Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Steenbergen

Uitvoeringsregeling FPU Gemeenten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSteenbergen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsregeling FPU Gemeenten
CiteertitelUitvoeringsregeling FPU Gemeenten
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Ambtenarenwet, art. 125  juncto artikel 5a:7 van de CAR/UWO-regeling gemeente Steenbergen 1997 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200001-01-200001-01-2015nieuwe regeling

20-11-2000

Personeel actueel 20-12-2000

9908463

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsregeling FPU Gemeenten

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen;

gelet op artikel 125 van de Ambtenarenwet juncto artikel 5a:7 van de CAR/UWO-regeling gemeente Steenbergen 1997;

mede gelet op de bereikte overeenstemming in de commissie voor Georganiseerd Overleg d.d. 30 oktober 2000;

besluiten :

vast te stellen de volgende Uitvoeringsregeling FPU Gemeenten

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Artikel 2 Faciliteiten

  • 1.

    Als het dienstbelang het wenselijk maakt dat een ambtenaar op een later moment deelneemt aan de FPU Gemeenten dan de ambtenaar zélf als wens heeft geuit, kan de ambtenaar in aanmerking komen voor:

  • 2.

    Als het dienstbelang het wenselijk maakt dat een ambtenaar op een vroeger moment deelneemt aan de FPU Gemeenten dan de ambtenaar zélf als wens heeft geuit, kan de ambtenaar in aanmerking komen voor een financiële bijdrage of stimulans anderszins.

Artikel 3 Het informeren van het georganiseerd overleg

Het georganiseerd overleg wordt geïnformeerd over de toepassing van deze regeling en de invulling van het lokaal beschikbare budget voor deze regeling.

Artikel 4 Onvoorziene gevallen

Voor gevallen waarin deze verordening niet of niet naar billijkheid voorziet, treffen burgemeester en wethouders een bijzondere voorziening.

Artikel 5 Slotbepaling

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2000 en kan worden aangehaald als "Uitvoeringsregeling FPU Gemeenten".

Aldus vastgesteld d.d. 20 november 2000 door

Burgemeester en wethouders van Steenbergen,

de secretaris, de burgemeester,