Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Staphorst

Verordening op de heffing en invordering van een rioolaansluitrecht 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStaphorst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van een rioolaansluitrecht 2010
CiteertitelVerordening rioolaansluitrecht 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Regelgeving vervangt de Verorde­ning rioolaansluitrecht 2009, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor de ingangsdatum hebben voorgedaan.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, lid 1.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-12-200901-01-2011Nieuwe regeling

03-11-2009

De Staphorster, 08-12-2008

09-4904
09-12-2009Nieuwe regeling

03-11-2009

De Staphorster, 08-12-2008

09-4904

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van een rioolaansluitrecht 2010

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt:a. onder gemeentelijke riolering mede het voor de openbare dienst bestemde gemeentewater begrepen;b. onder eigendom verstaan, een gebouwde onroerende zaak of roerende zaak;c. onder aansluiting van een eigendom verstaan, het leggen door de gemeente van een buisleiding van het bestaande rioleringsstelsel, welke in beheer en onderhoud is van de gemeente, tot aan de perceelsgrens van het eigendom ten behoeve waarvan aansluiting geschiedt, ertoe dienende om ten behoeve van een eigendom een directe of indirecte lozing van het afvalwater mogelijk te maken.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam 'eenmalig rioolaansluitrecht' wordt een recht geheven ter zake van het tot stand brengen van een aansluiting van een eigendom op de gemeentelijke riolering.

Artikel 3 Belastingplicht

Het recht wordt geheven van de aanvrager van de dienst dan wel degene ten behoeve van wie de dienst wordt verleend.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en tarief

Het recht als bedoeld in artikel 2 bedraagt voor de aan te sluiten eigendommen € 3.512,00 per aansluiting die gemaakt moet worden voor de afvoer van het huishoudelijke- c.q. bedrijfsafvalwater van het eigendom.

Artikel 5 Wijze van heffing

De rechten worden bij wege van aanslag geheven.

Artikel 6 Termijnen van betaling

 • 1

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten van de aanslag als bedoeld in artikel 5 worden betaald in twee gelijke ter­mij­nen waar­van de eerste vervalt één maand na de dagteke­ning van het aanslagbiljet en de tweede twee maanden later.

 • 2

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het voorgaande lid gestelde termijnen.

Artikel 7 Vrijstelling

De eigen bijdrage-regeling (rioolaansluitrecht) is van toepassing voor de gehele gemeente Staphorst, met uitzondering van de (bouw)percelen die zijn gelegen in de gemeentelijke uitbreidingsplannen voor woningbouw en/of industrie en die worden uitgegeven door of namens het gemeentelijke grondbedrijf. (Dit gebied is aangegeven op de bijgevoegde plattegronden).

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de rechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Nadere regels door het college

Het college kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van een rioolaansluitrecht.

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1

  De Verordening op de heffing en invordering van een rioolaansluitrecht 2009 van 4 november 2008, wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dat na die van de bekendmaking.

Nieuwe Bijlage 1  

Download hier plattegrondkaarten rioolaansluitrecht.