Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Stede Broec

Verordening inzake werkzaamheden in verband met de aanleg, instandhouding en opruiming van telecommunicatie-kabels

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStede Broec
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening inzake werkzaamheden in verband met de aanleg, instandhouding en opruiming van telecommunicatie-kabels
CiteertitelTelecommunicatieverordening gemeente Stede Broec
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De Telecommunicatieverordening gemeente Stede Broec 2010 is ervoor in de plaats gekomen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Telecommunicatiewet, art. 5,2, lid4, Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-06-199901-06-199904-11-2010Ingetrokken

03-06-1999

De Middenstander, 09-06-1999

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening inzake werkzaamheden in verband met de aanleg, instandhouding en opruiming van telecommunicatie-kabels

De raad der gemeente Stede Broec;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 mei 1999;

 

gelet op artikel 5.2, vierde lid van de Telecommunicatiewet en artikel 149 van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t:

 

vast te stellen de volgende: Verordening inzake werkzaamhedenin verband met de aanleg, instandhouding en opruiming van telecommunicatie-kabels

 

Artikel 1: Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  wet : Telecommunicatiewet;

 • b.

  openbaar telecommunicatie-

  netwerk : telecommunicatienetwerk als genoemd in artikel 1.1,

  onder g, van de wet;

  c.omroepnetwerk : omroepnetwerk als genoemd in artikel 1.1, onder o,

  van de wet;

  d. kabels : kabels, genoemd in artikel 1.1., onder r, van de wet;

  e. openbare gronden : openbare wegen en wateren, als genoemd in artikel

  1.1, onder s, van de wet;

  f. aanbieder : aanbieder van een openbaar telecommunicatienetwerk

  of een omroepnetwerk;

  g. werkzaamheden : werkzaamheden in verband met de aanleg,

  instandhouding en opruiming van kabels ten dienste

  van een openbaar telecommunicatienetwerk of van

  een omroepnetwerk in en op openbare gronden;

  h. gedoogplichtige : degene op wie een gedoogplicht rust als bedoeld in

  artikel 5.1, eerste lid van de wet;

  i. college : college van burgemeester en wethouders;

  j. melding : melding als bedoeld in artikel 5.2, derde lid, aanhef en

  onder a, van de wet;

  k. instemmingsbesluit : besluit van het college als bedoeld in artikel 5.2, derde

  lid, aanhef en onder b, van de wet.

Artikel 2: Tijdstip van melding van voorgenomen werkzaamheden

Een aanbieder die werkzaamheden wil verrichten, meldt in ieder geval acht weken voor de aanvang van de werkzaamheden het voornemen daartoe bij het college.

Artikel 3: Melding werkzaamheden

 • 1.

  Voor de melding maakt de aanbieder gebruik van een daartoe door het college vastgesteld formulier.

 • 2.

  Bij de melding verstrekt de aanbieder in ieder geval de volgende gegevens:

 • a.

  De door de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit afgegeven registratie;

 • b.

  Een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel;

 • c.

  Naam, adres en telefoonnummer van degene die de kabel in eigendom heeft, degene die de kabel beheert en degene die de kabel exploiteert;

 • d.

  Een opgave van de soort kabel en het beoogde gebruik;

 • e.

  Welke belanghebbenden en instanties vooraf in kennis worden gesteld van de voorgenomen datum van aanvang, beëindiging en de aard van de werkzaamheden;

 • f.

  Een uitvoeringsplan met daarin opgenomen:

  -een opgave van het gewenste tracé;

  -een opgave van de objecten die ten tijde van de werkzaamheden worden

  geplaatst, alsmede van de situering daarvan;

  -een omschrijving van eventuele opbrekingen;

  -de doorsnede van de kabel of kabelgoot;

  -de lengte en breedte van de kabelsleuf;

  -de maatregelen voor de bereikbaarheid van in openbare gronden aanwezige

  kabels en leidingen;

  -het voorgenomen tijdstip van aanvang en beëindiging van de

  werkzaamheden;

 • 3.

  Indien de werkzaamheden mede betrekking hebben op gronden van een andere gedoogplichtige dan de gemeente, wordt uiterlijk vier weken na ontvangst van de melding, als genoemd in het eerste lid, het college schriftelijk in kennis gesteld van de uitkomsten van het overleg tussen de aanbieder en de andere gedoogplichtige.

Artikel 4: Voorschriften en beperkingen bij instemming

 • 1.

  Het college kan aan het instemmingsbesluit voorschriften en beperkingen verbinden in het belang van:

  a. de openbare orde:

  b. het voorkomen of beperken van overlast;

  c. de bruikbaarheid van de openbare gronden;

  d. het veilig en doelmatig gebruik van de openbare gronden;

  e. het doelmatig beheer en onderhoud van de openbare gronden;

  f. de belemmering van doelmatig beheer en onderhoud van openbare gronden;

  g. de bescherming van het uiterlijk aanzien van de omgeving;

  h. de bescherming van groenvoorzieningen.

 • 2.

  Ter bescherming van de belangen als genoemd in het eerste lid, kan het college in ieder geval aan het instemmingsbesluit voorschriften of beperkingen verbinden over het medegebruik van voorzieningen, zoals kabelgoten en geleidingen en een zekerheidstelling voor de nakoming van verplichtingen die gesteld zijn bij de voorschriften en beperkingen aan het instemmingsbesluit.

 • 3.

  De wijze van uitvoering bij aanleg, onderhoud, verplaatsing en opruiming van kabels en medegebruik van voorzieningen dient te geschieden conform door hert colelge vast te stellen richtlijnen.

Artikel 5: Zakelijk karakter instemmingsbesluit

Indien de kabel wordt overgedragen aan een nieuwe aanbieder gaan de rechten en plichten die betrekking hebben op de kabel van de oude aanbieder over op de nieuwe aanbieder.

Artikel 6: Melding wijziging

De aanbieder stelt het college onverwijld in kennis van het feit dat de eigendom, de exploitatie of het beheer van de kabel verandert of het feit dat de kabel niet langer ten dienste staat van een openbaar telecommunicatienetwerk of van een omroepnetwerk in of op openbare gronden.

Artikel 7: Overgangsbepaling

De aanwezigheid van kabels en kabelwerken in of op openbare gronden, voor zover deze zijn aangelegd met toepassing van hoofdstuk VI van de Wet op de telecommunicatievoorzieningen, dient door de aanbieders binnen een jaar na in werkingtreding van deze verordening te worden gemeld aan het college via het aanmeldingsformulier als genoemd in artikel 3, eerste lid.

Artikel 8: Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de datum van inwerkingtreding van artikel 5.2, vierdelid van de wet.

Artikel 9: Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: telecommunicatieverordening gemeente Stede Broec.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad

van de gemeente Stede Broec, gehouden op 3 juni 1999.

De secretaris, De voorzitter,