Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Stede Broec

De 10e Wijziging van de verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2005

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStede Broec
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDe 10e Wijziging van de verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2005
CiteertitelVerordening hondenbelasting 2005
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

de 11e wijziging is ervoor in de plaats gekomen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201612-10-2017Ingetrokken

17-12-2015

Gemeenteblad, nr. 125615

Onbekend.
01-01-201519-04-20169e wijziging

18-12-2014

Gemeenteblad, nr. 73719

Onbekend.
01-01-201319-04-2016wijziging art. 4

10-12-2012

De Middenstander, 19-12-2012

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

De 10e Wijziging van de verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2005

De raad van de gemeente Stede Broec;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 november 2015;

 

gelet op de van toepassing zijnde artikelen van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t:

vast te stellen: De 10e Wijziging van de verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2005.

Artikel 1 Belastbaar feit

Onder de naam “hondenbelasting” wordt een directe belasting geheven ter zake van het houden van een hond binnen de gemeente.

Artikel 2 Belastingplicht

 • 1.

  Belastingplichtig is de houder van een hond.

 • 2.

  Als houder wordt aangemerkt degene die onder welke titel ook een hond onder zich heeft, tenzij blijkt dat een ander de houder is.

 • 3.

  Het houden van een hond door een lid van het huishouden wordt aangemerkt als het houden van een hond door een door de in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar aan te wijzen lid van dat huishouden.

Artikel 3 Vrijstellingen

De belasting wordt niet geheven ter zake van honden:

 • a.

  Die uitsluitend dienen om blinde personen te leiden of ten aanzien van welke belastingplichtige een verklaring kan tonen van een erkend opleidingsinstituut dat deze honden in opleiding zijn voor blindengeleidehond;

 • b.

  Die door de Stichting sociale honden voor gehandicapten Nederland als gehandicaptenhond aan een gehandicapte ter beschikking zijn gesteld;

 • c.

  Die verblijven in een hondenasiel als bedoeld in artikel 1, onderdeel b van het honden- en Kattenbesluit 1999, welke asiel is opgenomen in het centraal register als bedoeld in artikel 5, tweede lid van genoemd besluit;

 • d.

  Boven het getal van twee, die uitsluitend ter verkoop in voorraad gehouden worden in een bedrijfsinrichting als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van het honden- en Kattenbesluit 1999, welke inrichting is opgenomen in het centraal register bedoeld in artikel 5, tweede lid van genoemd besluit;

 • e.

  Ten aanzien van welke de belastingplichtige een verklaring kan tonen van het bestuur van een rechtspersoonlijkheid bezittende politiehondenvereniging of een plaatselijke afdeling van een dergelijke vereniging, dat deze honden in dressuur of afgericht zijn voor politiehond;

 • f.

  Die jonger zijn dan twee maanden voor zover zij tezamen met de moederhond worden gehouden.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en tarief

De belasting bedraagt per belastingjaar

 • a.

  Voor 1 hond € 57,00

 • b.

  Voor 2 honden € 167,40

 • c.

  Voor elke meerdere hond € 139,20

 • d.

  Voor honden gehouden in kennels, geregistreerd bij de

  Raad van Beheer op kynologisch gebied in Nederland,

  gelden de tarieven genoemd onder a, b en c tot een

  maximum van totaal € 501,60

Artikel 5 Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan een kalenderjaar.

Artikel 6 Wijze van ontheffing

De belasting wordt geheven bij wege van aanslag.

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld en bepalingen omtrent aanvang en einde van de belastingplicht in de loop van het tijdvak.

 • 1.

  De belasting is verschuldigd bij de aanvang van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, wordt de belasting geheven over zoveel twaalfde gedeelten als na de aanvang van de belastingplicht nog volle kalendermaanden in het belastingjaar overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, wordt op verzoek van ontheffing verleend over zoveel twaalfde gedeelten als er na het tijdstip van de beëindiging van de belastingplicht nog volle kalendermaanden in het belastingjaar overblijven.

Artikel 8 Termijn van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990, moeten de aanslagen worden betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgende op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden later.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid geldt, zo lang de verschuldigde bedragen door middel van een automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in acht gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elke van de volgende termijnen telkens één maand later.

 • 3.

  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 9 Gecontinueerde belastingplicht

Ten aanzien van de belastingplichtige aan wie over het vorige belastingjaar een aanslag werd opgelegd, wordt de belasting geheven naar hetzelfde aantal honden als waarnaar de aanslag over het vorige belastingjaar werd opgelegd, tenzij de belastingplichtige aantoont dat het bedoelde aantal honden waarvoor hij belastingplichtig is, wijziging heeft ondergaan of blijkt dat de belastingplicht voor de aanvang van het belastingjaar is geëindigd.

Artikel 10 Verlenen van kwijtschelding

Van de in artikel 1 genoemde belasting wordt geen kwijtschelding als bedoeld in artikel 26 van de Invorderingswet 1990 (Stb. 221) verleend.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de hondenbelasting.

 

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De Verordening hondenbelasting 1987 van 1 juli 1987, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstand dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van de ingang van de heffing is 1 januari 2005.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening hondenbelasting 2005.

Artikel 13

Deze wijziging treedt in werking met ingang van 1 januari 2016.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Stede Broec, gehouden op 17 december 2015.

De raadsgriffier, De voorzitter,