Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Stede Broec

Drank- en Horecaverordening Stede Broec 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStede Broec
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDrank- en Horecaverordening Stede Broec 2009
CiteertitelDrank- en Horecaverordening Stede Broec 2009
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 147, Drank- en Horecawet, art. 4, 20, 23 26

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-12-2009nieuwe regeling

03-12-2009

De Middenstander, 09-12-2009

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Drank- en Horecaverordening Stede Broec 2009

De raad der gemeente Stede Broec;

 

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders gedateerd 10 november 2009;

 

 

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en de artikelen 4, 20, 23 en 26 van de Drank- en Horecawet;

 

 

b e s l u i t:

 

 

vast te stellen de volgende verordening:

 

DRANK- EN HORECAVERORDENING STEDE BROEC 2009

 

 

§ 1 Begripsbepalingen.

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  De wet: de Drank- en Horecawet,

 • 2.

  Alcoholhoudende drank: de drank die bij een temperatuur van twintig graden Celsius voor meer dan een half volumeprocent uit alcohol bestaat (artikel 1, lid 1 van de wet),

 • 3.

  Sterke drank: de drank, die bij een temperatuur van twintig graden Celsius voor vijftien of meer volumeprocenten uit alcohol bestaat, met uitzondering van wijn (artikel 1, lid 1 van de wet),

 • 4.

  Zwak-alcoholhoudende drank: alcoholhoudende drank, met uitzondering van sterke drank (artikel 1, lid 1 van de wet),

 • 5.

  Alcoholvrije drank: drank die geen alcohol bevat alsmede drank die bij een temperatuur van twintig graden Celcius voor hoogstens een half volumeprocent uit alcohol bestaat of hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1, lid 1 van de wet,

 • 6.

  Café: een inrichting, niet zijnde een discotheek of dancing, die tot hoofddoel heeft het verstrekken van alcoholhoudende en alcoholvrije dranken voor gebruik ter plaatse, met als mogelijke nevenactiviteit het verstrekken van kleine etenswaren, al dan niet ter plaatse bereid,

 • 7.

  Discotheek/dancing: een inrichting die tot hoofddoel heeft het verstrekken van alcoholhoudende en alcoholvrije danken voor gebruik ter plaatse, waarbij het doen beluisteren van overwegend mechanische muziek en het gelegenheid geven tot dansen een wezenlijk onderdeel vormen,

 • 8.

  Horecabedrijf: de activiteit in ieder geval bestaande uit het bedrijfsmatig of anders dan om niet verstrekken van alcoholhoudende drank voor gebruik ter plaatse (artikel 1, lid 1 van de wet),

 • 9.

  Lokaliteit: een besloten ruimte, onderdeel uitmakend van een inrichting (artikel 1, lid 1 van de wet),

 • 10.

  Horecalokaliteit: een van een afsluitbare toegang voorziene lokaliteit, onderdeel uitmakend van een inrichting waarin het horecabedrijf wordt uitgeoefend, in ieder geval bestemd voor het verstrekken van alcoholhoudende drank voor gebruik te plaatse (artikel 1, lid 1 van de wet),

   

   

   

   

   

 • 11.

  Inrichting: de lokaliteiten waarin het slijtersbedrijf of het horecabedrijf wordt uitgeoefend, met de daarbij behorende terrassen voor zover die terrassen in ieder geval bestemd zijn voor het verstrekken van alcoholhoudende drank voor gebruik ter plaatse, welke lokaliteiten al dan niet onderdeel uitmaken van een andere besloten ruimte (artikel 1, lid 1 van de wet),

 • 12.

  Snackbar/cafetaria: een inrichting die tot hoofddoel heeft het verstrekken van al dan niet voor consumptie ter plaatse bereide etenswaren, met als nevenactiviteit het verstrekken van dranken,

 • 13.

  Vergunning: de vergunning als bedoeld in artikel 3 van de wet,

 • 14.

  Evenement: hetgeen daaronder wordt verstaan in de Algemene Plaatselijke Verordening.

   

  § 2 Verbod verstrekking alcoholhoudende drank.

   

Artikel 2 Verbod verstrekking sterke drank

 • 1.

  Het is verboden bedrijfsmatig of anders dan om niet, sterke drank voor gebruik ter plaatse te verstrekken in een snackbar of cafetaria.

   

Artikel 3 Beperking verstrekking zwakalcoholhoudende drank

 • 1.

  Het is verboden om in een voor publiek toegankelijke besloten ruimte als bedoeld in artikel 18, tweede lid onder c van de wet na 22.00 uur zwak-alcoholhoudende drank anders dan om niet voor gebruik elders dan ter plaatse te verstrekken.

 • 2.

  Het is verboden om in een inrichting die of waarvan een onderdeel uitsluitend of in hoofdzaak in gebruik is bij een in artikel 4 van de wet genoemde instelling of organisatie bedrijfsmatig of anders dan om niet zwak-alcoholhoudende drank te verstrekken gedurende de tijd dat deze inrichting wordt gebruikt voor activiteiten, die geheel of in belangrijke mate gericht zijn op personen die de leeftijd van 16 jaar nog niet hebben bereikt.

   

Artikel 4 Tijdelijk verstrekkingverbod alcoholhoudende drank

 • 1.

  Het is verboden om in een door de burgemeester aangewezen tijdsruimte in de hele gemeente, in een aangewezen deel daarvan of in een aangewezen pand of lokaliteit bedrijfsmatig of anders dan om niet, alcoholhoudende drank als bedoeld in artikel 1 van de wet, te verstrekken.

 • 2.

  Een aanwijzing als bedoeld in lid 1 kan worden gegeven in het belang van de handhaving van de openbare orde, de veiligheid, de zedelijkheid of de volksgezondheid.

   

Artikel 5 Ontheffingsregeling verstrekkingbeperkingen

1. De burgemeester kan in incidentele gevallen, ontheffing verlenen van de in artikel 2 en 3 opgenomen verboden.

2. De burgemeester kan in het belang van het reguleren van het gebruik van alcoholhoudende drank voorschriften aan de in het eerste lid bedoelde ontheffing verbinden.

3. De burgemeester kan een ontheffing als bedoeld in het eerste lid intrekken indien:

a) Niet langer wordt voldaan aan de in het tweede lid bedoelde voorschriften;

b) Zich feiten hebben voorgedaan die de vrees wettigen dat het van kracht blijven van de ontheffing gevaar zou opleveren voor de openbare orde.

 

§ 3 Verstrekking alcoholvrije drank.

 

Artikel 6 Verstrekking alcoholvrije drank

 • 1.

  Het is verboden om zonder ontheffing van de burgemeester in een voor publiek besloten ruimte bedrijfsmatig alcoholvrije drank voor gebruik ter plaatse te verstrekken.

 • 2.

  Dit verbod geldt niet:

  • a)

   indien gehandeld wordt krachtens een vergunning ingevolge de wet tot het uitoefenen van een horecabedrijf;

  • b)

   indien deze verstrekking geschiedt als dienstverlening van bijkomstige aard aan personen die in die besloten ruimte vertoeven anders dan voor het gebruiken van consumpties;

  • c)

   voor middelen van vervoer tijdens hun gebruik als zodanig.

 • 3.

  Aan een ontheffing als bedoeld in het eerste lid kunnen voorschriften worden verbonden.

   

Artikel 7 Vereisten verstrekken alcoholvrije drank

1. Voor het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 6 moet een natuurlijk persoon voldoen aan de eisen die bij of krachtens artikel 8, 2e en 3e lid van de wet worden gesteld.

2. Indien niet wordt voldaan aan het in het eerste lid bepaalde, weigert de burgemeester de ontheffing als bedoeld in artikel 6.

3. De burgemeester weigert de ontheffing als bedoeld in artikel 6 indien sprake is van het geval en onder de voorwaarden, als bedoeld in artikel 3 van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur.

 

Artikel 8 Intrekking ontheffing alcoholvrije drank

 • 1.

  De burgemeester trekt een ontheffing als bedoeld in artikel 6 in, indien:

  • a)

   niet (meer) wordt voldaan aan de in artikel 7 gestelde eisen,

  • b)

   gedurende een jaar anders dan wegens overmacht van de ontheffing geen gebruik is gemaakt,

  • c)

   zich in de besloten ruimte als bedoeld in artikel 6 feiten hebben voorgedaan, die de vrees rechtvaardigen dat het van kracht blijven van de ontheffing gevaar zou opleveren voor de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid,

  • d)

   er sprake is van het geval en onder de voorwaarden, bedoeld in artikel 3 van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur.

 • 2.

  De burgemeester kan een ontheffing als bedoeld in artikel 6 intrekken, indien niet langer wordt voldaan aan de krachtens artikel 6 lid 3 gestelde voorschriften.

   

  § 4 Leeftijdsgrenzen

   

Artikel 9 Leeftijdsgrenzen

 • 1.

  Het is de leidinggevende van een horeca-inrichting, waarin in één der lokaliteiten een houseparty, dansfeest, popconcert of een ander door de burgemeester bij besluit aan te geven evenement of gebeurtenis plaatsvindt, verboden personen van wie is vastgesteld, dat zij een in het besluit vastgestelde leeftijd nog niet hebben bereikt, tot die lokaliteit toe te laten.

 • 2.

  De in het eerste lid bedoelde leeftijd is nooit hoger dan 21 jaar.

 • 3.

  In het besluit, genoemd in het eerste lid, geeft de burgemeester aan op welke lokaliteit dit verbod betrekking heeft.

   

   

  § 5 Slotbepalingen

   

Artikel 10 Strafbepaling

 • 1.

  Overtreding van het bepaalde bij of krachtens deze verordening wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie.

 • 2.

  Het bepaalde in het eerste lid geldt niet wanneer het bepaalde in de Wet op de economische delicten van toepassing is.

   

Artikel 11 Toezicht en handhaving

Met het toezicht op- en de handhaving van het bepaalde in deze verordening zijn belast:

 • 1.

  opsporingsambtenaren als bedoeld in artikel 141 Wetboek van Strafvordering;

 • 2.

  de bij besluit van burgemeester en wethouders aangewezen personen, te weten:

  • a)

   toezichthouders als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht;

  • b)

   buitengewoon opsporingsambtenaren als bedoeld in artikel 142 Wetboek van strafvordering.

 • 3.

  Het bepaalde in het eerste en tweede lid geldt niet wanneer artikel 41 van de wet van toepassing is.

   

Artikel 12 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na die waarop zij is bekend gemaakt.

 

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Drank- en Horecaverordening Stede Broec 2009.

 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad

van de gemeente Stede Broec, gehouden op 3 december 2009.

 

De raadsgriffier, De voorzitter,