Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Stede Broec

Archiefverordening gemeente Stede Broec 1998

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStede Broec
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingArchiefverordening gemeente Stede Broec 1998
CiteertitelArchiefverordening gemeente Stede Broec 1998
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Archiefwet 1995, art. 30, lid 1 en art. 32, lid 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Besluit informatiebeheer 1998

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-04-1998nieuwe regeling

02-04-1998

De Middenstander, 08-04-1998

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Archiefverordening gemeente Stede Broec 1998

De gemeenteraad van Stede Broec;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 maart 1998;

 

gelet op artikelen 30, eerste lid en 32, tweede lid van de Archiefwet 1995;

 

gelet op de artikelen 7, tweede lid, 31 en 32, tweede lid van de Gemeenschappelijke Regeling Archiefdienst Westfriese Gemeenten;

 

gelezen het advies van de Archiefcommissie d.d. 30 januari 1998;

 

Besluit vast te stellen de navolgende:

 

 

ARCHIEFVERORDENING GEMEENTE STEDE BROEC 1998

Deze verordening behelst de zorg van het college van burgemeester en wethouders voor de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen, de aanwijzing van de archiefbewaarplaats, het beheer van de archiefbewaarplaats en het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden, voor zover deze niet zijn overgebracht naar de archief-

bewaarplaats.

 

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen

Artikel 1  

In deze verordening en de daarop berustende voorschriften wordt verstaan onder:

a. de wet: de Archiefwet 1995 ;

b. het besluit: het Archiefbesluit 1995;

c. gemeentelijke organen: de overheidsorganen, bedoeld in artikel 1, onder b, van de

wet , voor zover behorende tot de gemeente;

d. de archiefbewaarplaats: de overeenkomstig artikel 31 van de wet aangewezen

archiefbewaarplaats;

e. de archivaris: de overeenkomstig artikel 32 van de wet benoemde

gemeentearchivaris;

f. beheerder: degene die ingevolge Artikel 3 is belast met het beheer van de

archiefbescheiden van de gemeentelijke organen die niet zijn overgebracht naar een

archiefbewaarplaats;

g. beheerseenheid: een door burgemeester en wethouders als zodanig aan te wijzen

organisatie onderdeel;

h. informatiesysteem: systeem van documentatie, procedures, apparatuur en

programmatuur, met behulp waarvan archiefbescheiden kunnen worden vervaardigd,

bewerkt, verzonden, ontvangen en geraadpleegd;

i. informatiebestand: informatie, waarin een bepaalde fysieke of logische ordening

gebracht is, of met een bestaand hulpmiddel gebracht kan worden;

j. ordeningssysteem: systeem ten behoeve van het rangschikken van

archiefbestanddelen naar hun archivistische kenmerken;

k. college: het college van burgemeester en wethouders.

 

Hoofdstuk II. De aanwijzing van de archiefbewaarplaats

Artikel 2  

De in artikel 31 van de wet bedoelde archiefbewaarplaats is de bewaarplaats van de Archiefdienst Westfriese gemeenten

 

Hoofdstuk III. De zorg van het college voor de archiefbescheiden

Artikel 3  

Het college draagt zorg voor het inrichten en instandhouden van een archiefbewaarplaats als bedoeld in artikel 2 , alsmede voldoende en doelmatige archiefruimten.

 

Artikel 4  

Het college draagt zorg voor het aanwijzen van de beheerder(s)s.

 

Artikel 5  

Het college draagt zorg voor de aanstelling van voldoende deskundig personeel voor de werkzaamheden verbonden aan het beheer van alle gemeentelijke archiefbescheiden en documentaire verzamelingen.

 

Artikel 6  

1.Het college draagt er zorg voor, dat de vervaardiging en de bewaring van de

archiefbescheiden geschiedt op zodanige wijze, dat het behoud van deze bescheiden

voldoende is gewaarborgd.

2.Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de vervaardiging

van bescheiden bestemd voor een overheidsorgaan of andere belanghebbende, van

welke bescheiden redelijkerwijze kan worden aangenomen dat zij voor dezen als

archiefbescheiden voor blijvende bewaring in aanmerking komen.

 

Artikel 7  

Het college draagt er zorg voor, dat jaarlijks op de gemeentebegroting voldoende middelen worden geraamd ter bestrijding van de kosten die aan de zorg voor de archiefbescheiden zijn verbonden.

 

Artikel 8  

Het college stelt voor het beheer van de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen die niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats voorschriften vast.

 

Artikel 9  

Het college bevordert dat bij deelname door de gemeente in privaatrechtelijke rechtspersonen die overheidstaken uitvoeren, het beheer van de archiefbescheiden bij deze rechtspersonen zoveel mogelijk geschiedt overeenkomstig de bepalingen van de wet.

 

Artikel 10  

Het college doet tenminste éénmaal per jaar aan de raad verslag omtrent hetgeen het heeft verricht ter uitvoering van artikel 30 van de wet . Het legt daarbij over de verslagen die door de archivaris aan hen zijn uitgebracht in verband met het toezicht bedoeld in de artikelen 16 en 23.

 

Hoofdstuk IV. Het beheer van de archiefbewaarplaats

Artikel 11  

Onder de bevelen van het college is de archivaris belast met het beheer van de in de archiefbewaarplaats berustende archiefbescheiden en documentaire verzamelingen.

 

Artikel 12  

De archivaris is bevoegd om in de archiefbewaarplaats archiefbescheiden en documentatie op te nemen afkomstig van particuliere organisaties of personen indien dit voor de kennis van de lokale of regionale geschiedenis van belang kan worden geacht

 

Artikel 13  

Voor zover wettelijke voorschriften of voorwaarden bij de opneming in de archiefbewaarplaats gesteld zich daartegen niet verzetten, verricht de archivaris desgevraagd onderzoek in de door hem beheerde archiefbescheiden en documentaire verzamelingen ten behoeve van de gemeentelijke organen. Hij verstrekt daaruit op hun verzoek gegevens alsmede afbeeldingen, afschriften, uittreksels of bewerkingen, die zonodig door hem worden gecollationeerd en geauthentiseerd.

 

Artikel 14  

Voor zover wettelijke voorschriften of voorwaarden bij de opneming in de archiefbewaarplaats gesteld zich daartegen niet verzetten, is de archivaris bevoegd ten behoeve van derden onderzoek te doen in de archiefbewaarplaats berustende archieven en verzamelingen. Hij verstrekt daaruit aan een ieder die zulks verzoekt afbeeldingen, afschriften, uittreksel of bewerkingen, die zo nodig door hem worden gecollationeerd en geauthentiseerd.

 

Artikel 15  

De kosten voor het verstrekken van afbeeldingen, afschriften, uittreksels en bewerkingen van of uit de archiefbescheiden die berusten in de archiefbewaarplaats alsmede voor onderzoekingen en andere werkzaamheden op verzoek van derden door of vanwege de archivaris verricht, worden aan de verzoeker in rekening gebracht volgens een door de gemeenteraad van Hoorn bij verordening vastgesteld tarief.

 

Artikel 16  

De archivaris brengt eenmaal per jaar verslag uit aan het college over het door hem gevoerde beheer van de archiefbewaarplaats.

 

Hoofdstuk V. Toezicht van de archivaris op het beheer van de archiefbescheiden, welke niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats

Artikel 17  

De archivaris ziet erop toe, dat het beheer van de archiefbescheiden en documentaire verzamelingen van de gemeentelijke organen en de beheerseenheden, welke niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats, geschiedt overeenkomstig de bepalingen van de wet en de ter uitvoering daarvan gegeven voorschriften.

 

Artikel 18  

De archivaris is bevoegd, ter uitoefening van het hem bij artikel 32, tweede lid van de wet opgedragen toezicht, zich onder handhaving van zijn verantwoordelijkheid te doen vervangen door aan hem ondergeschikte ambtenaren als bedoeld in artikel 11, derde lid, van de gemeenschappelijke regeling Archiefdienst Westfriese Gemeenten.

 

Artikel 19  

1.De beheerder of beheerders verstrekt/verstrekken aan de archivaris of aan degene die

namens hem met het toezicht is belast, alle bescheiden en inlichtingen die voor een

goede vervulling van zijn taak noodzakelijk zijn en verlenen de nodige medewerking

om inzicht te verschaffen in de verblijfplaats, ordening en toegankelijkheid van de

archiefbescheiden alsmede de inrichting en werking van hulpmiddelen en

informatiesystemen waarin archiefbescheiden zijn opgenomen.

2.De archivaris en degenen die hem in de uitoefening van het toezicht vervangen of

bijstaan, hebben met inachtneming van de voorschriften ten aanzien van de beveiliging

van geheimen, toegang tot de archiefbescheiden die nog niet naar de

archiefbewaarplaats zijn overgebracht en de ruimten waarin deze zich bevinden.

 

Artikel 20  

1.De archivaris doet van zijn bevindingen bij de uitoefening van het toezicht mededeling

aan de beheerders, alsmede, indien hij daartoe aanleiding vindt, aan het college. Hij

geeft daarbij aan welke voorzieningen naar zijn mening in het belang van een goed

beheer moeten worden getroffen.

2.Ten aanzien van het toezicht op de archiefbescheiden van de instellingen genoemd in

artikel 1, onder g, doet hij mededeling aan de onderscheidene besturen.

 

Artikel 21  

De beheerder doet aan de archivaris tenminste onverwijld mededeling van het voornemen tot:

a.opheffing, samenvoeging of splitsing van een beheerseenheid en ingebruikneming van

ruimten als archiefruimte;

b.bouw, verbouwing, inrichting, of verandering van inrichting en ingebruikneming van

ruimten als archiefruimte;

c.verandering van de plaats van bewaring van niet naar de archiefbewaarplaats

overgebrachte archiefbescheiden;

d.ontwerp, vervanging, aanschaf of invoering van een informatiesysteem;

e.voorbereiding, invoering en wijziging van ordeningssystemen;

f.herordening van bestaande informatiebestanden.

 

Artikel 22  

Wanneer daartoe naar zijn oordeel aanleiding bestaat, doet de archivaris voorstellen ten aanzien van de ordening van informatiebestanden in het belang van een doelmatig archiveringsproces voor de gemeente in haar geheel.

 

Artikel 23  

De archivaris doet tenminste eenmaal per twee jaar aan het college verslag betreffende de uitoefening van het toezicht.

 

Hoofdstuk VI. Slotbepalingen

Artikel 24  

De Archief- en documentatieverordening vastgestelde bij raadsbesluit van 2 juni 1983, wordt ingetrokken.

 

Artikel 25  

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na die van bekendmaking.

 

Artikel 26  

Deze verordening wordt aangehaald als Archiefverordening gemeente Stede Broec 1998.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad

der gemeente Stede Broec, gehouden op 2 april 1998.

 

De secretaris, De voorzitter,