Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Steenwijkerland

Verordening op de heffing en invordering van bruggeld 2004

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSteenwijkerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van bruggeld 2004
CiteertitelVerordening bruggeld Steenwijkerland 2004
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Vervangt de Verordening bruggeld Steenwijkerland 2003.

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2004.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, lid 1, aanhef en onderdeel b

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-12-200301-01-2012art. 4

16-12-2003

Gemeenteblad, 2003, 35

2003/108c
10-12-2003nieuwe regeling

11-11-2003

Gemeenteblad, 2003, 21

2003/102b

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van bruggeld 2004

De raad van de gemeente Steenwijkerland;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 30 september 2003;

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t:

 

vast te stellen de volgende verordening:

 

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN BRUGGELD 2004.(Verordening bruggeld Steenwijkerland 2004).

Artikel 1 Belastbaar feit

Onder de naam “bruggeld” wordt een recht geheven voor het van gemeentewege openen en geopend houden van de brug over de Kalenbergergracht te Kalenberg en de brug over het Steenwijkerdiep te Scheerwolde, ten behoeve van de doorvaart van vaartuigen.

Artikel 2 Belastingplicht

Belastingplichtig is degene op wiens verzoek de in artikel 1 bedoelde dienst wordt verleend.

Artikel 3 Vrijstellingen

Geen bruggeld wordt geheven van vaartuigen in dienst van het rijk, de provincie Overijssel, de gemeente Steenwijkerland en die worden gebruikt voor de uitoefening van enig beroep of bedrijf.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en tarief

Het bruggeld bedraagt € 2,00 per doorvaart per vaartuig.

Artikel 5 Wijze van heffing

Het bruggeld wordt geheven bij wege van mondelinge dan wel schriftelijke kennisgeving van de in artikel 1 bedoelde dienst.

Artikel 6 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet het bruggeld worden voldaan op het moment van het doen van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 7 Kwijtschelding

Bij de invordering van het bruggeld wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 8 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van bruggeld.

Artikel 9 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De “Verordening bruggeld Steenwijkerland 2003” vastgesteld bij raadsbesluit van 12 november 2002, nummer 2002/170j, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2004.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening bruggeld Steenwijkerland 2004”.

De raad voornoemd,

de griffier,

de voorzitter,