Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Staphorst

Verordening programmaraad omroepnetwerk

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStaphorst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening programmaraad omroepnetwerk
CiteertitelVerordening programmaraad omroepnetwerk
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Regeling vervangt de Verordening Programmaraad CasTel Zuid 2002.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 149.
 2. Mediawet.
 3. Telecommunicatiewet.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-03-200607-09-2010Nieuwe regeling

28-02-2006

De Staphorster, 07-03-2006

Nr. 2 - 8

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening programmaraad omroepnetwerk

 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: a. de raad: de gezamenlijke raden van de gemeenten in het verzorgingsgebied van Essent Kabelcom B.V. in de regio IJsselland / Noordoostpolder / Zuid Drenthe; b. verzorgingsgebied regio IJsselland / Noordoostpolder / Zuid Drenthe: het gebied omvattende de gemeenten Bathmen, Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle in de provincie Overijssel alsmede de gemeenten Noordoostpolder en Urk in de provincie Flevoland alsmede de gemeenten De Wolden, Hoogeveen, Meppel en Westerveld en een gedeelte van het grondgebied van de gemeente Coevorden in de provincie Drenthe; c. abonnee: de natuurlijke of rechtspersoon op wiens verzoek door de directie een overeenkomst is aangegaan tot levering van signalen via het omroepnetwerk; d. basispakket: het (analoge) zenderpakket bestaande uit 15 televisie- en 25 radioprogramma's als bedoeld in artikel 82k van de Mediawet; e. omroepnetwerk: het geheel van de ontvangstinrichting, het kabelnet, de aansluitingen en alle daarmee verband houdende apparatuur en overige toebehoren van de aanbieder, welke in het verzorgingsgebied eigendom zijn van Essent Kabelcom B.V., waarmee de signalen kunnen worden ontvangen en doorgegeven aan abonnees; f. directie: de directie van Essent Kabelcom B.V., gevestigd te Groningen.

Artikel 2 Instelling programmaraad

Er is een programmaraad genaamd Programmaraad IJsselland / Noordoostpolder / Zuid Drenthe.

Artikel 3 Taak programmaraad

De programmaraad heeft tot taak het adviseren van de directie inzake de samenstelling van het basispakket en wanneer de directie daarom verzoekt het totale pakket conform artikel 82k van de Mediawet.

Artikel 4 Samenstelling programmaraad

 • 1.

  De programmaraad bestaat uit vijftien leden.

 • 2.

  De programmaraad is representatief voor de belangrijkste in de gemeenten in het verzorgingsgebied regio IJsselland / Noordoostpolder / Zuid Drenthe voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen.

 • 3.

  De programmaraad beschikt als geheel over voldoende kennis van de informatiebehoeften van bevolkings- en leeftijdsgroepen van verschillende omvang en samenstelling binnen het kijk- en luisterpubliek.

Artikel 5 Benoeming leden programmaraad

 • 1.

  De leden worden benoemd door de raad op voordracht van het bestuur van de afdelingen Overijssel, Flevoland en Drenthe van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

 • 2.

  De programmaraad wijst uit haar midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter aan.

 • 3.

  Tot lid van de programmaraad is uitsluitend benoembaar de persoon, die voldoet aan de navolgende vereisten: a. de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt; b. woonachtig is in het verzorgingsgebied regio IJsselland / Noordoostpolder / Zuid Drenthe;c. abonnee is of behoort tot het huishouden van een abonnee in het verzorgingsgebied regio IJsselland / Noordoostpolder / Zuid Drenthe; d. geen binding heeft met de aanbieder van het omroepnetwerk anders dan abonnee; e. geen lid is van een raad of van een college van een gemeente in het verzorgingsgebied regio IJsselland / Noordoostpolder / Zuid Drenthe; f. geen bestuurslidmaatschap of een betrekking, al dan niet tegen betaling, heeft bij een instelling die in aanmerking komt voor zendtijd voor binnenlandse omroep, dan wel bij een commerciële omroepinstelling.

Artikel 6 Zittingsperiode

 • 1.

  De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid van éénmalige herbenoeming voor eenzelfde periode;

 • 2.

  Na die periode benoemt de raad een nieuwe programmaraad, waarbij de leden van de oude programmaraad voor herbenoeming in aanmerking komen;

 • 3.

  Bij een tussentijdse vacature eindigt de zittingsperiode van het lid, dat in die vacature is benoemd tegelijk met de algemene zittingsperiode als bedoeld onder lid 1;

 • 4.

  De werving, selectie en benoeming van de nieuwe leden van de programmaraad vindt plaats overeenkomstig de handelwijze omschreven in artikel 8;

 • 5.

  De oude programmaraad blijft in functie totdat alle betrokken raden de samenstelling van de nieuwe programmaraad hebben geaccordeerd.

Artikel 7 Einde lidmaatschap

Het lidmaatschap van de programmaraad eindigt buiten het geval van afloop van de zittingsperiode door: a. overlijden van het lid; b. opzegging van het lidmaatschap door het lid; c. het niet meer woonachtig zijn in het verzorgingsgebied regio IJsselland / Noordoostpolder / Zuid Drenthe; d. het opzeggen van het abonnement op het omroepnetwerk door het lid dan wel het niet meer behoren tot een huishouden als bedoeld in artikel 5 lid 3 sub c. e. het aanvaarden van een benoeming die strijdig is met het genoemde in artikel 5 lid 3 sub d, e en f .

Artikel 8 Vervulling vacatures

 • 1.

  De voorzitter van de programmaraad doet melding van een vacature aan de directie;

 • 2.

  Het bestuur van de afdelingen Overijssel, Flevoland en Drenthe van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten brengt ter vervulling in de vacature een gemotiveerde voordracht uit aan de raad;

 • 3.

  De vervulling van de vacature vindt in beginsel binnen 12 weken, doch uiterlijk binnen zes maanden na het ontstaan daarvan plaats.

Artikel 9 Verboden handelen

De leden van de programmaraad mogen middellijk noch onmiddellijk deelnemen aan leveringen, verrichten van diensten, betalingen - met uitzondering van het betalen van abonnementsgelden - of aannemingen ten behoeve van het omroepnetwerk in het verzorgingsgebied.

Artikel 10 Financiële bepalingen voor het functioneren van de programmaraad

De volgende kosten komen voor rekening van de directie: a. de kosten van de vergoeding voor het bijwonen van de vergaderingen door de leden als bedoeld in artikel 20; b. de kosten voortvloeiende uit het door de directie ter beschikking stellen van een secretaris; c. de kosten verbonden aan het ter beschikking stellen door de directie van vergaderruimte; d. de overige vergaderkosten, te weten die welke voortvloeien uit het vermenigvuldigen en verzenden aan de leden van de vergaderstukken, alsmede de kosten verbonden aan de aankondiging van de vergaderingen in de pers.

Artikel 11 Vergaderfrequentie

 • 1.

  De programmaraad vergadert tenminste éénmaal per jaar en maximaal vier maal per jaar ten behoeve van het uitbrengen van een advies;

 • 2.

  Vergaderingen worden voorts gehouden: a. op verzoek van de directie; b. wanneer de voorzitter dat nodig oordeelt; c. wanneer dit door minimaal 2 leden aan de voorzitter schriftelijk en onder opgaaf van redenen wordt verzocht;

 • 3.

  Vergaderingen als bedoeld in lid 2 worden binnen twee weken na het ontstaan van deze omstandigheid uitgeschreven.

Artikel 12 Openbaarheid

De vergaderingen van de programmaraad zijn openbaar, tenzij de bepalingen omtrent een besloten vergadering van toepassing zijn.

Artikel 13 Oproeping, agendering, verslaglegging en communicatie

 • 1.

  De oproeping voor de vergadering geschiedt door of namens de voorzitter onder opgave van de te behandelen onderwerpen;

 • 2.

  De termijn van oproeping bedraagt tenminste tien dagen;

 • 3.

  Indien naar het oordeel van de voorzitter of de directie sprake is van een spoedeisende zaak kan van deze oproeptermijn worden afgeweken;

 • 4.

  In de vergadering worden geen zaken behandeld, welke niet in de oproeping zijn vermeld; deze bepaling is niet van toepassing bij spoedeisende zaken en naar het oordeel van de programmaraad, zaken van eenvoudige aard;

 • 5.

  De secretaris draagt zorg voor de openbare kennisgeving van datum, tijdstip en plaats van de vergadering alsmede de te behandelen onderwerpen door middel van lokale en/of regionale media;

 • 6.

  De secretaris draagt zorg voor het, tegen kostprijs, aan iedere belangstellende beschikbaar stellen van de agenda met bijbehorende stukken;

 • 7.

  De secretaris draagt zorg voor een zakelijke verslaglegging van de vergadering; dit verslag wordt in een volgende vergadering ter goedkeuring en vaststelling aangeboden;

 • 8.

  De secretaris draagt zorg voor de toezending van de adviezen aan de directie;

 • 9.

  De secretaris, dan wel diegene die door hem daartoe is aangewezen, draagt zorg voor het zo spoedig mogelijk na de vergadering opstellen en verzenden van een persbericht alsmede het actief verstrekken van informatie aan de media, programma-aanbieders en andere derden, waarin mededeling wordt gedaan van de uitgebrachte adviezen, alsmede de overwegingen die tot dat advies hebben geleid.

Artikel 14 Vergaderquorum, advisering en besluitvorming

 • 1.

  De programmaraad mag niet beraadslagen en besluiten omtrent een uit te brengen advies indien niet tenminste 8 leden aanwezig zijn;

 • 2.

  Besluiten omtrent een uit te brengen advies worden genomen bij meerderheid van stemmen; bij staken van de stemmen beslist de voorzitter;

 • 3.

  Adviezen worden schriftelijk gegeven en bevatten het standpunt van de meerderheid als bedoeld in het vorige lid;

 • 4.

  Indien de minderheid dat verlangt, wordt haar standpunt ook in het advies vermeld;

 • 5.

  Indien het vereiste aantal leden niet aanwezig is, kan de voorzitter een nieuwe vergadering beleggen, echter niet eerder dan twee dagen na de vergadering waarvoor het quorum niet aanwezig was;

 • 6.

  In die tweede vergadering geldt niet het bepaalde in lid 1, voor zover het agendapunten betreft, die voor de eerste vergadering waren geagendeerd;

 • 7.

  Besluitvorming kan in spoedeisende gevallen, ter beoordeling van de voorzitter, ook buiten vergadering geschieden, mits de meerderheid van de leden schriftelijk heeft verklaard met het voorstel in te stemmen;

 • 8.

  Een door de programmaraad uitgebracht advies geldt voor maximaal drie jaar en, behoudens onvoorziene omstandigheden zoals faillissement programma-aanbieder of wijziging programmaformat, voor minimaal één jaar.

Artikel 15 Inhoud advies programmaraad

 • 1.

  De programmaraad vermeldt in zijn advies uitdrukkelijk welk deel daarvan betrekking heeft op de programma's voor algemene omroep krachtens artikel 81i, eerste lid van de Mediawet en welk deel daarvan betrekking heeft op programma's voor algemene omroep krachtens artikel 82k, tweede lid van de Mediawet, die de aanbieder van het omroepnetwerk uitzendt naar de aangeslotenen op het omroepnetwerk in de regio;

 • 2.

  Het advies van de programmaraad is transparant alsmede helder en deugdelijk gemotiveerd. De programmaraad geeft in zijn advies aan op welke wijze bij de vaststelling van het pluriforme pakket van programma's voor algemene omroep rekening is gehouden met de in de gemeenten levende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke behoeften en met de onder de aangeslotenen op het omroepnetwerk in de regio levende voorkeuren.

Artikel 16 Bijwonen vergaderingen door de directie

 • 1.

  Het lid van de directie, dat in het bijzonder verantwoordelijk is voor de samenstelling van het basispakket woont de vergaderingen van de programmaraad bij en heeft daarin een adviserende stem;

 • 2.

  Hij kan zich laten vervangen of laten ondersteunen door een ander lid van de directie dan wel een door de directie aangewezen vervanger.

Artikel 17 Spreekrecht toehoorders

 • 1.

  De voorzitter stelt toehoorders die daartoe uiterlijk bij de aanvang van de vergadering de wens te kennen hebben gegeven direct na de aanvang van de vergadering dan wel direct voorafgaand aan de behandeling van het desbetreffende onderwerp in de gelegenheid het woord te voeren;

 • 2.

  De voorzitter bepaalt in overleg met de programmaraad de voor de toehoorders totaal beschikbare spreektijd, de volgorde van de sprekers en de per spreker maximaal toegestane spreektijd.

Artikel 18 Besloten vergadering

 • 1.

  De deuren worden gesloten indien de voorzitter het nodig oordeelt of tenminste 2 van de aanwezige leden dan wel de aanbieder van het omroepnetwerk of een programma-aanbieder daarom verzoeken;

 • 2.

  De programmaraad beslist vervolgens of met gesloten deuren zal worden vergaderd;

 • 3.

  Van een vergadering met gesloten deuren wordt een afzonderlijk verslag gemaakt, dat niet openbaar wordt gemaakt, tenzij de programmaraad anders beslist;

 • 4.

  In een besloten vergadering kan niet worden besloten over het uitbrengen van een advies omtrent het basispakket.

Artikel 19 Geheimhouding

 • 1.

  De programmaraad kan in een besloten vergadering, op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, omtrent het in die vergadering met gesloten deuren behandelde en omtrent de inhoud van de stukken die aan de programmaraad worden overlegd, geheimhouding opleggen;

 • 2.

  Geheimhouding omtrent het in een besloten vergadering behandelde wordt tijdens die vergadering opgelegd. De geheimhouding wordt door hen die bij de behandeling aanwezig waren en allen die van het behandelde of de stukken kennis dragen, in acht genomen totdat de programmaraad haar opheft;

 • 3.

  Op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, kan de geheimhouding eveneens worden opgelegd door de voorzitter van de programmaraad, al of niet op verzoek van de directie, ten aanzien van stukken die hij aan de programmaraad overlegt. Daarvan wordt op de stukken melding gemaakt. De geheimhouding wordt in acht genomen totdat de voorzitter haar opheft.

Artikel 20 Vergoeding bijwonen vergaderingen

De leden van de programmaraad ontvangen voor het bijwonen van de vergaderingen van de raad een presentiegeld en een tegemoetkoming in de reiskosten.

Artikel 21 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening Programmaraad omroepnetwerk".

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag volgend op die van haar bekendmaking.

 • 3.

  De 'Verordening Programmaraad CasTel Zuid', vastgesteld bij raadsbesluit van 6 juni 2002 wordt ingetrokken.