Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Stede Broec

Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStede Broec
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2010
CiteertitelVerordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 229, lid 1, aanhef en a en b

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-06-201001-01-2011nieuwe regeling

03-06-2010

De Middenstander, 16-06-2010

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2010

De raad van de gemeente Stede Broec;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders gedateerd 19 mei 2010;

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a en b van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de volgende verordening:

 

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN

LIJKBEZORGINGSRECHTEN 2010

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening en de daarop rustende bepalingen wordt verstaan onder:

a. begraafplaats: de algemene/openbare begraafplaatsen in de gemeente Stede Broec;

b. eigen graf: een graf, een grafkelder daaronder begrepen, waarvoor het uitsluitend

recht is verleend tot:

- het doen begraven en begraven houden van lijken;

- het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen;

c. huurgraf: een graf, waarvoor voor bepaalde tijd het uitsluitend recht is verleend

tot:

- het doen begraven en begraven houden van lijken;

- het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen;

d. huurgrafruimte: een gedeelte van een graf, waarvoor voor een bepaalde tijd het

uitsluitend recht is verleend tot:

- het doen begraven en begraven houden van één lijk;

- het doen bijzetten en bijgezet houden van één asbus;

e. algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer, waarin aan een ieder

gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

f. urnengraf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor voor bepaalde tijd

het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van ten

hoogste twee asbussen;

g. urnennis: een nis, waarvoor voor bepaalde tijd het uitsluitend recht is verleend tot

het doen bijzetten en bijgezet houden van ten hoogste twee asbussen;

h. urn: een voorwerp ter berging van een of meer asbussen;

i. asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

j. grafbedekking: gedenkteken en/of winterharde grafbeplanting op een graf of een

afdekplaat op een urnengraf of een urnennis.

k. binnencolumbarium: plaats waar urnen inpandig in urnennissen kunnen worden

geplaatst.

 

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam "lijkbezorgingsrechten" worden rechten geheven voor het gebruik van

de gemeentelijke begraafplaatsen en voor het door de gemeente verlenen van

diensten in verband met de algemene begraafplaatsen.

 

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst dan wel degene ten behoeve van wie

de dienst is verleend.

 

Artikel 4 Vrijstellingen

De rechten worden niet geheven voor het lichten van een lijk of asbus op rechterlijk

gezag.

 

Artikel 5 Tarieven en maatstaven van heffing

1. De rechten worden geheven naar de tarieven en maatstaven, opgenomen in de

bij deze verordening behorende tarieventabel.

2. Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de

tarieventabel genoemde eenheid voor een volle eenheid aangemerkt.

 

Artikel 6 Wijze van heffing

De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving waarop

het gevorderde bedrag is vermeld.

 

Artikel 7 Termijn van betaling

1. De rechten moeten worden betaald op het moment van uitreiking van de in

artikel 6 bedoelde kennisgeving.

2. Ingeval de kennisgeving wordt toegezonden, moeten de rechten worden betaald

binnen dertig dagen na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

 

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

 

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking

tot de heffing en invordering van de rechten.

 

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

1. De "Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 1990" van 7 december 1989 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan en voor zover de Verordening

op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2010 geen rechtskracht krijgt.

2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag volgend op die van de

bekendmaking.

3. De datum van de heffing is 1 juli 2010.

4. Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2010”.

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad

van de gemeente Stede Broec, gehouden op 3 juni 2010.

 

De raadsgriffier, De voorzitter,