Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Stede Broec

Regeling huurbepaling standplaatsen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStede Broec
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling huurbepaling standplaatsen
CiteertitelRegeling huurbepaling standplaatsen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 167 en 172

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-198501-01-1985nieuwe regeling

10-01-1985

De Middenstander, 16-01-1985

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling huurbepaling standplaatsen

De raad der gemeente Stede Broec;

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 december 1984;

 

Overwegende, dat het uit een oogpunt van uniformiteit en rechtsgelijkheid gewenst is een regeling vast te stellen betreffende de huurbepaling van standplaatsen;

 

Gelet op artikel 167 en 172 van de Gemeentewet;

 

 

BESLUIT:

 

Vast te stellen de: Regeling huurbepaling STANDPLAATSEN.

 

Par. 1 Algemeen

Artikel 1  

 • 1.

  Deze regeling is van toepassing op standplaatsen, waarbij openbare gemeentegrond in gebruik wordt genomen, gelegen in de gemeente Stede Broec.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid is deze regeling niet van toepassing op: standplaatsen, welke zijn toegewezen ingevolge de Marktverordening en, standplaatsen, welke worden ingenomen op het daartoe aangewezen kermisterrein tijdens de plaatselijk te houden kermissen.

Artikel 2  

Voor de verdere toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

Standplaats: een gedeelte van de openbare weg of grond met de bedoeling goederen of waren te verkopen of te verhuren;

Vergunninghouder: de persoon aan wie toestemming is verleend voor het innemen van een standplaats.

Een week: iedere aaneengesloten periode van 7 dagen;

Een maand: een kalendermaand

Een jaar: een kalenderjaar

Een weektarief: het tarief vastgesteld voor de duur van een week in artikel 3, eerste lid onder G;

Een maandtarief: het tarief vastgesteld voor de duur van een maand in artikel 3, eerste lid onder G.

 

Par. 2 Tarieven

Artikel 3  

 • 1.

  Het tarief voor het innemen van een standplaats bedraagt, indien de toestemming is verleend voor:

 • A.

  één dag per week, voor de duur van:

  een week f 10,--

  een maand – 43,33

  een jaar -520,--

   

 • B.

  twee dagen per week, voor de duur van:

  een week f 13,50

  een maand – 58,50

  een jaar -702,--

   

 • C.

  drie dagen per week, voor de duur van:

  een week f 16,50

  een maand – 71,50

  een jaar -858,--

   

 • D.

  vier dagen per week, voor de duur van:

  een week f 19,--

  een maand – 82,33

  een jaar -988,--

   

 • E.

  Vijf dagen per week, voor de duur van:

  een week f 21,--

  een maand – 91,--

  een jaar -1.092,--

   

 • F.

  Zes dagen per week, voor de duur van:

  een week f 22,50

  een maand – 97,50

  een jaar -1.170,--

   

 • G.

  Zeven dagen per week, voor de duur van:

  een week f 23,08

  een maand –100,--

  een jaar -1.200,--

   

  2.

 • A.

  Indien toestemming is verleend voor minder dan 4 uur per dag wordt 50% van de in het eerste lid genoemde bedragen in rekening gebracht.

 • B.

  De tarieven voor een hele dag, genoemd in het eerste lid, zijn alleen van toepassing indien op één dag toestemming is verleend voor langer dan 4 uur.

   

 • 2.

  Indien de toestemming betrekking geeft op een aaneensluitende periode van langer dan 7 dagen of een veelvoud daarvan , wordt het verschuldigde weektarief of weektarieven vermeerderd met het op de resterende aantal dagen van toepassing zijnde tarief.

 • 3.

  Indien de toestemming betrekking heeft op een aaneengesloten periode, die een of meer maanden omvat, worden de verschuldigde maandtarieven of het maandtarief vermeerderd met het op de resterende aantal dagen van toepassing zijnde tarief.

Artikel 4  

Het tarief voor het innemen van een standplaats van de Westfriese Flora bedraagt in afwijking van art. 3., indien deze in de nabijheid van, danwel langs de route naar de Westfriese Flora wordt ingenomen: f 40,-- per dag.

 

Par. 3 Slot- en overgangsbepalingen

Artikel 5  

Deze regeling treedt met ingang van 1 januari 1985 in werking, met dien verstande, dat op vergunninghouders, waarvoor afwijkende tarieven gelden op het moment van invoering, de onderstaande overgangsbepalingen van toepassing zijn.

Artikel 6  

Voor zover de huidige tarieven hoger zijn dan die op grond van par. 3 verschuldigd, worden deze tarieven per 1 januari 1985 overeenkomstig verlaagd.

 

Artikel 7  

 • 1.

  Indien de huidige tarieven gelijk aan of minder dan f 50,-- per jaar lager zijn dan die op grond van art. 3 verschuldigd, worden de tarieven per 1 januari 1985 overeenkomstig par.3 aangepast.

 • 2.

  Indien de tarieven meer dan f 50,-- per jaar lager zij, dan die op grond van art. 3 verschuldigd, worden deze tarieven gefaseerd verhoogd, zodat per 1 januari 1986 het in art. 3 vastgestelde tarief wordt bereikt, behoudens het bepaalde in het derde lid van dit artikel.

 • 3.

  Indien de huidige tarieven meer dan f 100,-- lager zijn dan die op grond van art. 3 verschuldigd, worden deze tarieven gefaseerd verhoogd, zodat per 1 januari 1987 het in par. 3 vastgestelde tarief wordt bereikt.

Artikel 8  

Indien een wijziging van de vergunning tevens een wijziging van het tarief meebrengt, worden de tarieven overeenkomstig art. 3 toegepast.

Artikel 9  

Deze regeling kan worden aangehaald als de Regeling huurbepaling Standplaatsen.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Stede Broec, gehouden op 10 januari 1985.

 

De secretaris, De voorzitter,