Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Steenwijkerland

Verordening ingebruikgeving en tarifering van sport- en welzijnsaccommodaties gemeente Steenwijkerland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSteenwijkerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening ingebruikgeving en tarifering van sport- en welzijnsaccommodaties gemeente Steenwijkerland
CiteertitelVerordening ingebruikgeving en tarifering van sport- en welzijnsaccommodaties gemeente Steenwijkerland
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200316-11-2010nieuwe regeling

17-12-2002

Gemeenteblad, 2002, 51

2002/194

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening ingebruikgeving en tarifering van sport- en welzijnsaccommodaties gemeente Steenwijkerland

De raad van de gemeente Steenwijk,

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouder van d.d. 3 december 2002, nummer 2002/194;

 

b e s l u i t

 

vast te stellen de:

 

“Verordening ingebruikgeving en tarifering van sport- en welzijnsaccommodaties gemeente Steenwijkerland”.

Hoofdstuk I Algemene bepalingen

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  de gemeente: de gemeente Steenwijkerland;

 • b.

  gebruiker: persoon of organisatie te wiens naam toestemming is verleend tot het gebruik van sportaccommodatie dan wel welzijnsaccommodatie. Indien het een vereniging betreft, dan wordt het bestuur van de vereniging als gebruiker aangemerkt;

 • c.

  gymnastieklokalen: de gymnastiekaccommodaties die in eigendom en beheer van de gemeente zijn;

 • d.

  sportvelden: de sportvelden die in eigendom en beheer van de gemeente zijn, bestaande uit de grasmat en eventueel aanwezige voetbaldoelen;

 • e.

  sportaccommodaties: gymnastieklokalen en sportvelden;

 • f.

  welzijnsaccommodaties: vergaderruimte in sportgebouwen te Willemsoord en te Steenwijkerwold, in verenigingsgebouw aan de Stationsstraat en gebouw ’t Torennest te Steenwijk;

 • g.

  tarief: vergoeding die voor het gebruik van de sport- en welzijnsaccommodaties bij de gebruiker in rekening wordt gebracht;

 • h.

  seizoen: 1 juli tot en met 30 juni.

Hoofdstuk II Sport- en welzijnsaccommodaties

Artikel 2

Aanvragen voor het gebruik van gemeentelijke sport- en welzijnsaccommodaties moeten ten minste drie weken voor de aanvang de eerste sportactiviteiten van een seizoen schriftelijk bij burgemeester en wethouders worden ingediend.

Artikel 3

Het gebruik van gemeentelijke sport- en welzijnsaccommodaties is slechts toegestaan nadat burgemeester en wethouders daartoe schriftelijke toestemming hebben verleend aan de gebruiker.

Artikel 4

Burgemeester en wethouders geven bij toestemming in principe voorrang aan gebruikers die de accommodatie een volledig seizoen in gebruik willen nemen.

Artikel 5

Burgemeester en wethouders kunnen nadere regels stellen met betrekking tot de ingebruikgeving van sport- en welzijnaccommodaties.

Artikel 6

Bij twijfel over de uitleg van deze verordening, en in de gevallen waarin de verordening niet voorziet, beslissen burgemeester en wethouders.

Hoofdstuk III Tarieven

Artikel 7

Burgemeester en wethouders brengen een tarief in rekening als vergoeding voor het gebruik van sport- en welzijnsaccommodaties.

Artikel 8
 • 1.

  Bij buitenschools gebruik van gymnastieklokalen wordt op grond van artikel 7 een tarief in rekening gebracht voor het gebruik van:

  • a.

   één uur per week gedurende 12 maanden

  • b.

   één uur per week gedurende 6 maanden

  • c.

   één uur per week gedurende 3 maanden

  • d.

   één incidenteel uur

 • 2.

  Bij buitenschools gebruik van sportvelden wordt op grond van artikel 7 een tarief in rekening gebracht voor het gebruik van:

  • a.

   één sportveld per seizoen

  • b.

   één sportveld incidenteel per dag

  • c.

   één sportveld incidenteel per dagdeel

Artikel 9
 • 1.

  Bij gebruik van de welzijnaccommodaties aan Stationstraat 36 te Steenwijk en de vergaderruimten op de sportparken te Steenwijkerwold en Willemsoord wordt op grond van artikel 7 een tarief in rekening gebracht voor het gebruik van:

  • a.

   één uur per week gedurende een kalenderkwartaal

  • b.

   één dagdeel per week gedurende een kalenderkwartaal

  • c.

   één incidenteel uur

 • 2.

  Bij gebruik van de welzijnaccommodaties ’t Torennest te Steenwijk wordt op grond van artikel 7 een tarief in rekening gebracht voor het gebruik per incidenteel uur.

Artikel 10

Burgemeester en wethouders stellen jaarlijks de tarieven vast vóór 1 december van het jaar voorafgaande aan het jaar waarvoor de tarieven gelden.

Hoofdstuk IV Inwerkingtreding en aanhaling

Artikel 11
 • 1.

  Onder toepassing van artikel 25, eerste lid, van de Tijdelijke referendumwet treedt deze verordening in werking op 1 januari 2003.

 • 2.

  Alle bestaande regelingen betrekking hebbende op de ingebruikgeving en tarifering van sport- en welzijnsaccommodaties worden per 1 januari 2003 ingetrokken.

 • 3.

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening ingebruikgeving en tarifering van sport- en welzijnsaccommodaties gemeente Steenwijkerland”.

De raad voornoemd,

de secretaris

de voorzitter