Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Stede Broec

Boeteverordening Wet inburgering nieuwkomers

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStede Broec
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBoeteverordening Wet inburgering nieuwkomers
CiteertitelBoeteverordening Wet inburgering nieuwkomers gemeente Stede Broec
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet inburgering nieuwkomers, art. 18, lid 7, Wet werk en bijstand, art. 18, Algemene wet bestuursrecht, Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2005nieuwe regeling

07-10-2004

De Middenstander, 27-10-2004

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Boeteverordening Wet inburgering nieuwkomers

Boeteverordening Wet inburgering nieuwkomers

 

De raad van de gemeente Stede Broec,

 

gelezen het voorstel van 22 september 2004 van burgemeester en wethouders;

 

gezien het advies van 14 september 2004 van de Commissie Publiekszaken;

 

gelet op artikel 18, zevende lid van de Wet inburgering nieuwkomers, artikel 18 van de Wet werk en bijstand, de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet;

 

overwegende dat het opleggen van boetes bij het niet nakomen van uit de Wet inburgering nieuwkomers voortvloeiende verplichtingen bij verordening geregeld dient te worden;

 

 

B E S L U I T vast te stellen de volgende “Boeteverordening Wet inburgering nieuwkomers”

 

 

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

de wet: de Wet inburgering nieuwkomers (Staatsblad 1998; 261);

Wwb: de Wet werk en bijstand;

nieuwkomer: een persoon als genoemd in artikel 1, aanhef en onder a van de wet;

bestuurlijke boete: de bestuurlijke boete bedoelt in artikel 18, eerste lid, van de wet;

bijstandsnorm: de bijstandsnorm bedoeld in artikel 5, onderdeel c, van de Wwb.

 

Artikel 2 Opdracht college

Het college van burgemeester en wethouders neemt bij toepassing van artikel 18, eerste lid, van de wet de bepalingen van dit besluit in acht, onverminderd artikel 18, tweede en vierde lid van de wet.

 

Artikel 3 Afstemming en dringende redenen

Bij het opleggen van een boete wordt deze verordening in acht genomen, onverminderd het bepaalde in artikel 18, tweede en vierde lid van de wet.

Als elke vorm van verwijtbaarheid ontbreekt wordt geen bestuurlijke boete opgelegd.

 

Artikel 4 Hoogte van de boete

De bestuurlijke boete bedraagt 100% van de bijstandsnorm voor een maand die voor de nieuwkomer geldt of zou gelden als hij belanghebbende in de zin van de Wwb zou zijn.

 

Artikel 5 Samenloop van afstemming en bestuurlijke boete

Indien de nieuwkomer bijstand op grond van de Wwb ontvangt, blijft een bestuurlijke boete achterwege als voor dezelfde gedraging de Wwb-uitkering, door een verlaging, is afgestemd op grond van de Verordening afstemming Sociale Zorg Stede Broec.

 

Artikel 6 Nadere regels

Het college is bevoegd om nadere regels te stellen met betrekking tot de uitvoering van deze verordening.

 

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2005.

 

Artikel 8 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald: Boeteverordening Wet inburgering nieuwkomers, gemeente Stede Broec.

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad

van de gemeente Stede Broec, gehouden op 7 oktober 2004.

 

De raadsgriffier, De voorzitter,