Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Stede Broec

Gewijzigd reglement burgerlijke stand

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStede Broec
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGewijzigd reglement burgerlijke stand
CiteertitelReglement burgerlijke stand
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpVrije trouwlocaties

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 16 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek
 2. artikel 1 van het Besluit burgerlijke stand 1994
 3. artikel 2 van het Besluit burgerlijke stand 1994
 4. artikel 3 van het Besluit burgerlijke stand 1994
 5. artikel 4 van het Besluit burgerlijke stand 1994
 6. artikel 4 van de Wet rechten burgerlijke stand
 7. artikel 108 van de Gemeentewet
 8. artikel 147 van de Gemeentewet
 9. artikel 156 van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-08-201701-01-2020Nieuwe regeling

25-07-2017

gmb-2017-135183

Tekst van de regeling

Intitulé

Gewijzigd reglement burgerlijke stand

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stede Broec, gelet op het bepaalde in artikel 16, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, de artikelen 1 tot en met 4 van het Besluit burgerlijke stand 1994, artikel 4 Wet rechten burgerlijke stand, artikel 108 juncto 147 en artikel 156 Gemeentewet besluiten vast te stellen:

 

het reglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand, de openstelling van het bureau van de burgerlijke stand en de trouwlocaties die voor één dag kunnen worden aangewezen

Artikel 1 Begripsbepalingen

Het reglement verstaat onder:

Artikel 2 Ambtenaar van de burgerlijke stand, buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen tot ambtenaar van de burgerlijke stand benoemen:

  • ambtenaren in dienst van de gemeente Stede Broec en ambtenaren in dienst van een andere gemeente, werkzaam bij de afdeling Dienstverlening.

 • 2.

  Het minimum aan ambtenaren van de burgerlijke stand is twee.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders kunnen buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand benoemen.

Artikel 3 Benoeming

 • 1.

  De ambtenaar van de burgerlijke stand wordt voor een in het benoemingsbesluit te bepalen periode benoemd. Deze periode mag maximaal het tijdvak betreffen zolang de ambtenaar in dienst is van de gemeente, bij de afdeling Dienstverlening.

 • 2.

  De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand wordt voor een in het benoemingsbesluit te bepalen periode benoemd:

  • een ambtenaar in dienst van de gemeente voor maximaal het tijdvak dat de ambtenaar in dienst zal zijn van de gemeente;

  • de leden van het bestuur van de gemeente voor de periode dat zij aaneengesloten deel uitmaken van dit bestuur;

  • een persoon voor de periode van maximaal 8 jaar.

 • 3.

  Geen buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand worden benoemd voor een bepaald huwelijk indien zij niet als zodanig zijn benoemd in een andere gemeente in Nederland;

 • 4.

  Een voor één dag benoemde buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand kan geen kosteloos huwelijk voltrekken/partnerschap registreren.

Artikel 4 Locatie

 • 1.

  De ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand verrichten hun wettelijke taken in het gemeentehuis en de aangewezen locaties.

 • 2.

  De ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand kunnen, voor zover daartoe gewichtige redenen bestaan, elders binnen de gemeente hun wettelijke taken verrichten.

 • 3.

  Als “huis der gemeente” waar verbintenissen kunnen worden voltrokken, geldt elke locatie binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Stede Broec.

Artikel 4a Voorwaarden éénmalige locatie

 • 1.

  Als locatie waar verbintenissen kunnen worden voltrokken geldt, naast de in de gemeente vaste aangewezen locaties, iedere andere locatie binnen de gemeentegrens die geschikt is of geschikt te maken is voor zolang de daadwerkelijke verbintenis daar plaatsvindt, onder voorwaarden dat:

  • a.

   de locatie de toets van openbare orde en veiligheid en goede zeden moet kunnen doorstaan;

  • b.

   vanwege de zorg voor het voorkomen van overschrijding van de gemeentegrens, de locatie zich bevindt op vaste grond (kadastraal bekend is), dan wel op een aan de wal gemeerd schip;

  • c.

   de eigenaar dan wel beheerder van de locatie schriftelijk toestemming heeft verleend;

  • d.

   de veiligheid van de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand en de overige aanwezigen is gewaarborgd;

  • e.

   de burgerlijke voltrekking is gescheiden van de religieuze inzegening. Het sluiten van een burgerlijk huwelijk kan nooit in eenzelfde ceremonie plaatsvinden als de religieuze inzegening. Beide ceremonies kunnen wel aansluitend plaatsvinden. Wel in de volgorde, eerst het burgerlijk huwelijk en daarna de religieuze inzegening. Het voltrekken van het burgerlijk huwelijk en de religieuze inzegening kunnen nooit door dezelfde persoon uitgevoerd worden;

  • f.

   de verbintenis ongehinderd en ongestoord kan plaatsvinden;

  • g.

   de openbaarheid en toegankelijkheid van de locatie gewaarborgd zijn;

  • h.

   de locatie waar de verbintenis gaat plaatsvinden beschikt over een gebruiksvergunning, tenzij redelijkerwijs, gelet op de aard van de locatie en de omstandigheden waarbinnen de verbintenis plaatsvindt, dit niet kan worden verlangd. Bedoelde vergunning is in ieder geval niet van toepassing indien de verbintenis wordt gesloten in een particulier woonhuis;

  • i.

   de aanvrager is verantwoordelijk voor de inrichting van de gewenste locatie, conform de aan deze locatie te stellen eisen, zoals onder andere de aanwezigheid van een tafel, een stoel en een kleedruimte voor de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand;

  • j.

   tijdens de plechtigheid in de open lucht moet een gebouw als uitwijklocatie beschikbaar zijn;

  • k.

   de gemeente voert de agenda van de huwelijksvoltrekkingen en wijst de trouwambtenaar aan;

  • l.

   de gemeente zal geen bode beschikbaar stellen voor de trouwplechtigheid;

  • m.

   kosten voor het gebruik van de locatie worden rechtstreeks door de betreffende beheerder/eigenaar aan het bruidspaar in rekening gebracht en staat los van de leges die de gemeente in rekening brengt voor de voltrekking van het huwelijk.

 • 2.

  Wordt aan één van de in dit reglement gestelde voorwaarden niet voldaan, dan kan dat de reden zijn om niet tot het voltrekken van de verbintenis over te gaan.

 • 3.

  In geval van schade of eventueel andere kosten, voortvloeiend uit het sluiten van een verbintenis op de uitgekozen locatie, is de aanvrager aansprakelijk.

 • 4.

  Verbintenissen op een éénmalige locatie dienen uiterlijk zes weken voor de datum van de voltrekking/registratie schriftelijk te worden aangevraagd.

  Geheel zonder voorschriften kan een huwelijksvoltrekking/registratie partnerschap natuurlijk niet. Allereerst zijn er overwegingen van openbare orde/zeden. Ook aan de openbaarheid (cf. Burgerlijk Wetboek) en de toegankelijkheid van de locatie kunnen nadere eisen worden gesteld. Ook moet voorkomen worden dat de gemeente al te zeer verwikkeld raakt in commerciële belangen. Voorafgaand aan de voltrekking, in het aanvraagformulier voor aanwijzing van een locatie, zullen deze randvoorwaarden benoemd moeten zijn. Overigens zal het in overwegende mate gaan om het innemen van de overeenkomst, die tussen eigenaar/beheerder van een locatie en het paar in kwestie is opgesteld.

Artikel 5 Leiding van de dienst

Het afdelingshoofd Dienstverlening is belast met de leiding van het bureau van de burgerlijke stand.

Artikel 6 Openstelling

 • 1.

  Het bureau van de burgerlijke stand is voor het publiek geopend voor huwelijksvoltrekkingen, het registreren van partnerschappen en het omzetten van geregistreerd partnerschappen:

  • op maandag tot en met zaterdag van 9.00 uur tot en met 16.00 uur;

   op zon- en feestdagen, buiten de genoemde tijden en algemeen erkende of daarmee gelijkgestelde feestdagen in overleg;

  • op dinsdag om 9.30 uur en om 10.00 uur voor kosteloze huwelijksvoltrekkingen, partnerschapsregistraties en het omzetten van geregistreerde partnerschappen in het gemeentehuis;

  • voor overige werkzaamheden op maandag tot en met vrijdag gedurende de reguliere openingstijden van de gemeente.

 • 2.

  Het bureau is gesloten indien de in lid 1 vastgestelde openstelling samenvalt met algemeen erkende of daarmee gelijkgestelde feestdagen in de zin van artikel 3 van de Algemene termijnenwet of andere door burgemeester en wethouders aangewezen dagen waarop het bureau niet of slechts gedeeltelijk is geopend.

 • 3.

  Het bureau van de burgerlijke stand kan op zaterdag, zondag en andere dagen dat het bureau regulier gesloten is, voor het publiek beperkt geopend zijn op door burgemeester en wethouders, na voorafgaande bekendmaking, te bepalen uren.

 • 4.

  Het bureau van de burgerlijke stand zal op verzoek van een belanghebbende, gedaan aan burgemeester en wethouders, worden geopend op zaterdag, zondag en de andere dagen dat het bureau gesloten is, indien de belanghebbende aantoont dat met de te verrichten werkzaamheden niet kan worden gewacht tot de eerstvolgende openstelling van het bureau.

 • 5.

  In bijzondere gevallen kunnen burgemeester en wethouders besluiten tot afwijking van de in het eerste lid aangegeven uren.

Artikel 7 Slotbepalingen

 • 1.

  Het reglement kan worden aangehaald als reglement burgerlijke stand.

 • 2.

  Het reglement treedt in werking m.i.v. 25 juli 2017 nadat het bekend is gemaakt.

 • 3.

  Het reglement van 1 januari 2016 wordt ingetrokken.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders op 25 juli 2017

De secretaris,

A.Huisman

de burgemeester,

R.A.P.Wortelboer