Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Steenbergen

Aanwijzingsbesluit gebruik van consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSteenbergen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit gebruik van consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling
CiteertitelAanwijzingsbesluit gebruik van consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 2.73 Algemeen plaatselijke verordening

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-11-2016nieuwe regeling

15-11-2016

Gemeenteblad

BM1603635

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit gebruik van consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening, artikel 2:73

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen hebben;

Gelet op artikel 2:73 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2016;

Overwegende dat:

 

 • 1.

  in artikel 2:73 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2016 een verbod is opgenomen voor het gebruiken van consumentenvuurwerk op door het college aangewezen plaatsen;

 • 2.

  met dit aanwijzingsbesluit het college uitvoering geeft aan deze bevoegdheid een gebied aan te wijzen;

 

Besloten vast te stellen het “Aanwijzingsbesluit gebruik van consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling”;

 

Inhoudende:

Artikel 1. Aanwijzingsbesluit

Het is in het belang van de voorkoming van gevaar, schade of overlast verboden consumentenvuurwerk te gebruiken de volgende plaatsen aangewezen:

 • 1.

  binnen een straal van 100 meter van:

  • a.

   gebouwen bestemd voor het tijdelijk of permanent verblijf van minderjarigen, ouderen, zieken of gehandicapten, waartoe in ieder geval behoren:

   • o

    een ziekenhuis, een bejaardenhuis, een verzorgingshuis of een verpleeghuis,

   • o

    gebouwen van onderwijsinstellingen of

   • o

    gebouwen of gedeelten daarvan, bestemd voor dagopvang van minderjarigen;

  • b.

   gebouwen met rieten daken;

  • c.

   opslag en overslag van brandstof I tankstations;

  • d.

   opslag en overslag van vuurwerk I vuurwerkverkooppunten;

  • e.

   opslag en overslag van overige brandbare stoffen;

  • f.

   dierenpensions I dierenasiels;

  • g.

   dierenparkjes I veehouderijen I dierenpopulaties I beschermde flora en fauna;

  • h.

   kerken, begraaf- en herdenkingsplaatsen en rouwcentra;

  • i.

   het cultuurhistorisch verdedigingswerk Fort Henricus te Steenbergen.

 • 2.

  plaatsen die krachtens bestemming of vast gebruik als passage, promenade, portiek of centrale (publieks)ingang en/of -uitgang worden gebruikt;

 • 3.

  plaatsen onder viaducten;

 • 4.

  plaatsen waar sprake is van volksverzamelingen;

 • 5.

  plaatsen die door de daartoe bevoegde bestuursorganen zijn aangewezen als:

  • -

   stiltegebieden,

  • -

   beschermde of staatsnatuurmonumenten of

  • -

   Natura 2000 gebieden (gebieden die worden beschermd vanuit de Vogel- en Habitatrichtlijn).

Artikel 2. Slotbepalingen

 • 1.

  Het aanwijzingsbesluit gebruik van consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling 2016 treedt in werking op de derde dag na die waarop zij is bekend gemaakt onder gelijktijdige intrekking van het “Aanwijzingsbesluit gebruik van consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling 2016”.

 • 2.

  Het aanwijzingsbesluit worden aangehaald als “Aanwijzingsbesluit gebruik van consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling”.

 

Aldus besloten door burgemeester en wethouders van Steenbergen op 15 november 2016

De plv. secretaris, De burgemeester,

R.A.M.J. Bogers R.P. van den Belt MBA