Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Steenwijkerland

Algemene inkoopvoorwaarden Steenwijkerland 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSteenwijkerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAlgemene inkoopvoorwaarden Steenwijkerland 2011
CiteertitelAlgemene inkoopvoorwaarden Steenwijkerland 2011
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze Algemene inkoopvoorwaarden Steenwijkerland 2011 volgen de Algemene inkoopvoorwaarden gemeente Steenwijkerland op, gemeenteblad 2009 nr. 41

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-07-201101-07-2015Nieuwe regeling

28-06-2011

Gemeenteblad, 2011, 16

geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Algemene inkoopvoorwaarden Steenwijkerland 2011

 

 

 

Artikel 1: Definities

In deze inkoopvoorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen als volgt gedefinieerd:

 • -

  Gemeente:: de Gemeente Steenwijkerland, de gebruiker van deze inkoopvoorwaarden;

 • -

  Leverancier de wederpartij van Gemeente;

 • -

  Levering: één of meer Zaken in het bezit stellen van, respectievelijk in de macht brengen van Gemeente en de eventuele installatie / montage van deze Zaken;

 • -

  Overeenkomst: de schriftelijk vastgelegde afspraken tussen Gemeente en Leverancier betreffende de Levering van Zaken;

 • -

  Partijen: Gemeente en Leverancier;

 • -

  Zaken: te leveren stoffelijke objecten.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 • a.

  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen en opdrachten met betrekking tot Levering van Zaken door Leverancier aan Gemeente, waarbij andere algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand worden gewezen.

 • b.

  In geval van strijdigheid prevaleren bijzonder overeengekomen verbintenissen boven deze inkoopvoorwaarden.

Artikel 3: Aanvragen, aanbiedingen, overeenkomsten en meerwerk

 • a.

  Alle door Gemeente gedane aanvragen c.q. aanbiedingen in welke vorm dan ook, zijn immer vrijblijvend en binden Gemeente niet tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 • b.

  Gemeente is te allen tijde bevoegd in overleg met Leverancier de omvang en/of de hoedanigheid van de te leveren Zaken te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk overeengekomen.

 • c.

  Indien door additionele wensen van Gemeente de te leveren prestaties aantoonbaar worden verzwaard, c.q. uitgebreid, is er sprake van meerwerk dat voor vergoeding in aanmerking komt.

 • d.

  Indien Leverancier meent dat van meerwerk sprake zal zijn, zal daarvan zo spoedig mogelijk, met vermelding van de kosten, schriftelijk melding worden gemaakt aan Gemeente.

 • e.

  Tot uitvoering van meerwerk zal niet overgegaan worden voordat Gemeente hiervoor schriftelijk toestemming heeft verleend.

 • f.

  Tot meerwerk wordt niet gerekend: additionele werkzaamheden, die Leverancier redelijkerwijs bij het sluiten van de Overeenkomst had kunnen of moeten voorzien.

Artikel 4: Overdracht van verplichtingen

 • a.

  Leverancier kan een verplichting uit hoofde van de Overeenkomst slechts met voorafgaande schriftelijke toestemming van Gemeente overdragen aan een derde. Aan deze toestemming kunnen redelijke voorwaarden worden verbonden.

 • b.

  In gevallen van overdracht aan een derde van (een gedeelte van) de verplichtingen uit de Overeenkomst van Leverancier is deze verplicht aan Gemeente te melden welke zekerheden zijn gesteld voor de afdracht van BTW, loonbelasting en sociale premies, die wettelijk zijn voorgeschreven voor werkgevers.

Artikel 5: Prijs en prijsherziening

 • a.

  Prijzen zijn in Euro’s, exclusief BTW en omvatten alle kosten in verband met de nakoming van de verplichtingen van Leverancier.

 • b.

  Prijzen zijn vast, tenzij de Overeenkomst de omstandigheden vermeldt die tot prijsaanpassing kunnen leiden, alsmede de wijze waarop de aanpassing plaatsvindt.

Artikel 6: Facturering en betaling

 • a.

  Betaling vindt plaats op factuur, na ontvangst en volledige goedkeuring van de overeengekomen Zaken en de eventuele installatie/montage daarvan door Leverancier.

 • b.

  Gemeente is gerechtigd de betaling op te schorten indien zij een tekortkoming in de Zaken en de eventuele installatie/montage daarvan constateert.

 • c.

  Gemeente heeft het recht het bedrag van de factuur te verminderen met bedragen die Leverancier verschuldigd is aan Gemeente.

 • d.

  Betaling door Gemeente houdt op geen enkele wijze afstand van recht in.

Artikel 7: Tijdstip van Levering

 • a.

  Het overeengekomen tijdstip van Levering is van wezenlijke betekenis. Bij niet tijdige Levering is Leverancier zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

 • b.

  Leverancier nmoet dreigende levertijdoverschrijding onverwijld schriftelijk melden aan Gemeente. Dit laat onverlet de eventuele gevolgen van deze overschrijding ingevolge de Overeenkomst of wettelijk bepalingen.

Artikel 8: Levering

 • a.

  Levering vindt plaats op de overeengekomen plaats en het overeengekomen tijdstip, volgens de geldende Incoterm DDP (Delivered Duty Paid).

Artikel 9: Tekortkoming

 • a.

  Bij een toerekenbare tekortkoming van Leverancier is deze zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

 • b.

  De wettelijke rente over bedragen die Gemeente heeft vooruitbetaald kunnen worden verrekend met te betalen facturen over de periode van verzuim.

 • c.

  In geval van een niet-toerekenbare tekortkoming worden de verplichtingen van Partijen voor twee weken opgeschort.

 • d.

  Partijen kunnen zich jegens elkaar alleen op niet-toerekenbare tekortkomingen beroepen indien de desbetreffende partij zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na het intreden van de niet-toerekenbare tekortkoming, onder overlegging van de nodige bewijsstukken, de wederpartij schriftelijk van een dergelijk beroep in kennis stelt.

 • e.

  Als Leverancier stelt dat een of meer van zijn tekortkomingen hem niet toe te rekenen zijn en Gemeente deze stelling aanvaardt, heeft Gemeente niettemin het recht de Overeenkomst te ontbinden. In een dergelijke situatie zullen Partijen geen schade bij elkaar in rekening brengen.

Artikel 10: Aansprakelijkheid, schadevergoeding en vrijwaring

 • a.

  Leverancier is aansprakelijk voor alle directe schade die kan ontstaan als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Leverancier.

 • b.

  De te vergoeden directe schade wordt beperkt tot de hoogte van de schade maar niet meer dan driemaal de opdrachtsom met een minimum van € 100.000,-- en een maximum van € 1.000.000,--.

 • c.

  Leverancier is aansprakelijk voor alle indirecte schade voor zover deze te wijten is aan eigen opzet of grove schuld van Leverancier.

 • d.

  De aansprakelijkheid van Leverancier is beperkt tot vijf jaar na afronding of ontbinding van de Overeenkomst.

 • e.

  Leverancier vrijwaart Gemeente voor aanspraken van derden, voor zover die strekken tot vergoeding van door derden geleden schade waarvoor Gemeente jegens deze derden aansprakelijk is op grond van de wet.

Artikel 11: Garantie

 • a.

  Leverancier garandeert dat Zaken en de eventuele installatie/montage daarvan beantwoorden aan hetgeen is overeengekomen.

 • b.

  Leverancier garandeert, dat Zaken geheel compleet en voor gebruik gereed zijn. Hij zorgt ervoor dat onder meer alle onderdelen, hulpmaterialen, hulpstukken, gereedschappen, reservedelen, gebruiksaanwijzingen en instructieboeken, die noodzakelijk zijn voor het realiseren van het door Gemeente schriftelijk aangegeven doel, worden meegeleverd, ook indien zij niet met name zijn genoemd.

 • c.

  Leverancier garandeert dat het geleverde voldoet aan alle relevante wettelijke bepalingen betreffende onder andere kwaliteit, milieu, veiligheid en gezondheid.

 • d.

  Als Gemeente constateert dat het geleverde niet (geheel of gedeeltelijk) voldoet aan hetgeen Leverancier conform de leden a t/m c van dit artikel heeft gegarandeerd, is Leverancier in verzuim, tenzij Leverancier kan aantonen dat de tekortkoming hem niet kan worden toegerekend.

Artikel 12: Intellectuele en industriële eigendomsrechten

 • a.

  Alle intellectuele eigendomsrechten, welke kunnen worden of zullen worden uitgeoefend – waar en wanneer dan ook – zowel ten behoeve van het gebruik als ten behoeve van de exploitatie door de Gemeente en/of alle door de Leverancier verrichte prestaties, berusten bij Gemeente, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De rechten van Leverancier worden op grond van deze bepaling door Leverancier overgedragen aan Gemeente, welke overdracht terstond na het ontstaan van die rechten door Gemeente worden aanvaard.

 • b.

  Voorzover voor de overdracht van dergelijke rechten een nadere akte zou zijn vereist, machtigt Leverancier Gemeente onherroepelijk om een zodanige akte op te maken en namens Leverancier te ondertekenen, onverminderd de verplichting van Leverancier om op eerste verzoek van Gemeente aan de overdracht van zodanige rechten zijn medewerking te verlenen, zonder daarbij voorwaarden te kunnen stellen. De eventuele kosten welke verbonden zijn aan het vestigen van bepaalde intellectuele eigendomsrechten komen voor rekening van Gemeente. Leverancier machtigt Gemeente onherroepelijk om de overdracht van deze intellectuele eigendomsrechten in de desbetreffende registers te doen inschrijven.

 • c.

  Leverancier doet hierbij afstand jegens Gemeente van alle eventueel aan hem toekomende persoonlijkheidsrechten, voor zover de toepasselijke regelgeving zodanige afstand toelaat. Leverancier doet, hiertoe gevolmachtigd, ook namens de aan zijn zijde betrokken personeel, afstand jegens Gemeente van alle eventueel aan deze personeelsleden toekomende persoonlijkheidsrechten, voor zover de toepasselijke regelgeving zodanige afstand toelaat.

 • d.

  Indien tussen Partijen een verschil van mening ontstaat over de eigendom van informatiedragers respectievelijk de intellectuele eigendomsrechten daarvan, wordt ervan uitgegaan dat de eigendom berust bij Gemeente, tenzij Leverancier kan aantonen dat de eigendom bij hem berust.

 • e.

  Leverancier staat in voor het vrije en ongestoorde gebruik door Gemeente van de geleverde Zaken. Hij vrijwaart Gemeente tegen financiële gevolgen van aanspraken van derden wegens inbreuk op hun intellectuele en industriële eigendomsrechten.

 • f.

  Onverminderd het overige bepaalde, is Gemeente gerechtigd, indien derden Gemeente ter zake van schending van industriële en/of intellectuele eigendomsrechten aansprakelijk stellen, de Overeenkomst schriftelijk, buiten rechte, geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Van haar recht tot ontbinding van de Overeenkomst zal Gemeente geen gebruik maken dan na voorafgaand overleg met Leverancier.

 • g.

  Leverancier is gerechtigd de informatie welke verstrekt is door Gemeente te gebruiken, echter uitsluitend in verband met de Overeenkomst. Deze informatie is en blijft eigendom van Gemeente.

Artikel 13: Optreden van Leverancier als gemachtigde

Leverancier treedt slechts op als gemachtigde van Gemeente indien en voor zover Gemeente Leverancier daartoe schriftelijk als gemachtigde heeft aangewezen.

Artikel 14: Samenwerking met derden

 • a.

  Indien de Overeenkomst met zich meebrengt dat Leverancier zijn te verrichten prestaties moet afstemmen op die van door Gemeente ingeschakelde derden, zal Gemeente na overleg met alle betrokkenen vaststellen wie met de leiding en coördinatie van de werkzaamheden wordt belast en wat ieders taak in dezen is.

 • b.

  De in lid a bedoelde leiding en coördinatie houdt ten minste in dat de coördinator tijdig in overleg met Gemeente en andere Leveranciers een tijdschema voor de uitvoering van de in lid 1 bedoelde Overeenkomst vaststelt en dat hij – in geval van tijdsoverschrijding of andere omstandigheden die tot vertraging of schade kunnen leiden – onverwijld overleg pleegt en betrokken Partijen daarvan schriftelijk verslag doet toekomen.

 • c.

  Indien Leverancier een Overeenkomst krijgt te vervullen die ook prestaties op een andere dan zijn eigen vakgebied met zich meebrengen, kan Leverancier met voorafgaande schriftelijke toestemming van Gemeente, voor rekening en risico van Leverancier daarvoor andere deskundigen inschakelen.

Artikel 15: Documentatie

 • a.

  Leverancier is verplicht bijbehorende documentatie voorafgaande aan of tegelijkertijd met de Levering ter beschikking te stellen aan Gemeente.

 • b.

  Gemeente is vrij in het gebruik van deze documentatie, waaronder begrepen het vermenigvuldigen daarvan voor eigen gebruik.

Artikel 16: Risico- en eigendomsoverdracht

 • a.

  De eigendom van Zaken gaat over op Gemeente nadat deze zijn geleverd en zonodig gemonteerd respectievelijk geïnstalleerd.

 • b.

  In geval Gemeente aan Leverancier Materialen, zoals grondstoffen, hulpstoffen, gereedschappen, tekeningen, specificaties en software ter beschikking stelt ten behoeve van het nakomen van zijn verplichtingen, blijven deze eigendom van Gemeente. Leverancier zal deze bewaren afgescheiden van voorwerpen welke toebehoren aan hemzelf of aan derden. Leverancier zal ze merken als eigendom van Gemeente.

 • c.

  Op het moment dat Materialen, zoals grondstoffen, hulpstoffen en software, van Gemeente zijn verwerkt in Zaken van Leverancier, is er sprake van een nieuwe zaak waarvan de eigendom aan Gemeente toebehoort. Dit geldt onverminderd artikel 16d.

 • d.

  Het risico van Zaken gaat over op Gemeente op het moment dat de Levering en vervolgens de goedkeuring van de Zaken Overeenkomstig artikel 18 van deze voorwaarden hebben plaatsgevonden.

Artikel 17: Geheimhouding en verbod tot openbaarmaking

 • a.

  Leverancier maakt in publicaties of reclame-uitingen geen melding van de opdrachtverlening en gebruikt de naam van Gemeente niet als referentie dan na toestemming van Gemeente. Aan deze toestemming kunnen redelijke voorwaarden worden verbonden..

 • b.

  Leverancier maakt hetgeen hem bij de uitvoering van de Overeenkomst ter kennis komt en waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden op geen enkele wijze verder bekend, behalve voor zover enig wettelijk voorschrift of uitspraak van de rechter hem tot bekendmaking daarvan verplicht.

Artikel 18: Keuring

 • a.

  Gemeente is gerechtigd te allen tijde Zaken zowel tijdens de productie, bewerking en opslag als na Levering te (doen) keuren.

 • b.

  Op eerste verzoek zal Leverancier toegang verschaffen aan Gemeente of diens vertegenwoordiger tot de plaats van productie, bewerking of opslag. Leverancier zal kosteloos zijn medewerking verschaffen aan de keuring.

 • c.

  Indien een keuring zoals bedoeld in dit artikel door toedoen van Leverancier niet op het voorgenomen tijdstip kan plaatsvinden dan wel indien een keuring moet worden herhaald, komen de daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van Leverancier.

 • d.

  Ingeval van afkeuring van geleverde Zaken zal Leverancier binnen 5 werkdagen zorgdragen voor herstel of vervanging van de geleverde Zaken. Indien Leverancier niet aan deze verplichtingen voldoet binnen de in dit artikel gestelde termijn, is Gemeente gemachtigd de benodigde Zaken van een derde af te nemen, dan wel zelf maatregelen te nemen of maatregelen door een derde te laten nemen voor rekening en risico en Leverancier.

 • e.

  Indien Leverancier niet binnen 5 werkdagen de afgekeurde geleverde Zaken terughaalt, heeft Gemeente het recht de Zaken aan Leverancier voor diens rekening te retourneren.

Artikel 19: Verpakking

 • a.

  Gemeente heeft te allen tijde het recht de (transport)verpakkingsmaterialen voor rekening van Leverancier aan deze te retourneren.

 • b.

  Verwerking respectievelijk vernietiging van (transport)verpakkingsmaterialen is een verantwoordelijkheid van Leverancier. Indien op verzoek van Leverancier (transport) verpakkingsmaterialen worden verwerkt of vernietigd, gebeurd dit voor risico en rekening van Leverancier.

Artikel 20: Ontbinding

 • a.

  In geval van tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst of van andere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, alsmede onder andere in geval van zijn faillissement, surséance van betaling en in geval van stillegging, intrekking van eventuele vergunningen, beslag op (een deel van) bedrijfseigendommen of Zaken bestemd voor de uitvoering van de Overeenkomst, liquidatie of overname of enige daarmee vergelijkbare toestand van het bedrijf van Leverancier, is hij van rechtswege in verzuim.

 • b.

  Onverminderd alle andere rechten kan Gemeente de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden, indien door Leverancier of een van zijn ondergeschikten of vertegenwoordigers enig voordeel is of wordt aangeboden of verschaft aan medewerkers of vertegenwoordigers van Gemeente.

 • c.

  In bovengenoemde gevallen heeft Gemeente het recht de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

 • d.

  Ontbinding geschiedt door middel van een aangetekende brief of deurwaardersexploot aan Leverancier.

Artikel 21: Orde, veiligheid en milieu

Leverancier en zijn werknemers evenals door hem ingeschakelde derden zijn gehouden wettelijke veiligheids-, gezondheids- en milieuvoorschriften en eventuele bedrijfsvoorschriften en reglementen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu van Gemeente in acht te nemen.

Artikel 22: Geschillen

 • a.

  Geschillen tussen Partijen, daaronder begrepen die welke slechts door één der Partijen als zodanig worden beschouwd, zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg, daaronder begrepen mediation, tot een oplossing worden gebracht.

 • b.

  Indien Partijen niet tot een oplossing komen, zullen de geschillen worden berecht door de bevoegde rechter te Zwolle.

Artikel 23: Toepasselijk recht

 • a.

  Op de Overeenkomst, waarvan deze voorwaarden deel uit maken, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Buitenlandse wetgeving en verdragen zoals het Weens Koopverdrag worden uitgesloten.

Aanvullende voorwaarden inzake opdrachten en het aannemen van werk ten behoeve van Gemeente

Artikel 24: Aanvullende definities

In deze aanvullende inkoopvoorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen als volgt gedefinieerd:

 • -

  Materialen: Zaken zoals vermeld in artikel 16b, die worden verwerkt in de tot stand te brengen stoffelijke objecten, ofwel worden gebruikt bij de uitvoering van werk, met uitzondering van te gebruiken equipment.

 • -

  Equipment: alle voertuigen, uitrustingsstukken, kranen, steigerwerk en onderdelen daarvan, verbruiksartikelen en dergelijke, die Leverancier gebruikt bij de uitvoering van de Overeenkomst, uitgezonderd de Zaken die verwerkt moeten worden in de tot stand te brengen stoffelijke objecten.

Artikel 25: Toepasselijkheid

 • a.

  Deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen en Overeenkomsten met betrekking tot het uitvoeren van opdrachten en/of het aannemen van werk door Leverancier.

 • b.

  Naast deze aanvullende voorwaarden zijn de algemene inkoopvoorwaarden van Gemeente op vorenbedoelde aanvragen, aanbiedingen en Overeenkomsten van toepassing, tenzij hiervan in deze aanvullende voorwaarden of anderzijds uitdrukkelijk of door de aard der artikelen wordt afgeweken.

 • c.

  Voor de toepassing van deze voorwaarden moet men onder personeel van Leverancier tevens verstaan derden die door Leverancier bij uitvoering van de Overeenkomst(en) zijn betrokken.

Artikel 26: Personeel, Equipment en Materialen

 • a.

  Door Leverancier bij uitvoering van de Overeenkomst ingeschakeld personeel zal voldoen aan door Gemeente gestelde bijzondere eisen en bij afwezigheid daarvan aan de algemene eisen van vakbekwaamheid en deskundigheid.

 • b.

  Indien naar het oordeel van Gemeente sprake is van onvoldoende gekwalificeerd personeel is Gemeente bevoegd om verwijdering van dit personeel te gelasten en is Leverancier verplicht tot onverwijlde vervanging, met inachtneming van het bepaalde in lid a van dit artikel.

 • c.

  Gemeente heeft de bevoegdheid tot inspectie en keuring van alle door Leverancier bij de uitvoering van de Overeenkomst te gebruiken Materialen en Equipment en tot identificatie van personeel dat door Leverancier bij uitvoering van de Overeenkomst wordt betrokken.

Artikel 27: Terrein en gebouwen

 • a.

  Leverancier moet zich voordat met de uitvoering van de Overeenkomst een aanvang wordt gemaakt op de hoogte stellen van de omstandigheden op het terrein en in de gebouwen waar de werkzaamheden moeten worden verricht.

 • b.

  Kosten van vertraging in de uitvoering van de Overeenkomst veroorzaakt door omstandigheden zoals hiervoor bedoeld zijn voor rekening en risico van Leverancier.

Artikel 28: werkzaamheden op het terrein / in de gebouwen van Gemeente

 • a.

  Leverancier draagt er zorg voor dat zijn aanwezigheid en de aanwezigheid van zijn personeel op het terrein en in de gebouwen van Gemeente geen belemmering vormen voor de ongestoorde voortgang van de werkzaamheden van Gemeente en derden.

Artikel 29: Betaling

 • a.

  Gemeente zal slechts betalen zodra het werk door Leverancier naar genoegen van Gemeente is opgeleverd en/of de opdracht naar genoegen door Leverancier is uitgevoerd.

 • b.

  Gemeente heeft het recht de door Leverancier terzake van de verrichte werkzaamheden verschuldigde sociale premies, BTW en loonbelasting inclusief premies volksverzekering waarvoor Gemeente als eigenbouwer ingevolge de Wet Ketenaansprakelijkheid hoofdelijk aansprakelijk zou kunnen zijn, aan Leverancier te betalen door storting op diens geblokkeerde rekening in de zin van de Wet Ketenaansprakelijkheid.

 • c.

  Onverminderd het in het vorige lid bepaalde is Gemeente te allen tijde bevoegd de in het vorige lid bedoelde bedragen aan premies sociale verzekering, BTW en loonbelasting inclusief premies volksverzekering van de aanneemsom in te houden en namens Leverancier rechtstreeks aan de betrokken bedrijfsvereniging respectievelijk de ontvanger der directe belastingen te voldoen.

 • d.

  In de gevallen als bedoeld in de leden b en c van dit artikel, is Gemeente door betaling hiervan jegens Leverancier gekweten, voor zover het deze bedragen betreft.

Artikel 30: Verplichtingen van Leverancier

 • a.

  Leverancier is verantwoordelijk voor het zelfstandig en onder eigen verantwoordelijkheid tot een goed resultaat brengen van de werkzaamheden met inachtneming van de vigerende voorschriften inzake onder andere veiligheid en milieu.

 • b.

  Het werk en/of de opdracht dien(t)(en) goed en deugdelijk naar de bepalingen van de Overeenkomst te worden uitgevoerd.

 • c.

  Gemachtigden van Leverancier zijn in beginsel tijdens de werkzaamheden op het werkterrein beschikbaar, waarbij hun afwezigheid, vervanging en bereikbaarheid wordt geregeld in overleg met Gemeente.

 • d.

  Leverancier moet beschikken over een geldig inschrijvingsbewijs bij de bedrijfsvereniging waarbij hij is ingeschreven en te beschikken over een vestigingsvergunning, voor zover deze vereist is. Op eerste verzoek van Gemeente moet Leverancier aan Gemeente deze voornoemde bescheiden tonen.

 • e.

  Leverancier moet op eerste verzoek van Gemeente aan deze een staat overhandigen, bevattende naam, voorna(a)m(en), adres, woonplaats, geboortedatum en –plaats, sofi-nummer en arbeidsvoorwaarden van alle personeel, dat door Leverancier van week tot week in het werk is gesteld.

 • f.

  Leverancier moet op eerste verzoek van Gemeente aan deze de loonstaten dan wel de manurenverantwoording van alle personeel, dat door Leverancier in het werk is gesteld, ter inzage verstrekken, volgens een door Gemeente opgesteld model.

 • g.

  Leverancier moet al zijn verplichtingen jegens het door hem in het werk gestelde personeel strikt nakomen.

 • h.

  Leverancier moet telkenmale op eerste verzoek van Gemeente aan deze een afschift verschaffen van de verklaringen inzake zijn betalingsgedrag bij de bedrijfsvereniging en de ontvanger der directe belastingen.

 • i.

  Leverancier zal de Overeenkomst naar de laatste maatstaven van de techniek zelfstandig uitvoeren en is daarvoor ook verantwoordelijk.

 • j.

  Afval- en emballagemateriaal moet Leverancier na nakoming van zijn verplichting meenemen.