Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Steenbergen

Bodemkwaliteitskaart en de daarin opgenomen Bodemfunctieklassenkaart voor het grondgebied van de gemeente Steenbergen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSteenbergen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBodemkwaliteitskaart en de daarin opgenomen Bodemfunctieklassenkaart voor het grondgebied van de gemeente Steenbergen
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp
Externe bijlageRapport act regionale bodemkwaliteitskaart

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Burgemeester en wethouders hebben op 2 oktober 2018 naast het besluit tot vaststellen van de Bodemkwaliteitskaart en de daarin opgenomen Bodemfunctieklassenkaart voor het grondgebied van de gemeente Steenbergen ook besloten de Bodemkwaliteitskaart buitengebied West-Brabant, voor zover het betreft het grondgebied van de gemeente Steenbergen en de bijbehorende nota bodembeheer gemeente Steenbergen, vastgesteld op 10 september 2013 en de Bodemfunctieklassenkaart, vastgesteld op 20 april 2010, in te trekken.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 55, eerste lid, van het Besluit bodemkwaliteit
  2. artikel 57 van het Besluit bodemkwaliteit
  3. afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-10-2018nieuwe regeling

02-10-2018

gmb-2018-211791

BBM1801632

Tekst van de regeling

Intitulé

Bodemkwaliteitskaart en de daarin opgenomen Bodemfunctieklassenkaart voor het grondgebied van de gemeente Steenbergen

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3:40 Algemene wet bestuursrecht bekend dat zij in hun vergadering van 2 oktober 2018 met toepassing van de artikelen 55 lid 1 en 57 van het Besluit bodemkwaliteit hebben besloten:

  • de Bodemkwaliteitskaart en de daarin opgenomen Bodemfunctieklassenkaart voor het grondgebied van de gemeente Steenbergen, vast te stellen en

  • de Bodemkwaliteitskaart buitengebied West-Brabant, voor zover het betreft het grondgebied van de gemeente Steenbergen en de bijbehorende nota bodembeheer gemeente Steenbergen, vastgesteld op 10 september 2013 en de Bodemfunctieklassenkaart, vastgesteld op 20 april 2010, in te trekken.

 

Uitleg

 

De bodemkwaliteitskaart beschrijft de huidige globale kwaliteit van de bodem.

De bodemfunctieklassenkaart geeft de ligging aan van gebieden met de functies wonen, industrie en landbouw/natuur.

 

Deze kaarten vormen samen een belangrijk instrument voor hergebruik van grond of baggerspecie in het gebied waarvoor ze worden vastgesteld.

Een op de landbodem toe te passen partij grond of baggerspecie moet getoetst worden aan zowel de kwaliteitsklasse als de functieklasse van de ontvangende bodem.

De strengste van beide klassen bepaalt uiteindelijk de kwaliteitsklasse waar een toe te passen partij grond of bagger aan moet voldoen.

 

Het ontwerp van de Bodemkwaliteitskaart en de daarin opgenomen Bodemfunctieklassenkaart heeft van 14 augustus 2018 tot 25 september 2018 ter inzage gelegen voor eenieder en is de mogelijkheid geboden zienswijzen over het ontwerp-besluit in te dienen.

Er zijn geen zienswijzen ingediend.

 

Terinzagelegging

 

De vastgestelde Bodemkwaliteitskaart en de daarin opgenomen Bodemfunctieklassenkaart voor het grondgebied van de gemeente Steenbergen treden in werking op 11 oktober 2018 (de dag na datum bekendmaking) en kunt u raadplegen in de bijlage.

De stukken zijn langs elektronische weg eveneens raadpleegbaar vanaf 11 oktober 2018 in het gemeenteblad via www.overheid.nl

U kunt voor het inzien van de stukken ook contact opnemen met de afdeling Wonen, Werken en Beleven, taakveld Beleid, tel. 140167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl

 

Tegen het besluit van burgemeester en wethouders tot het vaststellen van de Bodemkwaliteitskaart en de daarin opgenomen Bodemfunctieklassenkaart voor het grondgebied van de gemeente Steenbergen, staat geen bezwaar en beroep open.