Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Stede Broec

Verordening VROM Starterslening Stede Broec

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStede Broec
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening VROM Starterslening Stede Broec
CiteertitelVerordening VROM Starterslening Stede Broec
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 147, 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-03-2008art.4, 6

06-03-2008

De Middenstander, 19-03-2008

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening VROM Starterslening Stede Broec

De raad der gemeente Stede Broec;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders gedateerd 21 februari 2008;

 

gelet op artikel 147 en 149 van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t:

 

vast te stellen de: Verordening “VROM Starterslening Stede Broec

 

 

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Artikel 1  

In deze verordening wordt verstaan onder:

 

a. SVn: Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten;

 

b. Gemeenterekening VROM Starterslening: het fonds waaruit de gemeente, op grond van

deelnemingsovereenkomst met SVn, startersleningen kan toekennen, en waarin de rente

en de aflossingen over het gemeentelijk deel van deze leningen worden teruggestort;

 

c. VROM Starterslening: een lening die ten doel heeft voor huishoudens met beperkte

financiële mogelijkheden de ruimte te vergroten om een eigen woning te kopen en die

worden verstrekt op basis van de productspecificaties zoals vastgelegd in de SVn-

informatiemap en de Gemeentelijke Uitvoeringsregels VROM Starterslening;

 

d. Aanvrager: de aanstaande eigenaar die de aanvraag doet. Bij twee of meer aanstaande

eigenaren gelden beiden gezamenlijk als aanvrager;

 

e. Huishouden: het huishouden van de aanvrager, bestaande uit een natuurlijk persoon en

zijn niet duurzaam gescheiden levende echtgenoot of geregistreerd partner, of degene die

met hem op de ontvangstdatum van de aanvraag voor de starterslening een gezamenlijke

huishouding voert of zal gaan voeren in de aan te kopen woning, niet zijnde kinderen of

pleegkinderen. Er kunnen niet meer dan twee personen tot het aldus gedefinieerde

huishouden behoren.

 

Hoofdstuk 2 Algemene bepalingen

Artikel 2  

 

1. De gemeenteraad van Stede Broec heeft een Gemeenterekening VROM Starterslening

ingericht waaruit aan in artikel 6 lid 1, sub a, bedoelde huishoudens VROM

Startersleningen kunnen worden toegekend voor de verwerving van in artikel 6 lid 1,

sub b, bedoelde woningen.

 

2. De Gemeenterekening VROM Starterslening is ondergebracht bij SVn.

 

Artikel 3  

 

1. Op deze verordening is het bepaalde in de gesloten deelnemingsovereenkomst tussen de

gemeente Stede Broec en SVn onverkort van toepassing.

 

2. De als bijlage opgenomen Gemeentelijke Uitvoeringsregels VROM Starterslening

maken deel uit van deze verordening.

 

Artikel 4  

 

1. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om met inachtneming van het bepaalde in

deze verordening een VROM Starterslening toe te kennen.

 

2. Burgemeester en wethouders stellen de hoogte van de VROM Starterslening vast op basis

van de als bijlage opgenomen Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening.

 

3. De maximale hoogte van de VROM Starterslening bedraagt € 35.000.

 

4. De VROM Starterslening dient te worden verstrekt met Nationale Hypotheek Garantie

(NHG).

 

5. Burgemeester en wethouders kunnen bij hun beslissing op grond van het eerste en

tweede lid rekening houden met financiële steun die op grond van enige andere regeling

is of kan worden toegekend.

 

6. Burgemeester en wethouders kunnen aan de toekenning van VROM Startersleningen

nadere voorschriften verbinden.

 

7. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het in het derde lid genoemde bedrag aan te

passen, onder meer indien de prijzen op de koopmarkt daartoe aanleiding geven.

 

Artikel 5  

 

1. Uit de Gemeenterekening VROM Starterslening kan maximaal € 350.000 aan leningen

worden toegewezen.

 

2. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het in het eerste lid genoemde plafondbedrag

aan te passen indien de woningmarkt daartoe aanleiding geeft en voorts is vastgesteld

dat de gemeentelijke financiële positie dit toelaat.

 

3. Alle aanvragen worden in volgorde van binnenkomst afgehandeld.

 

4. Aanvragen welke in verband met het eerste en tweede lid niet kunnen worden toegekend,

worden door burgemeester en wethouders afgewezen.

 

Hoofdstuk 3 Toepassingsbereik

Artikel 6  

 

1. Deze verordening is uitsluitend van toepassing op leningaanvragen:

 

a. van in de gemeente Stede Broec woonachtige, meerderjarige en verblijfsgerechtigde

personen die op het moment van de aanvraag ófwel inwonend zijn en niet eerder

zelfstandig gewoond hebben, ófwel minimaal een jaar zelfstandig in een huurwoning

gewoond hebben en deze nu daadwerkelijk vrij te maken voor nieuwe verhuur.

 

b. voor het verwerven van een nieuwe of bestaande koopwoningen binnen de gemeenre Stede Broec, waarvan de kosten voor het verkrijgen in eigendom van de woning niet hoger zijn dan € 190.000 (inclusief ‘kosten koper’).

 

2. De hoofdsom van de VROM starterslening wordt vastgesteld op 20 % van de verwervingskosten met een maximum van € 35.000 conform artikel 4, derde lid.

 

3. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het in het eerste lid, sub b, genoemde bedrag

aan te passen indien de prijzen van de koopwoningen op de woningmarkt daartoe

aanleiding geven.

 

Hoofdstuk 4 Aanvraag en toekenning

Artikel 7  

 

1. Huishoudens die, op grond van artikel 6 en gelet op artikel 1, lid e, in aanmerking komen

voor een VROM Starterslening, kunnen bij burgemeester en wethouders om een op naam

gesteld aanvraagformulier verzoeken.

 

2. Burgemeester en wethouders toetsen of het in lid 1 bedoelde huishouden voldoet aan de

in artikel 6, lid 1 opgenomen criteria en sturen binnen vijf werkdagen na ontvangst van

het verzoek het op naam gestelde aanvraagformulier toe. Tegelijkertijd sturen

burgemeester en wethouders aan SVn een kopie van het betreffende voorblad toe.

 

3. De verdere afhandeling vindt plaats conform de als bijlage opgenomen

Gemeentelijke Uitvoeringsregels VROM Starterslening en de Productspecificaties VROM

Starterslening die zijn vastgelegd in de SVn-informatiemap.

 

Hoofdstuk 5 Intrekking van de VROM Starterslening

Artikel 8  

 

1. Burgemeester en wethouders kunnen een toewijzingsbrief waarin wordt voorzien in de

toekenning van een VROM Starterslening geheel of gedeeltelijk intrekken, als

 

a. er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorwaarden

en/of bepalingen, of

 

b. de VROM Starterslening is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens.

 

2. Burgemeester en wethouders trekken een toewijzingsbrief in ieder geval in als de

koopovereenkomst van de onderhavige woning wordt ontbonden.

 

3. Bij de intrekking kunnen burgemeester en wethouders de contante waarde van het reeds

genoten en/of toekomstige rentevoordeel geheel of gedeeltelijk (terug)vorderen,

eventueel met de mogelijkheid van beslaglegging.

 

4. In geval van overtreding van de voorschriften in deze verordening terwijl de eigenaar

verschoonbaar is, kunnen burgemeester en wethouders besluiten de bovengenoemde

sancties geheel of gedeeltelijk achterwege te laten.

 

Hoofdstuk 6 Aflossing van de VROM Starterslening

Artikel 9  

 

1. De SVn sluit een leningsovereenkomst met de aanvrager af. Aflossingen worden verricht

volgens het in de leningsovereenkomst met SVn bepaalde.

 

2. Extra aflossing op de VROM Starterslening is altijd en zonder boete mogelijk.

 

3. Bij verkoop van de woning wordt de restantschuld ineens volledig afgelost

Hoofdstuk 7 Hardheidsclausule, slot- en overgangsbepalingen

Artikel 10  

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd in gevallen waarin de toepassing van deze verordening naar hun oordeel tot een bijzondere hardheid leidt, ten gunste van de aanvrager af te wijken van deze verordening.

 

Artikel 11  

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die waarop zij is

bekendgemaakt.

 

Artikel 12  

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening VROM Starterslening Stede

Broec”.

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad

van de gemeente Stede Broec, gehouden op 6 maart 2008. 6 maart 2008.

 

De raadsgriffier, De voorzitter,