Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Steenwijkerland

Nadere regels jeugdhulp gemeente Steenwijkerland 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSteenwijkerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels jeugdhulp gemeente Steenwijkerland 2015
CiteertitelNadere regels jeugdhulp gemeente Steenwijkerland 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vastgesteld in de collegevergaderingen d.d. 11 augustus 2015 en 15 september 2015.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening jeugdhulp Steenwijkerland, artikel 10, derde en vierde lid

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-10-201508-07-2017Nieuwe regeling

11-08-2015

Gemeenteblad 2015, nr. 97551

Geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels jeugdhulp gemeente Steenwijkerland 2015

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenwijkerland,

 

gelet op artikel 10, derde en vierde lid van de Verordening jeugdhulp Steenwijkerland;

 

besluit vast te stellen de volgende:

 

Nadere regels jeugdhulp gemeente Steenwijkerland 2015

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

 • -

  individuele voorziening: op de jeugdige of zijn ouders toegesneden voorziening als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de verordening;

 • -

  pgb: persoonsgebonden budget als bedoeld in artikel 8.1.1, van de wet, zijnde een door het college verstrekt budget aan een jeugdige of zijn ouders, dat hen in staat stelt de jeugdhulp die tot de individuele voorziening behoort van derden te betrekken;

 • -

  sociaal netwerk: informele zorg

 • -

  verordening: Verordening jeugdhulp gemeente Steenwijkerland;

 • -

  wet: Jeugdwet.

Artikel 2. Tarief voor pgb

 • 1.

  Het tarief voor een pgb:

  • a.

   is gebaseerd op een door de jeugdige of zijn ouders opgesteld plan over hoe zij het pgb gaan besteden;

  • b.

   is toereikend om veilige, doeltreffende, doelmatige en kwalitatief goede jeugdhulp die tot de individuele voorzieningen behoren van derden te betrekken, en

  • c.

   bedraagt – onverminderd het bepaalde in lid 3 - ten hoogste de kostprijs van de in de betreffende situatie goedkoopst adequate individuele voorziening in natura;

 • 2.

  De hoogte van een pgb is opgebouwd uit verschillende kostencomponenten, zoals salaris en reiskosten.

 • 3.

  Het tarief voor een pgb voor dienstverlening door:

  • a.

   professionals in dienst van een instelling bedraagt 100% van de kostprijs van de in de betreffende situatie goedkoopst adequate individuele voorziening in natura;

  • b.

   professionals niet in dienst van een instelling bedraagt 75% van de kostprijs van de in de betreffende situatie goedkoopst adequate individuele voorziening in natura;

  • c.

   niet-professionals bedraagt 50% van de kostprijs van de in de betreffende situatie goedkoopst adequate individuele voorziening in natura met een maximum van €20,- per tijdseenheid waarmee de betreffende jeugdhulpvorm bij ZiN wordt verrekend..

 • 4.

  De kostprijs van de zorg in natura wordt bepaald door de regionale inkoop.

 • 5.

  Het pgb mag niet worden aangewend voor de betaling van tussenpersonen, belangenbehartigers, bemiddelings- en coördinatietaken alsmede begeleidings- of administratiekosten in verband met het pgb. Wanneer geen passende voorziening in natura beschikbaar is, én niet door de gemeente alsnog gecontracteerd kan worden, én de jeugdige en/of zijn ouder(s) niet in staat is op verantwoorde wijze uitvoering te geven aan het pgb, dan zal de gemeente een coördinator (zorg in natura) aanwijzen of (al dan niet tijdelijk) toestaan dat een pgb-bureau voor ondersteuning wordt ingeschakeld. Er vindt daarbij in ieder geval functiescheiding plaats tussen de coördinatortaken en het bieden van daadwerkelijke hulp.

Artikel 3. Voorwaarden pgb voor jeugdhulp door persoon uit sociaal netwerk

De persoon aan wie een pgb wordt verstrekt, kan de jeugdhulp onder de volgende voorwaarden betrekken van een persoon die behoort tot het sociale netwerk:

 • 1.

  dat de informele hulp heeft aangegeven dat de zorg aan de belanghebbende voor hem niet tot overbelasting leidt;

 • 2.

  dat de informele hulp op geen enkele wijze druk op de jeugdige en/of zijn ouders(s) heeft uitgeoefend bij de besluitvorming om over te gaan tot uitbetaling;

 • 3.

  dat de informele hulp een verklaring omtrent gedrag kan overleggen;

 • 4.

  dat dit aantoonbaar tot betere en effectievere ondersteuning leidt en aantoonbaar doelmatiger is dan zorg in natura. In het gesprek tussen de toegangsmedewerker en de cliënt en/of diens vertegenwoordiger wordt vastgesteld of hier sprake van is;

 • 5.

  dat de kwaliteit van de geboden hulp voldoende is gewaarborgd;

 • 6.

  de informele hulp bevoegd en bekwaam is;

 • 7.

  Het pgb kan niet worden aangewend om hulp te betrekken van de volgende personen:

  • a.

   ouders van de jeugdige en hun levenspartners

  • b.

   opa’s en oma’s van de jeugdige en hun levenspartners

  • c.

   ooms/tantes van de jeugdige en hun levenspartners

  • d.

   broers/zussen van de jeugdige en hun levenspartners

Artikel 4. Overgangsrecht bestaande pgb’s

Cliënten die een indicatie hebben voor specifieke ondersteuning door middel van een pgb, houden de huidige rechten (incl. tarieven) tot de beschikking is verlopen (doch uiterlijk tot 1 januari 2016) of er een herindicatie heeft plaatsgevonden.

Artikel 5. Overige pgb-bepalingen

 • 1.

  Als een cliënt meerdere zorgproducten nodig heeft, kan het college hem het ene zorgproduct in natura en het andere product in de vorm van een pgb verstrekken. Een zorgproduct kan niet deels in natura en deels in de vorm van een pgb vertrekt worden.

 • 2.

  Met instemming van het college kan een cliënt samen met andere cliënten een pgb aanwenden voor het gezamenlijk inkopen van zorg.

Artikel 6. Hardheidsclausule

Het college van burgemeester en wethouders kan in bijzondere gevallen bepalingen uit de Nadere regels buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing gelet op het belang van de jeugdige leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 7. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze Nadere regels treden in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  Deze Nadere regels kunnen worden aangehaald als: Nadere regels jeugdhulp gemeente Steenwijkerland.

   

   

   

   

   

Toelichting Nadere regels jeugdhulp gemeente Steenwijkerland

 

Toelichting artikel 1

Dit artikel spreekt voor zich.

 

Toelichting artikel 2

In artikel 8.1.1, vijfde lid, onderdeel a, van de wet is bepaald dat het college een pgb kan weigeren voor zover de kosten van het betrekken van de jeugdhulp van derden hoger zijn dan de kosten van de individuele voorziening. Zo wordt voorkomen dat inkoopvoordelen zouden wegvallen als te veel personen zelf ondersteuning willen inkopen met een pgb. Een pgb is gemiddeld genomen ook goedkoper dan zorg in natura omdat er minder overheadkosten hoeven te worden meegerekend. De maximale hoogte van een pgb is in de verordening begrensd op de kostprijs van de in de betreffende situatie goedkoopst adequate door het college ingekochte individuele voorziening in natura. Voor dienstverlening door een professional in dienst van een instelling wordt de hoogte van een pgb vastgesteld op 100% van de kostprijs van de in de betreffende situatie goedkoopst adequate door het college ingekochte individuele voorziening in natura. Voor professionals niet in dienst van een instelling (zoals ZZP-ers) wordt de hoogte van het pgb bepaald op 75% van de kostprijs van de in de betreffende situatie goedkoopst adequate door het college ingekochte individuele voorziening in natura omdat hier sprake is van lagere overheadkosten. Het tarief voor een pgb voor dienstverlening door een niet-professional wordt vastgesteld op 50% van de kostprijs van de in de betreffende situatie goedkoopst adequate door het college ingekochte individuele voorziening in natura. Dit betreft mensen die de zorg niet vanuit beroep of bedrijf verlenen.

 

Toelichting artikel 3

In artikel 8.1.1, vierde lid, van de wet is geregeld dat bij verordening kan worden bepaald onder welke voorwaarden de persoon aan wie een pgb wordt verstrekt, de jeugdhulp kan betrekken van een persoon die behoort tot het sociale netwerk. Op basis van deze bepaling krijgt de gemeente de ruimte om zelf te bepalen wanneer pgb-houders jeugdhulp mogen inschakelen uit het eigen sociale netwerk. In artikel 10, vierde lid, van de verordening en artikel 3 van deze Nadere regels is daar invulling aan gegeven. Hulp die gegeven wordt door personen zoals benoemd in artikel 3, zevende lid wordt beschouwd als het eigen probleemoplossend vermogen van de jeugdige en/of zijn ouders en komt derhalve niet in aanmerking voor vergoeding.

 

Toelichting artikel 4

Landelijk is overgangsrecht vastgesteld. Voor bestaande pgb’s is het, onder voorwaarden, wettelijk mogelijk om de tarieven aan te passen. Hier is ervoor gekozen niet aan bestaande pgb’s te gaan sleutelen.

 

Toelichting artikel 5

Dit artikel spreekt voor zich.

 

Toelichting artikel 6.

Dit artikel spreekt voor zich.

 

Toelichting artikel 7.

Dit artikel spreekt voor zich.