Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Stede Broec

Regeling beheer en toezicht Basisregistratie personen gemeente Stede Broec

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStede Broec
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling beheer en toezicht Basisregistratie personen gemeente Stede Broec
CiteertitelRegeling beheer en toezicht BRP
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet basisregistratie personen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-10-201501-01-201510-04-2019Nieuwe regeling

13-10-2015

Gemeenteblad, nr. 96483

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling beheer en toezicht Basisregistratie personen gemeente Stede Broec

Deze regeling regelt de diverse taken, functies en verantwoordelijkheden die te maken hebben met de Basisregistratie personen (BRP). In de BRP van Stede Broec komen de gegevens voor van alle inwoners van de gemeente Stede Broec.

 

Onderstaand de volledige tekst van deze regeling:

 

Inleiding

Sinds 1 januari 2010 geldt voor de hele overheid, en dus ook binnen gemeenten, de verplichting om bij de uitvoering van taken gebruik te maken van persoonsgegevens uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA), thans Basisregistratie personen (BRP). Organisatieonderdelen (volgens de wet ‘organen’) van de gemeente (voorheen gemeentelijke afnemers) dienen gegevens over de personen met wie ze zaken doen te betrekken uit de BRP.

Op grond van artikel 4.15 van de Wet BRP mag de gemeente tot aan het moment dat ze overgaat op het gebruik van een nieuwe ‘BRP-voorziening’, gebruik blijven maken van het GBA-systeem waarmee ze werkte tot aan het moment van inwerkingtreding van de Wet BRP. In aansluiting op artikel 4.15 van de Wet BRP, wordt in deze regeling de term ‘oude gemeentelijke voorziening voor de uitvoering van de BRP’ gebruikt, in deze toelichting afgekort tot GV. In de GV registreert de gemeente gegevens over haar inwoners.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is op grond van artikel 1.9 Wet BRP verantwoordelijk voor de centrale voorzieningen waarmee de Wet BRP wordt uitgevoerd. De centrale voorzieningen (afgekort CV) zullen gegevens gaan bevatten over alle personen die in Nederland woonachtig zijn (ingezetenen) en over personen die niet in Nederland wonen maar wel een relatie hebben met de Nederlandse overheid (niet-ingezetenen). Vooralsnog zal de minister aan de Wet BRP uitvoering geven met behulp van de reeds bestaande landelijke voorziening voor de GBA, de GBA-V, en met een voorziening voor registratie voor de niet-ingezetenen (RNI) geanticipeerd.

Voor het gebruik van persoonsgegevens uit de GV kunnen nadere regels worden gesteld bij of krachtens Verordening. De verkrijging van gegevens uit de BRP is gebaseerd op een autorisatiebesluit van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

In de praktijk vindt distributie van persoonsgegevens doorgaans niet (meer) rechtstreeks vanuit de BRP plaats, maar vanuit een specifiek daarvoor ingericht gegevensmagazijn. Dat gegevensmagazijn wordt gevoed zowel vanuit de GV (inwoners) als vanuit de (toekomstige) centrale voorziening (voor de niet-inwoners en niet-ingezetenen). Het hiervoor beschrevene wordt geïllustreerd met figuur 1.

Vanaf 1 januari 2015 zijn de gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland ambtelijk gefuseerd onder de naam SED organisatie. Vanaf deze datum werken de medewerkers van de SED organisatie voor de drie gemeenten.

 

Beheer en toezicht

Uit oogpunt van privacy, beveiliging en beheer en toezicht is het noodzakelijk voor de GV een aantal taken te benoemen en vast te leggen in een regeling waarin de hoofdlijnen van het beheer van en toezicht op de GV is geregeld. Los van de noodzaak verplicht ook de wetgever het college van burgemeester en wethouders via artikel 1.11 Wet BRP, zich te houden aan de nadere regels van de systeembeschrijving (vooralsnog Logisch Ontwerp GBA). Het logisch ontwerp schrijft in hoofdstuk 8 de aanwijzing door burgemeester en wethouders voor van functionarissen die een aantal beheertaken uitvoeren. Deze hebben alleen betrekking op de GV.

De regeling is formeel gezien bedoeld voor de gegevensverwerking in de GV. Op de gegevens van inwoners en niet-inwoners in het gegevensmagazijn is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van toepassing. De verwerking van de uit de BRP afkomstige gegevens met behulp van het gegevensmagazijn dient te worden gemeld bij het College bescherming persoonsgegevens (Cbp), maar de Wbp schrijft geen vergelijkbare regeling voor.

Desondanks is het van belang om uit oogpunt van eenheid van persoonsinformatie- en privacybeleid en beheersbaarheid van de informatiestromen ook de voor het gegevensmagazijn relevante beheeraspecten onder te brengen respectievelijk te integreren in de regeling voor de GV. Daarmee ontstaat een ‘regeling voor informatievoorziening basisgegevens’, die zowel betrekking heeft op het beheer van de GV als op het gegevensmagazijn.

Verdeling beheer- en toezichtrollen

Deze regeling onderkent naast een aantal beheerrollen, te weten informatiebeheer, gegevensbeheer, applicatiebeheer, technisch beheer, beveiligingsbeheer en privacybeheer ook de rol van de gegevensverwerker, toezichthouder en controller informatiebeveiliging. Gegevensverwerkers verwerken uitsluitend de persoonsgegevens voor de GV. De inhoudelijke verantwoordelijkheid voor de basisgegevens van personen die niet tot de bevolking van de gemeente worden gerekend, ligt namelijk bij de beheerder van de GV’s van de andere gemeenten en bij de beheerder van de centrale voorzieningen, de Minister van BZK.

De verdeling van de beheer- en toezichtrollen is mede afhankelijk van de inrichting van de (persoons-) informatiehuishouding en het informatie- en beveiligingsbeleid van de gemeente. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden per rol en de bijbehorende competenties zijn richtinggevend voor de plaats in de organisatie waar deze belegd worden.

Beveiligingsbeheer en beveiligingscontrol

De inhoud van de rol van de beveiligingsbeheerder had onder het regime van de GBA vooral betrekking op toezichtaspecten (beveiligingscontrol). Voor een correcte uitvoering van beveiligingsbeheer en -toezicht (en tevens aansluiting op de baseline informatiebeveiliging gemeenten) is het noodzakelijk gebleken om de inhoud van beheer en toezicht in aparte rollen onder te brengen. De regeling bevat nu in hoofdstuk 9 het beveiligingsbeheer en in hoofdstuk 10 het beveiligingstoezicht (control).

 

Privacybeheer

De privacybeheerder heeft als rol de informatiebeheerder te adviseren over alle privacyvraagstukken aangaande de persoonsgegevensverwerking waarvoor de informatiebeheerder verantwoordelijk is. Daarnaast adviseert de privacybeheerder degenen die belast zijn met de dagelijkse uitvoering van de werkzaamheden in het kader van de Wet en Verordening BRP.

De taken van de privacybeheerder beperken zich in deze regeling niet tot de verwerking van persoonsgegevens uit de GV. Verzoeken uit de organisatie om gegevens uit de GV zowel als uit de centrale voorzieningen dienen door de privacybeheerder getoetst te worden op doelbinding, rechtmatigheid, proportionaliteit, et cetera. Daaronder valt ook de advisering over wijze van verstrekking van gegevens uit de BRP en over koppelingen tussen het gegevensmagazijn en de verschillende systemen van de gebruikers in de organisatie. De privacybeheerder adviseert de informatiebeheerder, die moet beslissen op dergelijke verzoeken. Een verzoek kan inhouden gebruik te maken van de bestaande ministeriële autorisatie, maar ook uitbreiding van de autorisatie in verband met de uitvoering van een taak die nog niet in het autorisatiebesluit is voorzien.

 

Toelichting Hoofdstuk 1

Het eerste hoofdstuk betreft de aanwijzing van de functionarissen die worden belast met de verschillende beheer- en toezichtrollen. Het college van burgemeester en wethouders wijzen de functionarissen aan waarvan de inhoud van de rol die zij vervullen, zich niet beperkt tot de GV of het gegevensmagazijn.

Gelet op de noodzaak van een onafhankelijke rolinvulling, wijzen burgemeester en wethouders de privacybeheerder aan. In de praktijk zal aan de rol van de privacybeheerder BRP veelal invulling gegeven worden door de functionaris die verantwoordelijk is voor het totale privacybeheer van de gemeente.

De informatiebeheerder voorziet in de aanwijzing van het functioneel inhoudelijk beheer en het verstrekkingenbeheer uit de GV en het gegevensmagazijn. De informatiebeheerder als bronhouder beheert inhoud en kwaliteit van de gegevens in de GV en stelt tevens leveringsvoorwaarden (i.c. privacyvoorwaarden) aan de verstrekking van gegevens uit de BRP.

De gegevensverstrekking binnen de gemeentelijke organisatie over niet-inwoners uit de BRP, dient gebaseerd te zijn op het autorisatiebesluit van de minister van Binnenlandse Zaken. Het beheer en de uitvoering van dat autorisatiebesluit, maken deel uit van het functioneel inhoudelijk en verstrekkingenbeheer.

 

Leeswijzer

Hoofdstuk 1 betreft de aanwijzing van de functionarissen door het college van burgemeester en wethouders en door de informatiebeheerder. De hoofdstukken 2 tot en met 9 bevatten de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden per rol. De slotbepalingen zijn opgenomen in hoofdstuk 10.

In bijlage 1 zijn de begrippen die in deze regeling worden gebruikt, nader gedefinieerd.

De besluiten tot aanwijzing van de functionarissen die invulling geven aan de rollen in deze regeling door burgemeester en wethouders respectievelijk de informatiebeheerder zijn opgenomen in de bijlagen 2 en 3.

Regeling beheer en toezicht Basisregistratie personen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stede Broec

 

Gelet op de

 • 1.

  Wet Basisregistratie personen (BRP);

 • 2.

  Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

 

Besluiten:

Vast te stellen de navolgende regeling beheer en toezicht Basisregistratie personen (BRP)

Hoofdstuk 1 Aanwijzen functionarissen

Artikel 1

Het college van burgemeester en wethouders wijst functionarissen aan die belast worden met het:

 • .

  informatiebeheer;

 • .

  beveiligingsbeheer;

 • .

  privacybeheer;

 • .

  systeembeheer;

 • .

  toezicht;

 • .

  control informatiebeveiliging (als al op een andere plaats is aangewezen, dan hier weghalen of verwijzen naar die regeling)

Artikel 2

De informatiebeheerder wijst functionarissen aan die worden belast met:

 • .

  gegevensbeheer;

 • .

  applicatiebeheer;

 • .

  gegevensverwerking;

 • .

  het namens het college van burgemeester en wethouders afnemen van de in artikel 2.8, lid 2 onder sub e, van de wet bedoelde verklaring.

Hoofdstuk 2 Het informatiebeheer

Artikel 3

De informatiebeheerder beheert de gemeentelijke voorziening, het gegevensmagazijn en het autorisatiebesluit.

Artikel 4

De informatiebeheerder voorziet in:

 • .

  een jaarlijkse planning van de beheeractiviteiten;

 • .

  een jaarlijkse rapportage aan het college van burgemeester en wethouders over de bij 1 bedoelde planning, waarbij tevens inzicht wordt gegeven in de kengetallen van de bijhouding- en beheerprocedures;

 • .

  een jaarlijkse rapportage over de resultaten die voortvloeien uit de in artikel 13 bedoelde kwaliteitssteekproef;

 • .

  administratieve beheerprocedures, voor zover hier niet door of bij de wet in is voorzien;

 • .

  periodiek overleg tussen hem en de op basis van de regeling aangewezen beheerders;

 • .

  richtlijnen voor de bijhouding van de BRP.

Artikel 5

De informatiebeheerder is verantwoordelijk voor

 • 1.

  de uitvoering van het periodieke onderzoek op grond van artikel 4.3 van de Wet naar de inrichting, de werking en de beveiliging van de basisregistratie, alsmede naar de verwerking van gegevens in de basisregistratie;

 • 2.

  de periodieke toezending van een uittreksel van de resultaten van het onderzoek aan het College bescherming persoonsgegevens en aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Artikel 6

De informatiebeheerder adviseert het college van burgemeester en wethouders over de navolgende aspecten die voortvloeien uit deze basisregistratie te weten:

 • .

  persoonsinformatievoorziening;

 • .

  beveiliging;

 • .

  gegevenskwaliteit;

 • .

  personeelsaangelegenheden.

Artikel 7

De informatiebeheerder beslist:

 • 1.

  over de installatie van nieuwe of gewijzigde versies van het toepassingssysteem voor de gemeentelijke voorziening;

 • 2.

  op verzoeken van organen van de gemeente tot het verkrijgen van gegevens uit de BRP;

 • 3.

  op verzoeken van derden als genoemd in artikel 3.6 van de Wet en als genoemd in de bij Verordening BRP/reglement gegevensverstrekking BRP genoemde derden tot het verkrijgen van gegevens uit de BRP;

 • 4.

  over de wijze van de verstrekking van gegevens met betrekking tot het bepaalde in dit artikel, onder 2 en 3.

Artikel 8

De informatiebeheerder ziet er op toe dat:

 • 1.

  de in deze regeling opgenomen bepalingen worden nageleefd;

 • 2.

  de behandeling en afhandeling van verzoeken om gegevensverstrekking als genoemd in artikel 7 geschiedt volgens de bepalingen uit de wet, de Verordening BRP/regelement gegevensverstrekking BRP en Wet bescherming persoonsgegevens;

 • 3.

  de bij of krachtens de wet opgelegde verplichtingen ten aanzien van inrichting en bijhouding, evenals de beveiliging van de gemeentelijke voorziening voor de BRP worden nageleefd;

 • 4.

  dat alle in artikel 2 genoemde functionarissen, alsmede het team systeembeheer op de hoogte zijn van de installatie van nieuwe of gewijzigde versies van het toepassingssysteem voor de gemeentelijke voorziening voor de BRP en van de gevolgen van deze installatie;

 • 5.

  beveiligingsvoorschriften die voortvloeien uit het plan Informatiebeveiliging worden nageleefd.

Artikel 9

De informatiebeheerder, of een op grond van de artikelen 1 en 2 aangewezen functionaris, neemt deel aan buitengemeentelijk overleg betreffende onderwerpen die het beheer van de gemeentelijke voorziening voor de BRP aangaan.

Hoofdstuk 3 Het gegevensbeheer

Artikel 10

De gegevensbeheerder BRP is verantwoordelijk voor:

 • 1.

  de juistheid, actualiteit en betrouwbaarheid van de gegevens die opgenomen zijn of worden in de gemeentelijke voorziening voor de BRP;

 • 2.

  het beheer van documentatie op het gebied van de wet en overige regelgeving op het gebied van de BRP;

 • 3.

  communicatie met de overheidsorganen aan wie gegevens worden verstrekt uit de BRP en andere houders van voorzieningen voor de BRP over gegevensverwerking;

 • 4.

  het verwerken van complexe mutaties en correcties met betrekking tot de BRP;

 • 5.

  het uitzetten van richtlijnen met betrekking tot het actualiseren en corrigeren van persoonsgegevens in de gemeentelijke voorziening voor de BRP.

De gegevensbeheerder beslist binnen 5 werkdagen op het in behandeling nemen van een melding van een overheidsorgaan die gerede twijfel heeft over de juistheid van een in de gemeentelijke voorziening van de BRP opgenomen (authentiek) gegeven en stelt het overheidsorgaan in kennis van deze beslissing.

Artikel 11

de gegevensbeheerder BRP voorziet in:

 • 1.

  de behandeling van wijzigingsverzoeken als bedoeld in artikel 2.57, 2.58 en 2.60 van de Wet BRP;

 • 2.

  controlewerkzaamheden ter waarborging van de kwaliteit van de BRP.

Artikel 12

De gegevensbeheerder BRP is bevoegd, in overleg met het afdelingshoofd Dienstverlening, vanuit de in artikel 10 bedoelde verantwoordelijkheid de gegevensverwerkers aanwijzingen te geven betreffende de opname en bijhouding van gegevens in de gemeentelijke voorziening voor de BRP.

Artikel 13

Periodiek wordt de inhoudelijke kwaliteit van het bestand van persoonslijsten in de BRP onderworpen aan een inhoudelijke controle door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De gegevensbeheerder BRP voorziet in een doorlopende kwaliteitssteekproef en de uitvoering van de daarmee samenhangende verbetermaatregelen gericht op de handhaving van de kwaliteitsnorm van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

De gegevensbeheerder BRP voorziet in de uitvoering van het periodiek onderzoek op grond van artikel 4.3 van de Wet, voor wat betreft de verwerking van persoonsgegevens in de gemeentelijke voorziening.

Artikel 14

De gegevensbeheerder BRP neemt deel aan het in artikel 4, lid 5 genoemde overleg.

Hoofdstuk 4 Het systeembeheer

Artikel 15

De systeembeheerder is verantwoordelijk voor het technisch onderhoud van het toepassingssysteem waarmee de gemeentelijke voorziening voor de BRP wordt gevoerd (hierna toepassingssysteem).

Artikel 16

De systeembeheerder voorziet in:

 • 1.

  de fysieke beveiliging van het toepassingssysteem;

 • 2.

  een dagelijkse back-up die wordt ondergebracht in een daartoe uitgeruste en beveiligde ruimte op een andere locatie dan de ruimte waarin de apparatuur voor de gemeentelijke voorziening van de BRP is opgesteld;

 • 3.

  de technische installatie van gewijzigde of nieuwe versies van het toepassingssysteem;

 • 4.

  de beschikbaarheid van het toepassingssysteem overeenkomstig hetgeen daarover intern en met derden is overeengekomen.

Artikel 17

De systeembeheerder is bevoegd:

 • 1.

  direct maatregelen te treffen wanneer de continuïteit van het toepassingssysteem of de daarin opgeslagen informatie acuut in het geding is; hij is verplicht achteraf ter zake te rapporteren aan de informatiebeheerder;

 • 2.

  aanwijzingen te geven over:

 • 3.

  beheer toepassingssystemen;

 • 4.

  beheer van bestanden;

 • 5.

  reconstructiemaatregelen.

Artikel 18

De systeembeheerder neemt deel aan het in artikel 4, lid 5 genoemde overleg.

Hoofdstuk 5 Het applicatiebeheer

Artikel 19

De applicatiebeheerder BRP voorziet in:

de communicatie bij storingen in hard- en software;

een logboek waarin bijzondere gebeurtenissen worden bijgehouden;

de toekenning van de autorisatieniveaus voor actualiseringen aan de gegevensverwerkers, de gegevensbeheerder, de applicatiebeheerder BRP en de informatiebeheerder op grond van een besluit van de informatiebeheerder;

de bijhouding van een dossier van de autorisaties, die overeenkomstig artikel 7 door de informatiebeheerder zijn toegekend;

het testen en evalueren van nieuwe versies van het toepassingssysteem, alsmede het testen en evalueren van nieuwe apparatuur;

de beoordeling van de gevolgen van de installatie van nieuwe en of gewijzigde versies van het toepassingssysteem;

de bijhouding van een verzameling van alle problemen en klachten, die bij het gebruik van het toepassingssysteem ontstaan;

een oplossing, eventueel door inschakeling van de systeembeheerder of een derde, voor de onder 7 genoemde problemen en klachten;

de voorlichting aan de alle in artikel 2 genoemde functionarissen met betrekking tot de gevolgen van een nieuwe of gewijzigde versie van het toepassingssysteem;

de coördinatie van de werkzaamheden in geval van uitwijk in overleg met de systeembeheerder;

de vormgeving en inhoud van documenten, die rechtstreeks aan de BRP worden ontleend;

de afhandeling van verzoeken omtrent managementgegevens;

een zo spoedig mogelijke oplossing in geval van storingen binnen het toepassingssysteem, zo nodig door inschakeling van een derde.

Artikel 20

De applicatiebeheerder BRP is verantwoordelijk voor:

 • 1.

  de ondersteuning bij het gebruik van het toepassingssysteem;

 • 2.

  het tijdig opschonen van de relevante bestanden in de database;

 • 3.

  het beheer van de tabellen van de BRP;

 • 4.

  het beheer van de gebruikersdocumentatie.

Artikel 21

De applicatiebeheerder BRP is bevoegd:

 • 1.

  gegevensverwerkers en het personeel van externe afdelingen/diensten die direct toegang hebben tot de BRP aanwijzingen te geven over het gebruik van het toepassingssysteem;

 • 2.

  over het gebruik van de BRP gedragsregels op te stellen.

Artikel 22

De applicatiebeheerder BRP is verantwoordelijk voor de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de uitwijkprocessen zoals beschreven in de procedure uitwijk van het plan Informatiebeveiliging.

Artikel 23

De applicatiebeheerder BRP ziet erop toe dat voorgeschreven procedures uit het plan Informatiebeveiliging worden nageleefd.

Artikel 24

De applicatiebeheerder BRP neemt deel aan:

 • 1.

  het overleg genoemd in artikel 4, lid 5;

 • 2.

  het externe gebruikersoverleg.

Hoofdstuk 6 Het privacybeheer

Artikel 25

De privacybeheerder adviseert de informatiebeheerder en het college van burgemeester en wethouders over de privacyaspecten die voortvloeien uit de uitvoering van de Wet en Verordening BRP.

De privacybeheerder is verantwoordelijk voor:

 • 1.

  de advisering over de inhoudelijke afhandeling van de verzoeken als bedoeld in artikel 7, onder 2, 3 en 4 van deze regeling;

 • 2.

  het dagelijkse toezicht op de naleving van de privacyvoorschriften in relatie tot het gebruik van gegevens uit de BRP die voortvloeien uit de Wet BRP en de Wet bescherming persoonsgegevens.

Artikel 26

De privacybeheerder adviseert over:

 • 1.

  de afhandeling van de verzoeken om inzage in de BRP overeenkomstig artikel 2.55 van de wet respectievelijk artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens (inzage);

 • 2.

  de behandeling van alle verzoeken om verstrekkingsbeperking die op basis van artikel 2.59 van de wet ingediend worden en de eventuele privacytoets als bedoeld in artikel 3.21 lid 2 van de wet;

 • 3.

  de afhandeling van verzoeken ingevolge de artikelen 36, 37 en 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens;

 • 4.

  de kennisgeving ingevolge artikel 38 van de Wet bescherming persoonsgegevens;

 • 5.

  de afhandeling van verzoeken om inzage in verstrekkingen uit de BRP aan overheidsorganen en derden.

Artikel 27

De privacybeheerder is bevoegd:

 • 1.

  op grond van het in artikel 25, sub b genoemde toezicht, alle gebruikers van gegevens uit de BRP aanwijzingen te geven;

 • 2.

  ongevraagd advies uit te brengen over alle procedures en producten die betrekking hebben op de BRP, waarbij de persoonlijke levenssfeer in het geding is.

Artikel 28

De privacybeheerder is betrokken bij alle bezwaarschriftenprocedures die voortvloeien uit genomen beslissingen op grond van de Wet BRP en daarbij behorende regelingen, de Wet bescherming persoonsgegevens voor zover hierbij privacyaspecten aan de orde zijn.

Hoofdstuk 7 De gegevensverwerking

Artikel 29

De gegevensverwerkers voorzien in:

1.

het verwerken van de gegevens in de BRP overeenkomstig de voorschriften van de krachtens de wet voorgeschreven systeembeschrijving (Logisch Ontwerp GBA) en de handleiding uitvoeringsprocedures, voor zover daartoe door de applicatiebeheerder geautoriseerd;

2.

het verzamelen van de daarvoor bestemde gegevens;

3.

de archivering van de brondocumenten op grond waarvan de gegevens zijn verwerkt;

4.

de behandeling van mutaties;

5.

de behandeling van het netwerkverkeer;

6.

de behandeling van de foutverslagen, voortvloeiend uit de inkomende netwerk berichten;

7.

de toetsing van de waarde die aan overgelegde brondocumenten kan worden toegekend aan de hand van artikel 2.8 van de wet en ziet erop toe dat geen gegevens worden verwerkt uit documenten waaraan bij of krachtens de Wet geen ontleningstatus is gegeven;

8.

de dagelijkse controle van de in de BRP aangebrachte actualiseringen;

9.

de kennisgeving aan de ingeschrevene voor wat betreft de verwerking van:

.

•wijziging van het naamgebruik;

 

•vervolginschrijving voor zover het een adreswijziging betreft die leidt tot opname in de BRP;

10.

de toezending van de complete persoonslijst aan de ingeschrevene ingeval van een inschrijving in de BRP;

11.

de afhandeling van de verzoeken om inzage in de BRP overeenkomstig artikel 2.55 van de wet respectievelijk artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens (inzage);

12.

de behandeling van alle verzoeken om verstrekkingsbeperking die op basis van artikel 2.59 van de wet ingediend worden en de eventuele privacytoets als bedoeld in artikel 3.21 lid 2 van de wet;

13.

de afhandeling van verzoeken ingevolge de artikelen 36, 37 en 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens;

 

de kennisgeving ingevolge artikel 38 van de Wet bescherming persoonsgegevens;

 

de afhandeling van verzoeken om inzage in verstrekkingen uit de BRP aan overheidsorganen en derden.

Artikel 30

De gegevensverwerkers:

 • 1.

  beslissen op aangiften en verzoekschriften die op grond van de wet worden gedaan met inachtneming van het gestelde in artikel 26 en voor zover hier niet op andere wijze in is voorzien;

 • 2.

  beslissen over het verwerken van resultaten van onderzoeken die zijn ingesteld naar aanleiding van een melding van een overheidsorgaan;

 • 3.

  stellen overheidsorganen in kennis van de beslissing ingevolge lid 2 van dit artikel.

Hoofdstuk 8 De toezichthouder

Artikel 31

De toezichthouder als bedoeld in artikel 4.2 van de Wet BRP, is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de verplichtingen van de burger ingevolge hoofdstuk 2, afdeling 1, paragraaf 5 van de Wet BRP.

Artikel 32

De toezichthouder controleert of de burger voldoet zijn verplichtingen met betrekking tot de inschrijving in de BRP (artikel 2.38), de wijziging van diens adres (2.39), het rechtmatig gebruik van een briefadres (2.40 t/m 2.42), zijn vertrek uit Nederland (2.43), de verstrekking van alle inlichtingen die nodig zijn voor de bijhouding van de BRP.

Artikel 33

De toezichthouder ziet er op toe dat, indien de burger niet zelf aan zijn verplichtingen voldoet of kan voldoen, de verplichtingen worden vervuld door degene die daartoe bevoegd is op grond van de artikelen 2.49 en 2.50 van de Wet BRP.

Artikel 34

De toezichthouder ontleent de in lid 2 van dit artikel genoemde bevoegdheden aan hoofdstuk 5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

De toezichthouder is in verband met de uitvoering van de taken als genoemd in artikel 32, bevoegd:

 • 1.

  met uitzondering van het zonder toestemming van een bewoner betreden van een woning, elke plaats te betreden met meeneming van apparatuur (zoals laptop, fotocamera);

 • 2.

  zich zonodig toegang verschaffen met behulp van de sterke arm;

 • 3.

  zich te laten vergezellen door personen die door hem zijn aangewezen;

 • 4.

  inlichtingen te vorderen;

 • 5.

  inzage te vorderen van een identiteitsbewijs;

 • 6.

  zakelijke gegevens te vorderen, kopieën te maken of documenten mee te nemen om te kopiëren;

 • 7.

  onderzoek te doen;

 • 8.

  rapport op te maken ter zake een geconstateerde overtreding van de bepalingen van de Wet BRP, als genoemd in artikel 32.

Artikel 35

De toezichthouder voert zijn werkzaamheden uit in samenspraak met de gegevensverwerker en koppelt het resultaat van zijn werkzaamheden terug aan de gegevensverwerker.

Artikel 36

De toezichthouder legt het resultaat van zijn werkzaamheden vast in een onderzoekrapportage en draagt zorg voor dossiervorming.

Hoofdstuk 9 Het beveiligingsbeheer

Artikel 37

De beveiligingsbeheerder is verantwoordelijk voor de inrichting, organisatie en uitvoering van het informatiebeveiligingsbeleid op het gebied van de persoonsinformatievoorziening.

De beveiligingsbeheerder is in het bijzonder verantwoordelijk voor de opstelling en uitvoering van het plan Informatiebeveiliging voor de gemeentelijke voorzieningen waarmee de SED organisatie uitvoering geef aan de Wet BRP.

Artikel 38

De beveiligingsbeheerder ondersteunt en adviseert de informatiebeheerder op het gebied van informatiebeveiliging op zodanige wijze, dat de informatiebeheerder diens verantwoordelijkheid op grond van de artikelen 4 en 5 van dit reglement op deugdelijke wijze kan invullen.

De beveiligingsbeheerder coördineert de uitvoering van de beveiligingsmaatregelen van het Informatiebeveiligingsplan.

Artikel 39

De beveiligingsbeheerder is bevoegd:

 • 1.

  uit hoofde van diens verantwoordelijkheid als bedoeld in artikel 38, alle gebruikers van gegevens uit de BRP aanwijzingen te geven;

 • 2.

  ongevraagd advies uit te brengen over alle procedures en producten die betrekking hebben op de BRP, waarbij de beveiliging in het geding is.

Artikel 40

De beveiligingsbeheerder:

 • 1.

  onderkent en reageert op incidenten en adviseert over de maatregelen die nodig zijn om de gevolgen van een incident te beperken en om herhaling te voorkomen;

 • 2.

  stelt passende normen en controlemaatregelen op;

 • 3.

  implementeert beveiligingsmaatregelen;

 • 4.

  coördineert en handhaaft de uitvoering van de maatregelen als genoemd onder c.

Artikel 41

De beveiligingsbeheerder is het aanspreekpunt op het gebied van Informatiebeveiliging en bevordert het beveiligingsbewustzijn bij management en medewerkers.

Artikel 42

De beveiligingsbeheerder:

 • 1.

  neemt deel aan het in artikel 4, onder 5 genoemde overleg;

 • 2.

  participeert in de ontwikkeling en formulering van het gemeentebrede informatiebeveiligingsbeleid.

Artikel 43

De beveiligingsbeheerder rapporteert jaarlijks over de informatieveiligheid aan de informatiebeheerder en verzorgt de bijdragen aan de gemeentebrede managementrapportage over de informatieveiligheid met betrekking tot de persoonsinformatievoorziening.

Hoofdstuk 10 Het beveiligingscontrol

Artikel 44

De controller informatiebeveiliging is verantwoordelijk voor het toezicht op naleving van de beveiligingsmaatregelen en –procedures zoals uitgewerkt in het plan Informatiebeveiliging en met inachtneming van de voor de gemeente vastgestelde baseline informatiebeveiliging gemeenten.

Artikel 45

De controller informatiebeveiliging is bevoegd om het management van de afdeling Burgerzaken dwingende adviezen te geven ten aanzien van de naleving van de beveiligingsvoorschriften, die voortvloeien uit de Wet BRP en het plan Informatiebeveiliging.

Artikel 46

De controller informatiebeveiliging ziet er op toe dat:

 • 1.

  beveiligingsvoorschriften die voortvloeien uit de Wet BRP en het plan Informatiebeveiliging worden nageleefd;

 • 2.

  de in deze regeling opgenomen bepalingen inzake beveiliging worden nageleefd.

Artikel 47

De controller informatiebeveiliging adviseert rechtstreeks aan het college van burgemeester en wethouders over beveiligingsaspecten die uit het plan Informatiebeveiliging voortvloeien.

Artikel 48

De controller informatiebeveiliging voorziet in een jaarlijks verslag over de activiteiten inzake het Beveiligingsbeheer van de gemeentelijke voorziening BRP.

Hoofdstuk 11 Slotbepalingen

Artikel 49

De in deze regeling opgenomen bepalingen gelden voor de gemeentelijke voorzieningen als bedoeld artikel 1.2 juncto 1.4 van de Wet BRP evenals voor de in de gemeentelijke voorziening genoemde aangehaakte gegevens en voor de basisgegevens uit de BRP in het gegevensmagazijn.

Artikel 50

Deze regeling treedt in werking op de eerste dag na die waarop zij is bekend gemaakt en werkt terug tot 1 januari 2015.

Artikel 51

Deze regeling wordt aangehaald als Regeling beheer en toezicht BRP.

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van

13 oktober 2015.

Burgemeester en wethouders van Stede Broec,

De secretaris, de burgemeester,

A.Huisman M. Goldschmeding-Vlaar

Bijlage 1 Begrippen

In deze regeling zijn een aantal begrippen gebruikt waarvoor hieronder de definities zijn verwoord:

 

de Wet BRP:

de wet BRP (Stb. 2013, 315);

gemeentelijke voorziening:

de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens over de ingeschrevenen van de gemeente Stede Broec waarvoor het college van burgemeester en wethouders op grond van artikel 1.9 van de Wet verantwoordelijk is;

gegevensmagazijn:

Magazijn met persoonsgegevens over personen die zijn ingeschreven in de gemeentelijke voorziening aangevuld met de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens over personen die niet behoren tot de bevolking van de gemeente Stede Broec;

ingeschrevene:

degene ten aanzien van wie een persoonslijst als bedoeld in artikel 1 van de Wet BRP, in de basisregistratie is opgenomen;

centrale voorzieningen:

De (toekomstige) centrale voorzieningen waarmee de minister van BZK uitvoering geeft aan artikel 1.4 van de Wet BRP;

autorisatiebesluit:

een besluit als bedoeld in artikel 3.2, eerste lid, van de Wet BRP betreffende de systematische verstrekking van persoonsgegevens uit de centrale voorzieningen;

informatiebeheerder:

de functionaris die namens het college burgemeester en wethouders is belast met de dagelijkse zorg voor de gemeentelijke voorziening, het gegevensmagazijn en het beheer van het autorisatiebesluit;

informatiebeheer:

het geheel van activiteiten gericht op beleidsvoorbereiding ter zake de BRP, de ontwikkeling van kwaliteitsprocedures, beveiligingsprocedures, verstrekking- en privacyprocedures, evenals de coördinatie bij de uitvoering van deze procedures;

plan Informatiebeveiliging:

Informatiebeveiligingsplan voor de gemeentelijke voorziening;

beveiligingsbeheer:

het geheel van activiteiten gericht op de inrichting, organisatie en uitvoering van de beveiliging van de persoonsinformatievoorziening;

beveiligingscontrol:

het geheel van activiteiten gericht op het toezicht op de naleving van de maatregelen en procedures die voortkomen uit het plan Informatiebeveiliging;

gegevensbeheer:

het geheel van activiteiten gericht op de inhoudelijke kwaliteitszorg betreffende het gegevens verzamelen, de gegevensverwerking en de informatievoorziening;

systeembeheer:

het geheel van activiteiten gericht op het onderhouden van de technische aspecten van het toepassingssysteem, waarmee de gemeente uitvoering geeft aan de Wet BRP;

applicatiebeheer:

het geheel van activiteiten gericht op het ondersteunen van het toepassingssysteem voor de gemeentelijke voorziening en de waarborging van continuïteit aan de gebruikerszijde van de informatievoorziening;

privacybeheer:

het geheel van activiteiten gericht op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens in de BRP en de informatievoorziening daaruit;

gegevensverwerking:

het ontlenen van gegevens aan documenten en deze op een voorgeschreven wijze middels het daartoe bestemde toepassingssysteem opnemen in een gegevensbestand;

toezicht:

het geheel van activiteiten gericht op de bewerkstelliging dat de burger zijn verplichten op grond van de Wet BRP nakomt.

Bijlage 2 Aanwijzing van beheerfunctionarissen door burgemeester en wethouders

Op grond van artikel 1, van de Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen zijn de navolgende beheerfunctionarissen aangewezen:

 

Informatiebeheer

Als informatiebeheerder is aangewezen

Dhr.T.N.H. Bruin, afdeling Dienstverlening

Als plaatsvervangers zijn aangewezen

Afdelingshoofden SED organisatie

 

Beveiligingsbeheer

Als beveiligingsbeheerder is aangewezen

Mevr. J.M. Dudink -Nieuweboer, afdeling Dienstverlening

Als plaatsvervanger is aangewezen

Dhr.T.N.H. Bruin, afdeling Dienstverlening

 

Privacybeheerder

Als privacybeheerder is aangewezen

Mevr. M. Buijsman

Als plaatsvervanger is aangewezen

Mevr. C.M. Hansen

 

Systeembeheerder

Als systeembeheerder is aangewezen

Team Systeembeheer van SSC DeSom

 

Toezicht

Als toezichthouder is aangewezen

vacature

Als plaatsvervanger is aangewezen

vacature

 

Beveiligingsc ontrol

Als controller informatiebeveiliging is aangewezen

Dhr. E. Freerkstra

Als plaatsvervanger is aangewezen

Bovenkarspel, 13 oktober 2015

vacature

Bijlage 3 Aanwijzing van beheerfunctionarissen door de informatiebeheerder

Op grond van artikel 2 van de Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen zijn de navolgende beheerfunctionarissen aangewezen:

 

Gegevensbeheer

Als gegevensbeheerder BRP is aangewezen

Mevr. C.M.. Hansen

Zijn/haar plaatsvervanger is

Mevr. M. Buijsman

 

Applicatiebeheer

Als applicatiebeheerder BRP is aangewezen

Dhr. P. Bakker,

Zijn/haar plaatsvervanger is

Mevr. N. Naastepad

 

Naast de gegevensbeheerder zijn tevens belast met het berichtenverkeer:

 • 1.

  Dhr. T. Besteman, Afdeling Dienstverlening

 • 2.

  Mevr.. Y. Bergsma, Afdeling Dienstverlening

 • 3.

  Mevr.. A. Groot, Afdeling Dienstverlening

 • 4.

  Mevr.. L.S.R. Leeninga , Afdeling Dienstverlening

 • 5.

  Mevr. E. Bouwman, , Afdeling Dienstverlening

 • 6.

  Mevr.. M. Buijsman, Afdeling Dienstverlening

 • 7.

  Mevr. C.M. Hansen, Afdeling Dienstverlening

 • 8.

  Mevr. G. Elstak, Afdeling Dienstverlening

 

Gegevensverwerking

Als gegevensverwerkers worden alle medewerkers van de afdeling Dienstverlening aangewezen.

 Afnemen verklaringen artikel 2.8, lid 2 van de wet

De bevoegdheid tot het namens het college van burgemeester en wethouders afnemen van de in artikel 2.8, lid 2, onder sub e, van de wet bedoelde verklaring wordt toegekend aan:

 • 1.

  Dhr. T. Besteman, Afdeling Dienstverlening

 • 2.

  Mevr. Y. Bergsma, Afdeling Dienstverlening

 • 3.

  Mevr. A. Groot, Afdeling Dienstverlening

 • 4.

  Mevr. E. Bouwman, , Afdeling Dienstverlening

 • 5.

  Mevr. M. Buijsman, Afdeling Dienstverlening

 • 6.

  Mevr. C.M.. Hansen, Afdeling Dienstverlening

 • 7.

  Mevr. G. Elstak, Afdeling Dienstverlening

 • 8.

  Mevr. L.S.R. Leeninga, Afdeling Dienstverlening

Bovenkarspel, 13 oktober 2015

Dhr. T.N.H. Bruin, informatiebeheerder

Benoeming functionarissen waardedocumenten en registratie bevoegdheden

In de SED organisatie worden de hieronder beschreven taken betreffende het waardedocumentenproces uitgeoefend door:

 

Reisdocumenten

Functie

Bevoegdheden

Naam

Functie

BF

 

de beveiligingsbeheerder

  X

 

de gegevensbeheerder BRP

 

 

de allround medewerker KCC

 

 

de allround medewerker Burgerzaken

 

 

 de medewerkers van DeSom voor Stede Broec en Drechterland. In de nabije toekomst gaat dit ook voor Stede Broec gelden.

 

Legenda

BF

de beveiligingsfunctionaris reis en waardedocumenten

AB

Autorisatiebevoegde

LBR

Lokaal beheer RAAS

A

Aanvragen

V

Verzenden (Scannen)

O

Ontvangen (Inklaren)

VN

Vernietigen

VM

Vermissingen

MA

Mobiel aanvraagstation

Voor deze medewerkers zijn in de SED organisatie organieke functiebeschrijvingen opgesteld. Voor de toepassing van het Informatiebeveiligingshandboek en de volledigheid is de tekst van deze functiebeschrijvingen hierna integraal opgenomen. De in de wetgeving opgenomen taken en verantwoordelijkheden maken integraal onderdeel uit van de hier genoemde functiebeschrijvingen.

Het afdelingshoofd Dienstverlening is, met uitzondering van de rol van de beveiligingsfunctionaris reis en waardedocumenten, bevoegd in de toekomst functionarissen aan te wijzen en wijzigingen aan te brengen.

 

De secretaris, de burgemeester,

A.Huisman M. Goldschmeding-Vlaar