Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Steenwijkerland

Beheersverordening Waterpark Belterwiede

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSteenwijkerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeheersverordening Waterpark Belterwiede
CiteertitelRegels van de Beheersverordening Waterpark Belterwiede
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet ruimtelijke ordening

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-12-2014Nieuwe regeling

09-12-2014

Gemeenteblad 2014, nr. 79330

2014/78

Tekst van de regeling

Intitulé

Beheersverordening Waterpark Belterwiede

Inhoudsopgave

 

Regels

 

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

 

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 2 Bouw- en gebruiksregels

 

Hoofdstuk 3 Algemene regels

Artikel 3 Antidubbeltelbepaling

Artikel 4 Buiten toepassing verklaring

Artikel 5 Inwerkingtreding

 

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

Artikel 6 Overgangsrecht

Artikel 7 Slotregel

 

Bijlagen

Bijlage 1 Voorschriften Waterpark Belterwiede

Bijlage 2 Plankaart Waterpark Belterwiede

 

 

Regels  

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

1.1 verordening:

de Beheersverordening Waterpark Belterwiede van de gemeente Steenwijkerland.

 

1.2 verordeningsgebied:

het gebied waarop deze verordening van toepassing is, zoals vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1708.BVOWpBelterwiede-VA01 met de bijbehorende regels en bijlagen.

 

1.3 besluitvlak:

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden.

 

1.4 besluitsubvlak:

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden, aanvullend op de regels als gesteld ten gevolge van een besluitvlak.

 

1.5 bestaand legaal gebruik:

het (al dan niet aanwezige) gebruik van de gronden en bouwwerken zoals toegestaan conform:

 • a.

  een voor deze verordening in werking getreden bestemmingsplan;

 • b.

  een omgevingsvergunning voor het gebruik, waaronder wordt verstaan een persoongebonden omgevingsvergunning voor permanente bewoning.

   

1.6 bestaande legale bouwwerken:

bouwwerken die op het tijdstip van de vaststelling van de verordening:

 • a.

  aanwezig zijn én bij of krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht zijn gebouwd;

 • b.

  nog kunnen worden gebouwd krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen.

   

1.7 bestaande oppervlakte:

de oppervlaktemaat, die op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan tot stand is gekomen of tot stand zal komen met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

1.8 bouwen:

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk.

 

1.9 bouwwerk:

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond.

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 2 Bouw- en gebruiksregels

In het verordeningsgebied gelden de volgende regels:

 

2.1 bouwen en gebruik

Ten aanzien van het gebruik, het bouwen en het uitvoeren van werken en werkzaamheden geldt:

a.ter plaatse van het besluitvlak 'Waterpark Belterwiede' de regeling zoals opgenomen in Bijlage 1 en de daarbij behorende kaart zoals opgenomen in Bijlage 2.

 

2.2 bestaand legaal gebruik

In aanvulling op het bepaalde in lid 2.1 geldt, voor zover het bestaande legale gebruik (bouwen en gebruik) afwijkt van hetgeen in lid 2.1 is geregeld, het volgende:

 • a.

  de in het verordeningsgebied gelegen gronden en bestaande legale bouwwerken mogen worden gebruikt overeenkomstig het bestaande legale gebruik;

 • b.

  bestaande legale bouwwerken mogen worden vervangen door bouwwerken van dezelfde afmetingen en op dezelfde locatie;

   

2.3 permanente bewoning

Permanente bewoning op basis van het bepaalde in lid 1.5 sub b komt te vervallen wanneer de betreffende omgevingsvergunning vervalt.

 

2.4 aanvullende regels

In aanvulling op het bepaalde in lid 2.1 geldt het volgende:

 • a.

  daar waar in de bijlagen 'aanlegvergunning' staat wordt gelezen: 'omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden';

 • b.

  daar waar in de bijlagen 'bouwvergunning' staat wordt gelezen: 'omgevingsvergunning voor het bouwen';

 • c.

  daar waar in de bijlagen 'vrijstelling te verlenen' staat wordt gelezen: 'af te wijken';

 • d.

  daar waar in de bijlagen 'vrijstelling' staat wordt gelezen: 'afwijking';

   

Een omgevingsvergunning, vrijstelling of ontheffing die ten tijde van de inwerkingtreding van de beheersverordening is verleend voor een bouw- en/of gebruiksactiviteit waarvoor ingevolge deze regels een omgevingsvergunning voor het afwijken van de beheersverordening is vereist, wordt gelijkgesteld met een dergelijke omgevingsvergunning.

Hoofdstuk 3 Algemene regels

Artikel 3 Antidubbeltelbepaling

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.

Artikel 4 Buiten toepassing verklaring

In het verordeningsgebied worden alle in Bijlage 1 opgenomen wijzigingsbevoegdheden (ontwikkelingsregelingen), waaraan niet reeds uitvoering is gegeven, buiten toepassing verklaard.

Artikel 5 Inwerkingtreding

5.1 Inwerkingtreding

De verordening treedt in werking met ingang van de dag na de dag van de bekendmaking als bedoeld in artikel 139 van de Gemeentewet.

 

5.2 Intrekking BVO Recreatieterreinen

op het moment van inwerkingtreding wordt de Beheersverordening Recreatieterreinen, vastgesteld bij raadbesluit van 18 juni 2013, voor zover deze van toepassing is binnen het verordeningsgebied, ingetrokken.

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

Artikel 6 Overgangsrecht

6.1 Overgangsrecht bouwwerken

Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van de verordening aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een bouwvergunning, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,

 • a.

  gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;

 • b.

  na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de bouwvergunning wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.

   

6.2 Afwijking

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 6.1 voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in lid 6.1 met maximaal 10%.

 

6.3 Uitzondering op het overgangsrecht bouwwerken

Het bepaalde in lid 6.1 is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van de verordening, maar zijn gebouwd in strijd met het daarvóór geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

 

6.4 Overgangsrecht gebruik

Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van de verordening en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

 

6.5 Strijdig gebruik

Het is verboden het met de verordening strijdige gebruik, bedoeld in lid 6.4, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.

 

6.6 Verboden gebruik

Indien het gebruik, bedoeld in lid 6.4, na het tijdstip van inwerkingtreding van de verordening voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.

 

6.7 Uitzondering op het overgangsrecht gebruik

Het bepaalde in lid 6.4 is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan danwel met de voorheen geldende beheersverordening, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan en met het voor die verordening geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

Artikel 7 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van de Beheersverordening Waterpark Belterwiede.

 

 

 

Bijlage 1 Voorschriften Waterpark Belterwiede

Externe link

 

 

 

Bijlage 2 Plankaart Waterpark Belterwiede