Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Stede Broec

Verordening op het beheer van de bouwgrondexploitatie van de gemeente Stede Broec

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStede Broec
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op het beheer van de bouwgrondexploitatie van de gemeente Stede Broec
CiteertitelVerordening op het beheer van de bouwgrondexploitatie van de gemeente Strede Broec
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 147, 212

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-02-1994nieuwe regeling

03-02-1994

De Middenstander, 16-02-1994

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op het beheer van de bouwgrondexploitatie van de gemeente Stede Broec

De raad der gemeente Stede Broec;

 

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders gedateerd 1 februari j.l.;

 

 

gelet op de artikelen 147 en 212 van de Gemeentewet;

 

 

b e s l u i t:

 

 

vast te stellen de Verordening op het beheer van de bouwgrondexploitatie van de

gemeente Stede Broec

 

Artikel 1  

De bouwgrondexploitatie wordt beschouwd als een zelfstandig onderdeel van de Algemene

Dienst.

 

Artikel 2  

Het beheer van de bouwgrondexploitatie berust bij burgemeester en wethouders.

 

Artikel 3  

De dagelijkse leiding van de bouwgrondexploitatie berust bij de taakveldcoördinator grondbedrijf op de sector Grondgebiedzaken

Onverminderd het bepaalde in lid 1 is een door burgemeester en wethouders te benoemen administrateur verantwoordelijk voor de organisatie van de administratie en het bijhouden van de financiële administratie van de bouwgrondexploitatie.

 

Artikel 4  

De in artikel 3 genoemde functies zijn onverenigbaar.

 

Artikel 5  

Burgemeester en wethouders wijzen de vervangers aan van de in artikel 3 genoemde functionarissen.

 

Artikel 6  

Burgemeester en wethouders stellen de organisatiestructuur met betrekking tot de bouwgrondexploitatie, de financiële administratie van de bouwgrondexploitatie en het beheer der geldmiddelen daarvan vast met inachtneming van het gestelde in deze verordening en zenden deze ter kennisneming aan de raad en aan Gedeputeerde Staten.

De organisatiestructuur als bedoeld in het eerste lid bevat in ieder geval de volgende elementen: a. een organisatieschema dat een doelmatige functiescheiding waarborgt:

b. beschrijvingen van de bij het financiële beleid, het financiële beheer en de

financiële administratie betrokken functies.

c. procesgerichte beschrijvingen van alle andere betrokken functies;

d. een regeling van de teken- en beschikkingsbevoegdheden;

e. een beschrijving van de beveiligingsmaatregelen van gegevensbestanden;

f. voorschriften inzake periodieke verslaglegging en de rapportage naar burgemeester

en wethouders;

de deskundige, aangewezen ingevolge artikel 213 van de gemeentewet, wordt

gehoord over het ontwerp van de voorschriften als bedoeld in het eerste en tweede lid van dit artikel.

 

Artikel 7  

De administrateur wordt tijdig betrokken bij voorstellen aan raad en burgemeester en wethouders waaraan financiële consequenties voor de bouwgrondexploitatie zijn verbonden;

De administrateur wordt tijdig op de hoogte gesteld van alle door de raad en burgemeester en wethouders genomen besluiten waaraan financiële consequenties

voor de bouwgrondexploitatie zijn verbonden.

 

Artikel 8  

De administrateur draagt mede zorg voor een juiste behartiging van de financiële belangen van de gemeente ten aanzien van de bouwgrondexploitatie.

De hiervoor in aanmerking komende functionarissen van de gemeente verstrekken de administrateur alle gegevens en stukken die hij ten behoeve van een juiste verzorging van zijn administratie, de kredietbewaking en de verslaglegging nodig heeft.

Zij stellen in overleg met de administrateur en de taakveldcoördinator grondbedrijf op de sector Grondgebiedzaken zodanige organisatorische maatregelen vast, dat aan de verplichting tijdig en volledig zal worden voldaan.

De taakveldcoördinator grondbedrijf op de sector Grondgebiedzaken ziet erop toe, dat deze maatregelen genomen worden.

 

Artikel 9  

De administrateur draagt zorg voor een zodanige kredietbewakingadministratie dat overschrijdingen van kredieten tijdig door hem worden gesignaleerd en medegedeeld aan burgemeester en wethouders.

 

Artikel 10  

De administrateur draagt er zorg voor dat:

De administratieve organisatie zodanig is dat kan worden voldaan aan de eisen van doelmatig beheer alsmede dat de nodige maatregelen worden genomen voor een goede werking van de interne controle, gericht op de volledigheid, juistheid en tijdigheid van de administratieve verantwoording en verslaglegging;

Aan burgemeester en wethouders en de daarvoor in aanmerking komende andere functionarissen van de gemeente alle door hen benodigde informatie wordt verstrekt;

Zo vaak als daar aanleiding toe is geeft de administrateur –na overleg met de taakveldcoördinator grondbedrijf op de sector Grondgebiedzaken- een overzicht van de financiële stand van zaken met betrekking tot de bouwgrondexploitatie.

 

Artikel 11  

Het geldverkeer zal via een rekening-courantverhouding met de algemene dienst worden geleid.

 

Artikel 12  

De administrateur is belast met het toezicht en de inning der inkomsten van de bouwgrondexploitatie en het tijdig nemen van invorderingsmaatregelen.

 

Artikel 13  

De administrateur draag –in overleg met het sectorhoofd Middelen en de taakveldcoördinator grondbedrijf van de sector Grondgebiedzaken- zorg voor tijdige aanlevering van de benodigde gegevens ten behoeve van de concept-begroting.

 

Artikel 14  

De administrateur draagt zorg voor tijdige aanlevering van de bij de jaarrekening behorende staat P, teneinde verantwoording van het door burgemeester en wethouders gevoerde beheer mogelijk te maken;

De administrateur en de taakveldcoördinator grondbedrijf op de sector Grondgebiedzaken dragen zorg voor tijdige aanlevering van de benodigde gegevens te behoeve van het jaarverslag.

 

 

Artikel 15  

Deze verordening treedt in werking een dag na afkondiging daarvan.

Met ingang van die datum vervalt de bij raadsbesluit van 1 mei 1980 vastgestelde “Verordening op het beheer van het gemeentelijk grondbedrijf”, goedgekeurd door het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland bij besluit van 4 november 1980, nr. 199, met dien verstande dat die verordening van kracht blijft voor de aan 1994 voorafgaande exploitatiejaren met betrekking tot het grondbedrijf van de gemeente Stede Broec.

 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad

van de gemeente Stede Broec, gehouden op 3 februari 1994.

 

De secretaris, De voorzitter,