Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Staphorst

Verordening Wet kinderopvang

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStaphorst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Wet kinderopvang
CiteertitelVerordening Wet kinderopvang (VWk) gemeente Staphorst
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Regeling vervangt de verordening Kinderopvang 1997.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 149.
 2. Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200511-07-2019Nieuwe regeling.

26-10-2004

De Staphorster, 16-11-2004

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Wet kinderopvang

 

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder: a. Het college: het college van burgemeester en wethouders; b. De wet: de Wet kinderopvang.

Hoofdstuk 2 Vaststelling noodzaak van kinderopvang op grond van sociaal medische indicatie

Artikel 2 Te verstrekken gegevens

 • 1

  1. Een aanvraag tot vaststelling van de noodzaak van kinderopvang op grond van een sociaalmedische indicatie als bedoeld in artikel 23 van de wet bevat in ieder geval de volgende gegevens: a. Naam en adres van de ouder; b. Indien van toepassing: naam van de partner en, indien dit een ander adres is dan het adres van de ouder: het adres van de partner; c. Naam en geboortedatum van het kind of de kinderen waarop de aanvraag betrekking heeft; d. Overige gegevens die het college nodig acht om te kunnen besluiten over de aanvraag van de tegemoetkoming.

 • 2

  Het college kan bepalen dat de aanvraag geschiedt met behulp van een door het college vastgesteld en beschikbaar gesteld aanvraagformulier.

 • 3

  Indien de ouder een partner heeft, wordt de aanvraag mede ondertekend door de partner.

Artikel 3 Beslistermijn

 • 1

  Het college besluit over de aanvraag binnen 8 weken na ontvangst van alle benodigde gegevens.

 • 2

  Het college kan dit besluit met ten hoogste 4 weken verdagen. Het college stelt de ouder hiervan schriftelijk in kennis.

Artikel 4 Inhoud van de beschikking

Het besluit tot vaststelling van de noodzaak van kinderopvang op grond van een sociaalmedische indicatie bevat in ieder geval: a. De geldigheidsduur van de indicatie; b. De omvang van de kinderopvang die noodzakelijk wordt geacht.

Artikel 5 Weigeringgronden

Het college weigert de noodzaak van kinderopvang op grond van een sociaal-medische indicatie vast te stellen indien: a. De ouder en de partner reeds een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang ontvangt of kan ontvangen; of b. De ouder of de partner niet behoort tot de personen als bedoeld in artikel 6, 1e lid, onderdeel k of l van de wet.

Hoofdstuk 3 Aanvraag van de tegemoetkoming

Artikel 6 Te verstrekken gegevens bij de aanvraag

 • 1

  Een aanvraag voor een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang bevat: a. Naam, adres en sofi-nummer van de ouder; b. Indien van toepassing: naam en sofi-nummer van de partner en, indien dit een ander adres is dan het adres van de ouder: het adres van de partner; c. Naam, geboortedatum en sofi-nummer van het kind of de kinderen waarop de aangevraagde tegemoetkoming betrekking heeft; d. Een offerte of contract van het kindercentrum of gastouderbureau dat de kinderopvang gaat verzorgen waarin in ieder geval wordt aangegeven: het aantal uren kinderopvang per kind, de kostprijs per uur en de aanvangsdatum van de opvang;e. Gegevens of een verwijzing naar gegevens waaruit blijkt dat de ouder behoort tot de groep personen als bedoeld in artikel 22 van de wet; f. Overige gegevens die het college nodig acht om te kunnen besluiten over de aanvraag van de tegemoetkoming.

 • 2

  Het college kan bepalen dat de aanvraag geschiedt met behulp van een door het college vastgesteld en beschikbaar gesteld aanvraagformulier.

 • 3

  Indien de ouder een partner heeft, wordt de aanvraag mede ondertekend door de partner.

Hoofdstuk 4 Verlening van de tegemoetkoming

Artikel 7 Het besluit tot verlenen van de tegemoetkoming

 • 1

  Het college besluit over de aanvraag binnen 4 weken na ontvangst van alle benodigde gegevens.

 • 2

  Het college kan dit besluit met ten hoogste 4 weken verdagen. Het stelt de ouder hiervan schriftelijk in kennis.

Artikel 8 Weigeringsgrond

Het college weigert de tegemoetkoming indien de ouder niet behoort tot de personen als bedoeld in artikel 22 van de wet.

Artikel 9 Ingangsdatum van de tegemoetkoming

 • 1

  De tegemoetkoming wordt verleend met ingang van de datum waarop de aanvraag voor de tegemoetkoming door het college in ontvangst is genomen.

 • 2

  Als op deze datum nog geen kinderopvang plaatsvindt, wordt de tegemoetkoming verleend met ingang van de datum waarop de kinderopvang zal plaatsvinden.

Artikel 10 De periode waarvoor de tegemoetkoming wordt verleend

 • 1

  De tegemoetkoming wordt verleend voor de periode van een tegemoetkomingsjaar.

 • 2

  In afwijking van het 1e lid kan het college de tegemoetkoming voor een andere periode verlenen.

Artikel 11 Omvang van de kinderopvang

 • 1

  Het college verleent de tegemoetkoming voor het aantal uren kinderopvang dat door de ouder is aangevraagd.

 • 2

  In afwijking van het 1e lid verleent het college bij een ouder als bedoeld in artikel 24, 1e lid, onderdeel a, of 2e lid, onderdeel a, van de wet de tegemoetkoming voor het aantal uren kinderopvang dat naar zijn oordeel redelijkerwijs noodzakelijk is voor de combinatie van arbeid en zorg.

Artikel 12 Inhoud van de beschikking

Het besluit tot verlening van een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang bevat in ieder geval: a. De vaststelling tot welke van de gemeentelijke doelgroepen de ouder behoort; b. De naam en geboortedatum van het kind of de kinderen waarop de tegemoetkoming betrekking heeft; c. De naam en adres van het kindercentrum of gastouderbureau waar de kinderopvang plaatsvindt; d. De periode en de omvang van de kinderopvang per tijdvak waarvoor de tegemoetkoming wordt verleend; e. De wijze waarop het bedrag van de tegemoetkoming wordt bepaald en het bedrag dat op basis hiervan wordt verleend; f. De wijze waarop de tegemoetkoming wordt uitbetaald; g. De verplichtingen van de ouder.

Artikel 13 De bevoorschotting van de tegemoetkoming

 • 1

  De tegemoetkoming wordt in de vorm van een voorschot in maandelijkse termijnen uitbetaald.

 • 2

  Het college kan nadere voorschriften stellen over de wijze van bevoorschotting.

Hoofdstuk 5 Vaststelling van de tegemoetkoming

Artikel 14 Het besluit tot vaststelling van de tegemoetkoming

 • 1

  De ouder verstrekt binnen 4 weken na afloop van de periode waarvoor de tegemoetkoming is verleend aan het college een overzicht van de feitelijke kosten van kinderopvang over deze periode.

 • 2

  Het college stelt de tegemoetkoming binnen 8 weken na ontvangst van het overzicht van de kosten vast.

Artikel 15 Verrekening met de voorschotten

De tegemoetkoming wordt overeenkomstig de vaststelling binnen 4 weken betaald, onder verrekening van de betaalde voorschotten.

Hoofdstuk 6 Verplichtingen van de ouder

Artikel 16 Inlichtingenplicht

 • 1

  De ouder of de partner doet het college onmiddellijk na het bekend worden daarvan uit eigen beweging schriftelijk mededeling van inlichtingen en gegevens die kunnen leiden tot de vaststelling van een lagere tegemoetkoming.

 • 2

  De ouder of partner verstrekt desgevraagd aan het college, binnen een door het college te stellen redelijke termijn, alle gegevens en inlichtingen van hem en zijn partner die voor de aanspraak op en de hoogte van de tegemoetkoming van de gemeente van belang zijn.

Hoofdstuk 7 Slotbepalingen

Artikel 17 Inwerkingtreding

 • 1

  Deze verordening treedt in werking op 01 januari 2005;

 • 2

  In afwijking van het 1e lid treedt Hoofdstuk 2 van deze verordening in werking op het moment dat artikel 23 van de Wet kinderopvang in werking treedt;

 • 3

  Met ingang van de in het 1e lid genoemde datum wordt de verordening Kinderopvang, vastgesteld d.d. 13 mei 1997, ingetrokken.

Artikel 18 Citeertitel

De verordening wordt aangehaald als: Verordening Wet kinderopvang (VWk) gemeente Staphorst.