Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Steenwijkerland

Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSteenwijkerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2013
CiteertitelVerordening parkeerbelastingen Steenwijkerland 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening vervangt de Verordening parkeerbelastingen Steenwijkerland 2011.

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2013.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 225

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-12-201204-12-2013Nieuwe regeling

13-11-2012

Gemeenteblad 2012, nr. 40

2012/85g

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN PARKEERBELASTINGEN 2013

De raad van de gemeente Steenwijkerland;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 september 2012, nummer 2012/85g;

 

gelet op artikel 225 van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de volgende verordening:

 

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN PARKEERBELASTINGEN 2013.

(Verordening parkeerbelastingen Steenwijkerland 2013).

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • a.

  parkeren: het gedurende een aaneengesloten periode doen of laten staan van een voertuig, anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- of uitstappen van personen dan wel het onmiddellijk laden of lossen van zaken, op binnen de gemeente gelegen voor het openbaar verkeer openstaande terreinen of weggedeelten, waarop dit doen of laten staan niet ingevolge een wettelijk voorschrift is verboden;

  Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • b.

  houder: degene die naar de omstandigheden als houder van een voertuig moet worden beschouwd, met dien verstande dat voor een motorvoertuig dat in het krachtens de Wegenverkeerswet 1994 aangehouden register van opgegeven kentekens is ingeschreven als houder wordt aangemerkt degene op wiens naam het voor het motorvoertuig opgegeven kenteken ten tijde van het parkeren in het register was ingeschreven;

 • c.

  parkeerapparatuur: parkeermeters, parkeerautomaten, met inbegrip van verzamelparkeermeters, en hetgeen naar maatschappelijke opvatting overigens onder parkeerapparatuur wordt verstaan;

 • d.

  parkeerduur:

   • 1.

    tijdseenheid aangegeven in minuten of uren in de tarieventabel;

   • 2.

    tijdseenheid aangegeven in dagen: de periode vanaf 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam “parkeerbelastingen” worden de volgende belastingen geheven:

 • a.

  een belasting ter zake van het parkeren van een voertuig op een bij, dan wel krachtens deze verordening in de daarin aangewezen gevallen door het college van burgemeester en wethouders te bepalen plaats, tijdstip en wijze;

 • b.

  een belasting ter zake van een van gemeentewege verleende vergunning voor het parkeren van een voertuig op de in die vergunning aangegeven plaats en wijze.

Artikel 3 Belastingplicht

 • 1.

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, wordt geheven van degene die het voertuig heeft geparkeerd.

 • 2.

  Als degene die het voertuig heeft geparkeerd wordt mede aangemerkt:

  • a.

   degene die de belasting voldoet, dan wel te kennen geeft of heeft gegeven de belasting te willen voldoen;

  • b.

   zolang geen voldoening van de belasting genoemd in artikel 2, onderdeel a, heeft plaatsgevonden: de houder van het voertuig, met dien verstande dat:

   • 1.

    indien een voor ten hoogste drie maanden aangegane huurovereenkomst wordt overgelegd waaruit blijkt wie ten tijde van het parkeren ingevolge deze overeenkomst de huurder van het voertuig was, niet de houder maar de huurder wordt aangemerkt als degene die het voertuig heeft geparkeerd;

   • 2.

    indien blijkt dat een ander in het kentekenregister had moeten staan ingeschreven, die ander wordt aangemerkt als degene die het voertuig heeft geparkeerd.

 • 3.

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, wordt niet geheven van degene die op de voet van het tweede lid, onderdeel b, als degene die het voertuig heeft geparkeerd wordt aangemerkt, indien deze aannemelijk maakt dat ten tijde van het parkeren een ander tegen zijn wil van het voertuig gebruik heeft gemaakt en dat hij dit gebruik redelijkerwijs niet heeft kunnen voorkomen.

 • 4.

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel b, wordt geheven van degene die de vergunning heeft aangevraagd.

Artikel 4 Maatstaf van heffing, belastingtarief en belastingtijdvak

De maatstaf van heffing, het belastingtarief en het belastingtijdvak zijn vermeld in de bij deze verordening behorende en daarvan deel uitmakende tarieventabel.

Artikel 5 Wijze van heffing

 • 1.

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, wordt geheven door voldoening op aangifte. Als voldoening op aangifte wordt aangemerkt het bij de aanvang van het parkeren in werking stellen van de parkeerapparatuur op de daartoe bestemde wijze en met inachtneming van de door het college van burgemeester en wethouders gestelde voorschriften.

 • 2.

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel b, wordt geheven door voldoening op aangifte.

Artikel 6 Ontstaan van de belastingschuld

 • 1.

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, is verschuldigd bij de aanvang van het parkeren.

 • 2.

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel b, is verschuldigd op het tijdstip waarop de vergunning wordt verleend.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, moet overeenkomstig de aangifte worden betaald bij de aanvang van het parkeren.

 • 2.

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel b, moet overeenkomstig de aangifte worden betaald op het tijdstip waarop de vergunning wordt verleend.

 • 3.

  Een naheffingsaanslag moet terstond worden betaald.

Artikel 8 Bevoegdheid tot aanwijzing parkeerplaatsen

De aanwijzing van de plaats waar, het tijdstip en de wijze waarop tegen betaling van de belasting als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, mag worden geparkeerd geschiedt in alle gevallen door het college van burgemeester en wethouders bij openbaar te maken besluit.

Artikel 9 Kosten

De kosten van de naheffingsaanslag ter zake van de belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, bedragen € 56,00.

Artikel 10 Kwijtschelding

Bij de invordering van de parkeerbelastingen wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de parkeerbelastingen.

Artikel 12 Overgangsrecht

De “Verordening parkeerbelastingen Steenwijkerland 2011”, vastgesteld bij raadsbesluit van 9 november 2010, nummer 2010/112g, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2013.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening parkeerbelastingen Steenwijkerland 2013”.

 

De raad voornoemd,

 

de griffier, A. ten Hoff

 

de voorzitter, M.A.J. van der Tas

TARIEVENTABEL behorende bij de “Verordening parkeerbelastingen Steenwijkerland 2013”
 • 1.

  Het tarief voor het parkeren bij parkeerapparatuur als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, bedraagt:

   

  Gebied kern Steenwijk

  Bij parkeerapparatuur geschikt voor een parkeerduur van:

  Bedrag per tijdseenheid

  Tijdseenheid

  Scholestraat (parkeerterreinen aan weerszijden van de supermarkt Supercoop)

  2 uren

  € 0,40

  30 minuten

  Kornputsingel (achter de ING-bank)

  2 uren

  € 0,40

  30 minuten

  Prinsen Hoven (dek)

  2 uren

  € 0,40

  30 minuten

  Onnastraat

  2 uren

  € 0,40

  30 minuten

  Kornputsingel

  2 uren

  € 0,40

  30 minuten

  Molenwal

  2 uren

  € 0,40

  30 minuten

  Weemstraat

  2 uren

  € 0,40

  30 minuten

  Scholestraat

  2 uren

  € 0,40

  30 minuten

  Oosterstraat

  2 uren

  € 0,40

  30 minuten

  Koningstraat en de zuidzijde van de Markt

  0,5 uur

  € 0,40

  30 minuten

  Neerwoldstraat

  2 uren

  € 0,40

  30 minuten

  Markt-zuidzijde (twee invaliden-parkeerplaatsen nabij hoek Onnastraat)

  2 uren

  € 0,40

  30 minuten

  Burg. Goeman Borgesiusstraat

  2 uren

  € 0,40

  30 minuten

  J.H. Tromp Meestersstraat

  2 uren

  € 0,40

  30 minuten

 • 2.

  Het tarief voor een parkeervergunning per kenteken als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, bedraagt per kalenderjaar € 213,40.

 • 3.

  Indien de parkeervergunning als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, wordt verleend in de loop van het kalenderjaar, is de belasting bedoeld in onderdeel 2 van de tarieventabel verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van het in onderdeel 2 genoemde tarief als er in dat kalenderjaar, na het moment van vergunningverlening, nog volle kalendermaanden overblijven.

Behorende bij raadsbesluit van 13 november 2012.

De griffier van Steenwijkerland,