Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Stede Broec

Verordening Individuele inkomenstoeslag Stede Broec 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStede Broec
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Individuele inkomenstoeslag Stede Broec 2015
CiteertitelVerordening Individuele inkomenstoeslag Stede Broec 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening vervangt de Verordening langdurigheidstoeslag WWB 2012

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Participatiwet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-04-201501-01-2015Nieuwe regeling

18-12-2014

Gemeenteblad, nr. 30525

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Individuele inkomenstoeslag Stede Broec 2015

De raad der gemeente Stede Broec;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18-11-2014;

gelet op het advies van de commissie Burger en Bestuur van 2-12-2014

gelet op artikel artikel 8, eerste lid aanhef en onder b, en tweede lid van de Participatiewet;

 

b e s l u i t:

Vast te stellen de Verordening Individuele inkomenstoeslag Stede Broec 2015:

Artikel 1 Begripsomschrijving

 • 1.

  Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet.

 • 2.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   inkomen: totaal van het inkomen, bedoeld in artikel 32 van de Participatiewet, en de algemene bijstand;

  • b.

   peildatum: datum waartegen een persoon individuele inkomenstoeslag aanvraagt;

  • c.

   referteperiode: periode van 36 maanden voorafgaand aan de peildatum.

Artikel 2 Indienen verzoek

Een verzoek als bedoeld in artikel 36, eerste lid, van de Participatiewet, wordt ingediend middels een door het college vastgesteld formulier.

Artikel 3 Langdurig laag inkomen

Een persoon heeft een langdurig laag inkomen als bedoeld in artikel 36, eerste lid, van de Participatiewet als gedurende de referteperiode het in aanmerking te nemen inkomen niet hoger is dan 110 procent van de bijstandsnorm, zoals die geldt op 31 december 2014.

Artikel 4 Hoogte individuele inkomenstoeslag

 • 1.

  Een individuele inkomenstoeslag bedraagt per kalenderjaar:

  • a.

   € 386 voor een alleenstaande;

  • b.

   € 493 voor een alleenstaande ouder;

  • c.

   € 550 voor een echtpaar.

 • 2.

  Als één van de gehuwden is uitgesloten van het recht op individuele inkomenstoeslag ingevolge de artikelen 11 of 13, eerste lid, van de Participatiewet, komt de rechthebbende echtgenoot in aanmerking voor een individuele inkomenstoeslag naar de hoogte die voor hem als alleenstaande of alleenstaande ouder zou gelden.

 • 3.

  Voor toepassing van het eerste en tweede lid is de situatie op de peildatum bepalend.

 • 4.

  De bedragen genoemd in het eerste lid worden jaarlijks, ingaande 1 januari 2015, geïndexeerd overeenkomstig de ontwikkelingen van de consumentenprijsindex volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek. De bedragen worden naar boven afgerond op hele euro’s.

Artikel 5 Hardheidsclausule

In gevallen waarin deze verordening niet of niet naar redelijkheid voorziet, beslist het college.

Artikel 6 Intrekken oude verordening

De Verordening langdurigheidstoeslag WWB 2012 wordt per 1 januari 2015 ingetrokken.

Artikel 7 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2015.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening individuele inkomenstoeslag Stede Broec 2015.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Stede Broec, gehouden op 18 december 2014

De raadsgriffier, De voorzitter,