag: het bedrag aan bijstand dat ten onrechte of tot een te hoog bedrag is verleend; i. Inlichtingenplicht: de verplichtingen genoemd in artikel 17, eerste, tweede en vierde lid van de Wet Werk en Bijstand en de artikelen 28, tweede lid en 29, eerste lid van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (SUWI); j. Maatregelenverordening: de verordening gebaseerd op artikel 8, eerste lid onder b van de Wet Werk en Bijstand; k. Fraude: het verwijtbaar, ten onrechte of tot een te hoog bedrag ontvangen van een bijstandsuitkering als gevolg van het verstrekken van onjuiste of onvolledige inlichtingen dan wel het ten onechte in het geheel niet verstrekken van inlichtingen.

 • 2

  In deze verordening wordt onder WWB mede verstaan de WIJ.

Hoofdstuk 2 Beleid en financiën

Artikel 2 Terugvordering

 • 1

  Terugvordering van bijstand voor zover deze ten onrechte of tot een te hoog bedrag is verleend als gevolg van het niet of niet volledig nakomen van de inlichtingenplicht genoemd in artikel 1 onder i van deze verordening door de personen genoemd in artikel 1 onder d, e en f van deze verordening, gebeurt met inachtneming van de bepalingen van deze verordening;

 • 2

  Terugvordering van ten onrechte of tot een te hoog verleend bedrag aan bijstand vindt altijd plaats. 

Artikel 3 De wijze van terugvorderen

Indien het benadelingbedrag gedurende het lopende kalenderjaar niet of niet volledig kan worden ingevorderd, wordt het resterende deel, met toepassing van artikel 58, vierde lid Wet Werk en Bijstand, na afloop van voornoemd kalenderjaar, verhoogd met de verschuldigde loonbelasting, de premies volksverzekeringen alsmede de ziekenfondspremie.

Artikel 4 Aangifte

Indien het bruto benadelingbedrag de € 10.000,00 overschrijdt wordt door of namens het college Proces-verbaal opgemaakt en aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie.

Artikel 5 Verantwoording college

De raad bepaalt jaarlijks de onderwerpen waarover het college dient te rapporteren.

Artikel 6 Uitzonderingssituaties

 • 1

  Het college kan in bijzondere gevallen, ten gunste van de uitkeringsgerechtigde afwijken van de bepalingen van deze verordening, indien toepassing van de verordening tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

 • 2

  Van terugvordering kan worden afgezien in geval sprake is van dringende redenen, dit ter beoordeling van het college.

Artikel 7 Onvoorziene omstandigheden

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet beslist het college.

Artikel 8 De inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 oktober 2009 onder gelijktijdige intrekking van de op 20-12-2005 vastgestelde Fraudeverordening WWB.

Artikel 9 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: de Handhavingverordening WWB en WIJ gemeente Staphorst.