Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Steenwijkerland

Verordening op de heffing en invordering van leges 2008

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSteenwijkerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van leges 2008
CiteertitelLegesverordening Steenwijkerland 2008
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening vervangt de Legesverordening Steenwijkerland 2007

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2008.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, lid 1, aanhef en onderdeel b

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-12-200722-12-2007nieuwe regeling

13-11-2007

Gemeenteblad, 2007, 28

2007/115f

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van leges 2008

De raad van de gemeente Steenwijkerland;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 oktober 2007,

nummer 2007/115;

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de volgende verordening:

 

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LEGES 2008.

(Legesverordening Steenwijkerland 2008).

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  maand: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand;

 • d.

  jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam “leges” worden rechten geheven ter zake van het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten, genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  het verstrekken aan publiciteitsmedia van door het college van burgemeester en wethouders aan te wijzen raadsstukken, tenminste omvattende raadsagenda’s, raadsvoorstellen, besluitenlijsten, de productbegrotingen en de sectorplannen;

 • b.

  stukken, waarvoor de verstrekking van belang is voor opinievorming met het oog op een goede democratische bestuursvoering;

 • c.

  collectevergunningen als bedoeld in onderdeel 17.8.4 van de tarieventabel en vergunningen ingevolge artikel 3 van de Wet op de kansspelen aangevraagd en bestemd voor plaatselijke verenigingen, kerken en instituten met een charitatief karakter;

 • d.

  het eenmalig verstrekken van een paspoort aan een naturalisandus/optant vanaf de leeftijd van 18 jaar. Meegenaturaliseerde /geopteerde kinderen van 0 tot 14 jaar worden gratis bijgeschreven in het nieuw aan te vragen paspoort. Alle kinderen van 14 jaar ontvangen éénmaal gratis een Nederlandse identiteitskaart van het rijk, aan te vragen vanaf 8 weken voor het bereiken van de leeftijd van 14 jaar. Meegenaturaliseerde/geopteerde kinderen vanaf 15 tot 18 jaar krijgen van de gemeente eenmalig gratis een Nederlandse identiteitskaart uitgereikt. Indien zij in plaats van een Nederlandse identiteitskaart een eigen paspoort willen, zijn ze het verschil in leges voor een paspoort en een Nederlandse identiteitskaart wel verschuldigd.

Artikel 5 Tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen twee weken na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges ter zake van een in de tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De “Legesverordening Steenwijkerland 2007” van 14 november 2006, nummer 2006/99d, laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 11 september 2007, nummer 2007/81, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2008.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als “Legesverordening Steenwijkerland 2008”.

De raad voornoemd,

de griffier, R.G.H.P.Moonen

de voorzitter, drs. H.H.Apotheker

TARIEVENTABEL behorende bij de “Legesverordening Steenwijkerland 2008”.

Indeling tarieventabel

Hoofdstuk

1

Algemeen

Hoofdstuk

2

Bestuursstukken

Hoofdstuk

3

Burgerlijke stand

Hoofdstuk

4

Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Hoofdstuk

5

Bouwgerelateerde leges

Hoofdstuk

6

Gemeentearchief

Hoofdstuk

7

Kiezersregister

Hoofdstuk

8

Vastgoedinformatie

Hoofdstuk

9

Reisdocumenten

Hoofdstuk

10

Rijbewijzen

Hoofdstuk

11

Wet op de Kansspelen

Hoofdstuk

12

Drank- en Horecawet

Hoofdstuk

13

Winkeltijdenwet

Hoofdstuk

14

Huisvestingswet

Hoofdstuk

15

Verkeer en vervoer

Hoofdstuk

16

Vervallen

Hoofdstuk

17

Diversen

Hoofdstuk 1 Algemeen

Tarief

1.1

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.1.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 5,55;

1.1.2

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 0,50;

1.1.3

kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in de onderdelen 1.1.1 en 1.1.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk

€ 7,35;

1.1.4

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 6,35;

1.1.5

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 7,60.

Hoofdstuk 2 Bestuursstukken

Tarief

2.1

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

2.1.1

een afschrift van de gemeentebegroting

€ 110,75;

2.1.2

een afschrift van de begroting van het woningbedrijf

€ 16,85;

2.1.3

een afschrift van de gemeenterekening

€ 110,75;

2.1.4

een afschrift van de rekening van het woningbedrijf

€ 16,85.

2.2

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

2.2.1

tot het verstrekken van:

 

2.2.1.1

een afschrift van het verslag van een raadsvergadering, per vergadering

€ 2,85;

2.2.1.2

een afschrift van de stukken behorende bij een raadsvergadering, per vergadering

€ 5,25;

2.2.2

tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:

 

2.2.2.1

op de verslagen van de raadsvergaderingen

€ 26,30;

2.2.2.2

op de stukken behorende bij de raadsvergaderingen

€ 51,40.

2.3

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

2.3.1

tot het verstrekken van een afschrift van de stukken behorende bij een vergadering van een raadscommissie, per vergadering

€ 3,70;

2.3.2

tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar op de stukken behorende bij de vergaderingen van een raadscommissie

€ 35,60.

2.4

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

2.4.1

een exemplaar van de Bouwverordening

€ 51,15;

2.4.2

een exemplaar van de toelichting op de Bouwverordening

€ 51,15;

2.4.3

een exemplaar van de Welstandsnota, integraal in zwart-wit uitvoering

€ 53,40;

2.4.4

een exemplaar van de Welstandsnota, integraal gekleurd

€ 245,75;

2.4.5

een exemplaar van de Brandbeveiligingsverordening

€ 29,55;

2.4.6

een exemplaar van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 57,95;

2.4.7

een exemplaar van een bestemmingsplan, bestaande uit toelichting, voorschriften en ongekleurde plankaart

€ 68,45.

Hoofdstuk 3 Burgerlijke stand

Tarief

3.1

Het tarief bedraagt terzake van de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap of omzetting van een registratie/huwelijk op:

 

3.1.1

maandag en donderdag van 9.00 tot 10.30 uur in spreekkamer gemeentehuis

kosteloos;

3.1.2

maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag, met uitzondering van hetgeen onder 3.1.1 genoemd

400,70;

3.1.3

zaterdag, zondag of gelijkgestelde dagen, doch alleen tussen 10.00 en 15.00 uur

€ 539,60.

3.2

Het tarief bedraagt terzake van de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in de spreekkamer van het gemeentehuis, met uitzondering van hetgeen onder 3.1.1 genoemd

€ 149,55.

3.3

Het tarief bedraagt terzake van de omzetting van een registratie/huwelijk in de spreekkamer van het gemeentehuis, met uitzondering van hetgeen onder 3.1.1 genoemd

€ 56,05.

3.4

Het tarief bedraagt terzake van de voltrekking van een huwelijk in een bijzonder huis ingevolge artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek

€ 400,70.

3.5

Indien de voltrekking van een huwelijk, registratie van een partnerschap of omzetting plaatsvindt in de Doopsgezinde Kerk te Giethoorn, wordt het in 3.1.2 genoemde tarief verhoogd met

€ 125,00.

3.5.1

Indien de voltrekking van een huwelijk, registratie van een partnerschap of omzetting plaatsvindt op een vrije locatie, wordt het in 3.1.2 en 3.1.3 genoemde tarief verhoogd met

€ 210,50.

3.6

Het tarief bedraagt terzake van het verstrekken van:

 

3.6.1

een trouwboekje of partnerschapsboekje in een normale uitvoering

€ 13,15;

3.6.2

een trouwboekje of partnerschapsboekje in een luxe uitvoering

€ 18,50;

3.6.3

een duplicaat trouwboekje of partnerschapsboekje

€ 38,35.

3.7

Het tarief bedraagt terzake van het doen van nasporingen in de registers van de Burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 10,25.

3.8

Terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Tarief

 

 

4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 4.3 en 4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens moet worden geraadpleegd.

 

4.2

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

4.2.1

tot het verstrekken van een uittreksel

€ 5,25;

4.2.2

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

€ 6,25;

4.2.3

tot het verstrekken van gegevens betreffende de protocollering, per verstrekking

€ 18,75;

4.2.4

tot het verstrekken van gegevens, per persoonslijst

€ 12,50;

4.2.5

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van inlichtingen gedurende de periode van één jaar:

 

4.2.5.1

voor 100 verstrekkingen

€ 197,70;

4.2.5.2

voor 500 verstrekkingen

€ 658,75;

4.2.5.3

voor 1.000 verstrekkingen

€ 1.028,00.

4.3

Voor de toepassing van onderdeel 4.4 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

 

4.4

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

4.4.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

€ 6,25;

4.4.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

 

4.4.2.1

voor 100 verstrekkingen

€ 197,70;

4.4.2.2

voor 500 verstrekkingen

€ 658,75;

4.4.2.3

voor 1.000 verstrekkingen

€ 1.028,00.

4.5

Het tarief bedraagt terzake van het op verzoek doornemen van de gemeentelijke basisadministratie, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 10,25.

Hoofdstuk 5 Bouwgerelateerde leges

 

Bouwvergunningen

 

5.1

Onder bouwkosten wordt in dit hoofdstuk verstaan: de aanneemsom exclusief omzetbelasting als bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor uitvoering van werken 1989 (UAV 1989), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd.

Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in dit hoofdstuk onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

5.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 

5.2.1

een verzoek tot beoordeling van een schetsplan met betrekking tot de vraag of voor een, op basis van genoemd schetsplan, uitgewerkt bouwplan een vergunning zou kunnen worden verleend: € 118,65.

Indien een aanvraag tot het verkrijgen van een bouwvergunning voor een op basis van het schetsplan uitgewerkt bouwplan binnen 6 maanden na beoordeling van het schetsplan wordt ingediend, worden de daarvoor geheven leges met deze leges verrekend;

 

5.2.2

een aanvraag tot het verkrijgen van een lichte bouwvergunning als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel q, van de Woningwet, indien de bouwkosten:

* minder bedragen dan € 12.500,00: 2,25% van die bouwkosten, met een minimumtarief van € 118,65;

* € 12.500,00 bedragen of meer, doch minder dan € 25.000,00: € 281,25 , vermeerderd met 2,10% van het bedrag waarmee die bouwkosten € 12.500,00 te boven gaan;

* € 25.000,00 bedragen of meer: € 543,75 , vermeerderd met 1,70% van het bedrag waarmee die bouwkosten € 25.000,00 te boven gaan;

 

5.2.3

een aanvraag tot het verkrijgen van een reguliere bouwvergunning als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel p, van de Woningwet, indien de bouwkosten:

* minder bedragen dan € 12.500,00: 3,40% van die bouwkosten, met een minimumtarief van € 118,65;

* € 12.500,00 bedragen of meer, doch minder dan € 25.000,00: € 425,00 , vermeerderd met 2,85% van het bedrag waarmee die bouwkosten € 12.500,00 te boven gaan; * € 25.000,00 bedragen of meer, doch minder dan € 50.000,00: € 781,25 , vermeerderd met 2,25% van het bedrag waarmee die bouwkosten € 25.000,00 te boven gaan;

* € 50.000,00 bedragen of meer, doch minder dan € 250.000,00: € 1.343,75 , vermeerderd met 2,00% van het bedrag waarmee die bouwkosten € 50.000,00 te boven gaan;

* € 250.000,00 bedragen of meer: € 5.343,75 , vermeerderd met 1,70% van het bedrag waarmee die bouwkosten € 250.000,00 te boven gaan;

 

5.2.4

een aanvraag tot het verkrijgen van een reguliere bouwvergunning eerste fase, als bedoeld in artikel 56a, tweede lid, van de Woningwet, indien de bouwkosten:

* minder bedragen dan € 12.500,00: 1,70% van die bouwkosten, met een minimumtarief van € 59,35;

* € 12.500,00 bedragen of meer, doch minder dan € 25.000,00: € 212,50 , vermeerderd met 1,40% van het bedrag waarmee die bouwkosten € 12.500,00 te boven gaan;

* € 25.000,00 bedragen of meer, doch minder dan € 50.000,00: € 387,50 , vermeerderd met 1,10% van het bedrag waarmee die bouwkosten € 25.000,00 te boven gaan;

* € 50.000,00 bedragen of meer, doch minder dan € 250.000,00: € 662,50 , vermeerderd met 1,00% van het bedrag waarmee die bouwkosten € 50.000,00 te boven gaan;

* € 250.000,00 bedragen of meer: € 2.662,50 , vermeerderd met 0,85% van het bedrag waarmee die bouwkosten € 250.000,00 te boven gaan;

 

5.2.5

een aanvraag tot het verkrijgen van een reguliere bouwvergunning tweede fase, als bedoeld in artikel 56a, derde lid, van de Woningwet, indien de bouwkosten:

* minder bedragen dan € 12.500,00: 2,05% van die bouwkosten, met een minimumtarief van € 71,20;

* € 12.500,00 bedragen of meer, doch minder dan € 25.000,00: € 256,25 , vermeerderd met 1,70% van het bedrag waarmee die bouwkosten € 12.500,00 te boven gaan;

* € 25.000,00 bedragen of meer, doch minder dan € 50.000,00: € 468,75 , vermeerderd met 1,35% van het bedrag waarmee die bouwkosten € 25.000,00 te boven gaan;

* € 50.000,00 bedragen of meer, doch minder dan € 250.000,00: € 806,25 , vermeerderd met 1,20% van het bedrag waarmee die bouwkosten € 50.000,00 te boven gaan;

* € 250.000,00 bedragen of meer: € 3.206,25 , vermeerderd met 1,00% van het bedrag waarmee die bouwkosten € 250.000,00 te boven gaan;

 

5.2.6

een aanvraag tot het verkrijgen van een gewijzigde bouwvergunning eerste fase, als bedoeld in artikel 56a, achtste lid, van de Woningwet:

een bedrag naar het tarief en berekend op de wijze als in onderdeel 5.2.4 bepaald en verminderd met de voor de primaire bouwvergunning eerste fase berekende leges, met dien verstande dat in elk geval € 59,35 is verschuldigd en dat geen restitutie van de voor de primaire bouwvergunning eerste fase betaalde leges plaatsvindt;

 

Verhogingen/aanvullende leges

 

5.3

Het van toepassing zijnde tarief op grond van onderdeel 5.2 wordt verhoogd in verband met een extra toetsing aan welstandscriteria indien:

 

5.3.1

bij de aanvraag van een lichte bouwvergunning het bouwplan niet voldoet aan de gestelde sneltoetscriteria in de welstandsnota, met

€ 68,45;

5.3.1.1

zich tijdens de beoordeling van de aanvraag wijzigingen voordoen in het bouwplan en daarvoor een nieuwe welstandstoets noodzakelijk is, met

€ 68,45.

5.3.2

Het van toepassing zijnde tarief op grond van onderdeel 5.2 wordt verhoogd indien de aanvraag van een bouwvergunning krachtens wettelijk voorschrift slechts kan worden afgehandeld wanneer:

 

5.3.2.1

een milieukundig bodemrapport wordt beoordeeld, met

€ 68,45;

5.3.2.2

een archeologisch bodemrapport wordt beoordeeld, met

€ 68,45;

5.3.2.3

een akoestisch rapport wordt beoordeeld, met

€ 68,45.

5.3.3

Het van toepassing zijnde tarief op grond van onderdeel 5.2 wordt verhoogd indien de aanvraag van een bouwvergunning krachtens wettelijk voorschrift slechts kan worden afgehandeld wanneer een advies van de agrarische commissie wordt beoordeeld, met

€ 68,45.

5.3.4

Het van toepassing zijnde tarief op grond van de onderdelen 5.2.2 tot en met 5.2.6 wordt, indien de aanvraag van een bouwvergunning wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouw, verhoogd met 50,00%, met een minimum van € 286,15.

 

5.3.5

Indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwplan waarvoor een vergunning moet worden verleend met toepassing van artikel 19, eerste lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, wanneer vooraf een verklaring van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten van de provincie nodig is, wordt het van toepassing zijnde tarief op grond van onderdeel 5.2 verhoogd met

€ 1.746,50.

5.3.6

Indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwplan waarvoor een vergunning moet worden verleend met toepassing van artikel 19, tweede lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, wanneer vooraf een positief advies of een verklaring van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten van de provincie nodig is, wordt het van toepassing zijnde tarief op grond van onderdeel 5.2 verhoogd met

€ 1.057,30.

5.3.7

Het van toepassing zijnde tarief op grond van onderdeel 5.2 wordt, indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwplan waarvoor een vergunning moet worden verleend met toepassing van:

 

5.3.7.1

artikel 11 (wijzigingsbevoegdheid) van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, verhoogd met

€ 1.057,30;

5.3.7.2

artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, verhoogd met

€ 117,85;

5.3.7.3

artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, verhoogd met

€ 117,85;

5.3.7.4

artikel 19, tweede lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, indien geen verklaring van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten van de provincie nodig is, verhoogd met

€ 117,85;

5.3.7.5

artikel 19, derde lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, verhoogd met

€ 117,85;

5.3.7.6

artikel 50, vierde lid, van de Woningwet, verhoogd met

€ 117,85;

5.3.7.7

artikel 50, vijfde lid, van de Woningwet, verhoogd met € 117,85 , met dien verstande dat indien ook artikel 19, eerste of tweede lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening moet worden toegepast, het tarief van onderdeel 5.3.6 niet wordt geheven;

 

5.3.7.8

artikel 50, zesde lid, van de Woningwet, verhoogd met

€ 117,85.

Slopen

 

5.4.1

Onder sloopkosten wordt in dit hoofdstuk verstaan: de aanneemsom exclusief omzetbelasting als bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor uitvoering van werken 1989 (UAV 1989), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de sloopkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen.

 

5.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een sloopvergunning als bedoeld in de Bouwverordening, indien de sloopkosten:

* minder bedragen dan € 12.500,00: 3,40% van die sloopkosten, met een minimumtarief van € 177,85;

* € 12.500,00 bedragen of meer, doch minder dan € 25.000,00: € 425,00 , vermeerderd met 2,85% van het bedrag waarmee die sloopkosten € 12.500,00 te boven gaan;

* € 25.000,00 bedragen of meer, doch minder dan € 50.000,00: € 781,25 , vermeerderd met 2,25% van het bedrag waarmee die sloopkosten € 25.000,00 te boven gaan;

* € 50.000,00 bedragen of meer, doch minder dan € 250.000,00: € 1.343,75 , vermeerderd met 2,00% van het bedrag waarmee die sloopkosten € 50.000,00 te boven gaan;

* € 250.000,00 bedragen of meer: € 5.343,75 , vermeerderd met 1,70% van het bedrag waarmee die sloopkosten € 250.000,00 te boven gaan.

 

5.4.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een sloopmelding als bedoeld in de Bouwverordening

€ 118,65.

5.4.4

Het van toepassing zijnde tarief op grond van onderdeel 5.4.2 wordt, indien de aanvraag van een sloopvergunning wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de sloop, verhoogd met 50,00%, met een minimum van € 286,15.

 

Overig/administratief

 

5.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van de tenaamstelling van een verleende bouw-, sloop- of aanlegvergunning

€ 68,45.

5.5.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vrijstelling van het geldende bestemmingsplan als bedoeld in artikel 11 (wijzigingsbevoegdheid), 15, 17 of 19, derde lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, waarbij geen sprake is van een bouwplan waarvoor een bouwvergunning is vereist en geen sprake is van werken of werkzaamheden waarvoor een aanlegvergunning is vereist

€ 117,85.

5.5.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vrijstelling van het geldende bestemmingsplan als bedoeld in artikel 19, tweede lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, waarbij geen sprake is van een bouwplan waarvoor een bouwvergunning is vereist en geen sprake is van werken of werkzaamheden waarvoor een aanlegvergunning is vereist, indien geen verklaring van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten van de provincie nodig is

€ 117,85.

5.5.2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vrijstelling van het geldende bestemmingsplan als bedoeld in artikel 19, eerste lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, waarbij geen sprake is van een bouwplan waarvoor een bouwvergunning is vereist en geen sprake is van werken of werkzaamheden waarvoor een aanlegvergunning is vereist, wanneer vooraf een verklaring van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten van de provincie nodig is

€ 1.746,50.

5.5.2.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vrijstelling van het geldende bestemmingsplan als bedoeld in artikel 19, tweede lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, waarbij geen sprake is van een bouwplan waarvoor een bouwvergunning is vereist en geen sprake is van werken of werkzaamheden waarvoor een aanlegvergunning is vereist, wanneer vooraf een positief advies of een verklaring van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten van de provincie nodig is

€ 1.057,30.

5.5.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot toepassing van artikel 10 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

€ 3.080,75.

5.5.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een vergunning tot het wijzigen van een rijksmonument als bedoeld in de Monumentenwet

€ 221,75.

5.5.4.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een vergunning tot het wijzigen van een gemeentelijk beschermd monument als bedoeld in de Monumentenverordening

€ 110,90.

5.5.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een vergunning als bedoeld in artikel 14 of 21, derde lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (aanlegvergunning), indien de aanlegkosten:

* minder bedragen dan € 12.500,00: 2,25% van die aanlegkosten, met een minimumtarief van € 118,65;

* € 12.500,00 bedragen of meer, doch minder dan € 25.000,00: € 281,25 , vermeerderd met 2,10% van het bedrag waarmee die aanlegkosten € 12.500,00 te boven gaan;

* € 25.000,00 bedragen of meer: € 543,75 , vermeerderd met 1,70% van het bedrag waarmee die aanlegkosten € 25.000,00 te boven gaan.

 

5.5.5.1

Indien de aanvraag betrekking heeft op werken of werkzaamheden waarvoor een aanlegvergunning moet worden verleend met toepassing van artikel 16 of 46, zevende, achtste of tiende lid van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, wordt het overeenkomstig onderdeel 5.5.5 berekende bedrag verhoogd met

€ 1.057,30.

5.5.5.2

Het van toepassing zijnde tarief op grond van onderdeel 5.5.5 wordt, indien de aanvraag van een aanlegvergunning wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de werkzaamheden, verhoogd met 50,00%, met een minimum van € 286,15.

 

5.5.6

Indien na het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, doch voor het verlenen van de vergunning, deze aanvraag schriftelijk wordt ingetrokken, wordt op aanvraag teruggaaf van een deel van de leges verleend. De teruggaaf bedraagt:

 

5.5.6.1

80% van de voor het in behandeling nemen van de aanvraag verschuldigde leges, indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 4 weken na het in behandeling nemen ervan;

 

5.5.6.2

70% van de voor het in behandeling nemen van de aanvraag verschuldigde leges, indien de aanvraag wordt ingetrokken na 4 weken en voor 8 weken na het in behandeling nemen ervan;

 

5.5.6.3

60% van de voor het in behandeling nemen van de aanvraag verschuldigde leges, indien de aanvraag wordt ingetrokken na 8 weken na het in behandeling nemen ervan.

 

5.5.7

Wanneer de gemeente een verleende bouwvergunning intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, wordt teruggaaf verleend van 50% van de verschuldigde leges als bedoeld in de onderdelen 5.2.2 tot en met 5.2.6, mits de aanvraag is ingediend binnen 12 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt.

 

5.5.8

Wanneer de gemeente een bouwvergunning weigert, wordt teruggaaf verleend van 50% van de verschuldigde leges als bedoeld in de onderdelen 5.2.2 tot en met 5.2.6.

 

5.5.9

Wanneer in verband met het overschrijden van een voor een bouwaanvraag wettelijk gestelde termijn een bouwaanvraag wegens onvolledigheid niet in behandeling wordt genomen, wordt teruggaaf verleend van 75,00% van de verschuldigde leges, met dien verstande dat in elk geval € 68,45 is verschuldigd.

 

Gebruiksvergunning in verband met brandveiligheid

 

5.6.1

De leges bedragen voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van vergunning voor het in gebruik hebben of houden van een tijdelijke inrichting, als bedoeld in de Brandbeveiligingsverordening, voor een evenement waarbij gelijktijdig aanwezig kunnen zijn:

· maximaal 500 personen

· meer dan 500 en maximaal 2.000 personen

· meer dan 2.000 personen

· voor specifieke bij name genoemde grote evenementen

€ 69,45;

€ 138,90;

€ 277,85;

€ 1.121,85.

5.6.2

De leges bedragen voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van vergunning, niet zijnde een vergunning als bedoeld onder 5.6.1, voor het in gebruik hebben of houden van een bouwwerk of een inrichting bedoeld in de Bouwverordening en de Brandbeveiligingsverordening:

 

5.6.2.1

gebouwen met een woonfunctie:

 

 

1. tehuizen

2. kloosters/abdijen

3. woongebouwen met inpandige gangen

4. gevangenissen

5. woningen niet-zelfstandige en/of zelfredzame bewoners

6. bejaardenoorden

€1.324,85;

€1.324,85;

€1.324,85;

€2.083,50;

€1.324,85;

€2.083,50;

5.6.2.2

gebouwen of inrichtingen met een logiesfunctie:

 

 

1. hotel:

 

 

1.1 met een oppervlakte van maximaal 500 m2

1.2 met een oppervlakte van meer dan 500 m2

€1.047,10;

€2.083,50;

 

2. pension/nachtverblijf:

 

 

2.1 met een oppervlakte van maximaal 500 m2

2.2 met een oppervlakte van meer dan 500 m2

€ 683,80;

€2.083,50;

 

3. dagverblijf:

 

 

3.1 met een oppervlakte van maximaal 500 m2

3.2 met een oppervlakte van meer dan 500 m2

€ 694,45;

€1.389,00;

 

4. kampeerterrein/ jachthaven:

 

 

4.1 met een oppervlakte van maximaal 1.000 m2

4.2 met een oppervlakte van meer dan 1.000 m2 en maximaal 3.000 m2

4.3 met een oppervlakte van meer dan 3.000 m2

€ 683,80;

€ 833,40;

€1.111,15;

5.6.2.3

gebouwen of inrichtingen met een onderwijsfunctie:

 

 

1. onderwijsinstellingen (leerlingen jonger dan 12 jaar)

€ 833,40;

 

2. onderwijsinstellingen (leerlingen ouder dan 12 jaar):

 

 

2.1 met een oppervlakte van maximaal 1.000 m2

2.2 met een oppervlakte van meer dan 1.000 m2 en maximaal 2.000 m2

2.3 met een oppervlakte van meer dan 2.000 m2

€ 833,40;

€1.218,00;

€1.666,85;

 

3. kinderdagverblijf

€ 694,45;

 

4. peuterspeelzaal

€ 694,45;

5.6.2.4

gezondheidszorggebouwen:

 

 

1. gezondheidsdiensten

2. klinieken (poli-, psychiatrische)

3. ziekenhuizen

4. verpleegtehuizen

€1.047,10;

€2.083,50;

€6.945,05;

€7.212,15;

5.6.2.5

bedrijfsgebouwen:

 

 

1. kantoren en/of fabrieken:

 

 

1.1 met een oppervlakte van maximaal 2.000 m2

1.2 met een oppervlakte van meer dan 2.000 m2 en maximaal 5.000 m2

1.3 met een oppervlakte van meer dan 5.000 m2

€1.047,10;

€2.083,50;

€3.472,50;

 

2. loods, veem, opslagplaats:

 

 

2.1 met een oppervlakte van maximaal 1.000 m2

2.2 met een oppervlakte van meer dan 1.000 m2

€ 555,60;

€1.047,10;

 

3. studio’s (opname, bijvoorbeeld tv)

€1.389,00;

5.6.2.6

gebouwen voor wegverkeer:

 

 

1. garage-inrichtingen (alleen opslag/stalling):

 

 

1.1 met een oppervlakte van maximaal 1.000 m2

1.2 met een oppervlakte van meer dan 1.000 m2

€ 694,45;

€1.111,15;

 

gebouwen met een publieksfunctie:

 

 

1. theater, schouwburg, bioscoop, aula:

 

 

1.1 met een oppervlakte van maximaal 1.000 m2

1.2 met een oppervlakte van meer dan 1.000 m2 en maximaal 2.000 m2

1.3 met een oppervlakte van meer dan 2.000 m2

€1.111,15;

€1.389,00;

€2.083,50;

 

2. museum, bibliotheek:

 

 

2.1 met een oppervlakte van maximaal 1.000 m2

met een oppervlakte van meer dan 1.000 m2 en maximaal 2.000 m2

met een oppervlakte van meer dan 2.000 m2

€ 555,60;

€1.389,00;

€1.645,40;

 

3. buurthuis, ontmoetingscentrum, wijkcentrum:

 

 

3.1 met een oppervlakte van maximaal 1.000 m2

3.2 met een oppervlakte van meer dan 1.000 m2

€ 694,45;

€1.389,00;

 

4. kerkgebouw, gebedshuis

€ 694,45;

 

5. tentoonstellingsgebouwen:

 

 

5.1 met een oppervlakte van maximaal 1.000 m2

met een oppervlakte van meer dan 1.000 m2 en maximaal 2.000 m2

met een oppervlakte van meer dan 2.000 m2

€ 555,60;

€ 1.389,00;

€ 1.645,40;

 

6. kantine, eetzaal:

€ 694,45;

 

7. cafés, discotheek, restaurant:

 

 

7.1 met een oppervlakte van maximaal 1.000 m2

met een oppervlakte van meer dan 1.000 m2 en maximaal 2.000 m2

met een oppervlakte van meer dan 2.000 m2

€ 694,45;

€ 1.389,00;

€ 1.645,40;

 

8. gymnastiekzaal, studio (bijvoorbeeld ballet)

€ 555,60;

 

9. sporthal, stadion:

 

 

9.1 met een oppervlakte van maximaal 1.000 m2

9.2 met een oppervlakte van meer dan 1.000 m2 en maximaal 5.000 m2

9.3 met een oppervlakte van meer dan 5.000 m2

€ 694,45;

€ 1.389,00;

€ 2.083,50;

 

10. zwembad

€ 1.752,25;

 

11. winkelgebouw:

 

 

11.1 met een oppervlakte van maximaal 1.000 m2

11.2 met een oppervlakte van meer dan 1.000 m2 en maximaal 2.000 m2

11.3 met een oppervlakte van meer dan 2.000 m2 en maximaal 5.000 m2

11.4 met een oppervlakte van meer dan 5.000 m2

€ 683,80;

€ 1.389,00;

€ 1.762,95;

€ 3.472,50;

 

12. stationsgebouwen (weg, spoor, water, lucht):

 

 

12.1 met een oppervlakte van maximaal 1.000 m2

12.2 met een oppervlakte van meer dan 1.000 m2

€ 812,05;

€ 1.389,00;

 

13. tijdelijke bouwsels

€ 373,95;

5.6.2.7

14. markt

€ 555,60;

5.6.2.8

Gebouwen en/of inrichtingen, voor zover niet genoemd in de onderdelen 5.6.2.1 tot en met 5.6.2.7:

1. met een oppervlakte van maximaal 1.000 m2

2. met een oppervlakte van meer dan 1.000 m2 en maximaal 2.000 m2

3. met een oppervlakte van meer dan 2.000 m2

€ 683,80;

€ 1.389,00;

€ 1.752,25.

5.6.2.9

Indien en voor zover de gevraagde vergunning betrekking heeft op het in gebruik hebben of houden van niet-bebouwde voor bedrijfsdoeleinden bestemde terreinen bij bouwwerken, waarop bedrijfsmatig de in de Bouwverordening bedoelde stoffen zullen worden opgeslagen, bedragen de leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verlenen hiervan

€ 373,95.

5.6.3

Indien een aanvraag als bedoeld in onderdeel 5.6.2 betrekking heeft op een bouwwerk of inrichting met meerdere gebruiksfuncties als bedoeld in de onderdelen 5.6.2.1 tot en met 5.6.2.7, is die gebruiksfunctie van toepassing waarvoor het hoogste legestarief geldt.

 

5.6.4

Indien een aanvraag als bedoeld in de onderdelen 5.6.1 en 5.6.2 wordt ingetrokken voordat hierop een beslissing is genomen, wordt op verzoek teruggaaf van 50,00% van de geheven leges verleend.

 

5.6.5

De leges voor het verstrekken van inlichtingen in het kader van de brandveiligheid van een bouwwerk of inrichting bedragen per plan per uur of gedeelte daarvan

€ 69,60.

5.6.6

Adviseren

 

5.6.6.1

De leges voor adviseren in het kader van de brandveiligheid van een bouwvoornemen met betrekking tot de vraag of een uitgewerkt bouwplan zal leiden tot een bouwvergunning/gebruiksvergunning, bedragen per plan per uur of gedeelte daarvan

€ 69,60.

5.6.6.2

De leges voor het adviseren over een aanvraag voor een gebruiksvergunning indien deze niet ontvankelijk is of indien deze bijstelling behoeft, niet zijnde een toelichting hierop, bedragen per uur of gedeelte daarvan

€ 69,60.

5.6.7

Wijzigen van de vergunning

 

5.6.7.1

De leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag, van degene op wiens naam de vergunning is gesteld of op aanvraag van zijn rechtverkrijgende, om overschrijving op naam van een ander dan degene op wiens naam de vergunning is gesteld voor zover er geen wijzigingen zijn opgetreden in het gebruik van het bouwwerk of de inrichting of het bouwwerk of de inrichting zelf niet gewijzigd is, bedragen

€ 139,20.

5.6.7.2

De leges voor een aanvraag tot wijziging van een vergunning als bedoeld in de onderdelen 5.6.1 en 5.6.2 bedragen, indien het betreft:

1. gewijzigd gebruik van een gedeelte van het bouwwerk of de inrichting: het legestarief vermeld in de onderdelen 5.6.1 en 5.6.2, met dien verstande dat de leges uitsluitend worden berekend over het gewijzigde deel;

2. gewijzigd gebruik van het gehele bouwwerk of de inrichting: het legestarief vermeld in de onderdelen 5.6.1 en 5.6.2;

3. uitbreiding van het bouwwerk of de inrichting: het legestarief vermeld in de onderdelen 5.6.1 en 5.6.2, met dien verstande dat de leges uitsluitend worden berekend over de uitbreiding.

 

5.6.7.3

De leges voor een aanvraag tot het verstrekken van een beschikking op verzoek tot ontheffing conform de Brandbeveiligingsverordening bedragen

€ 69,60.

5.6.7.4

In de Bouwverordening en de Brandbeveiligingsverordening wordt aangegeven dat, indien het belang waarvoor de vergunning is verleend dit vereist op grond van een verandering van de inzichten en/of verandering van de omstandigheden gelegen buiten het bouwwerk of de inrichting, opgetreden na het verlenen van de vergunning, burgemeester en wethouders aan de vergunning nieuwe voorwaarden kunnen verbinden en gestelde voorwaarden kunnen wijzigen of intrekken. Hiervoor worden geen leges in rekening gebracht.

 

Overige

 

5.7

Alle in dit hoofdstuk genoemde bedragen worden verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde externe advieskosten, blijkend uit een begroting die terzake door de gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet is opgesteld. Voor de toepassing van deze tabel wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting van de externe advieskosten aan de aanvrager ter kennis is gebracht. Indien de werkelijke advieskosten minder bedragen dan het aan de hand van de begroting geraamde bedrag, wordt over het verschil teruggaaf verleend.

 

5.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, een ontheffing, een vrijstelling of een andere beschikking voor zover niet elders in dit hoofdstuk een tarief is opgenomen

€ 71,15.

Hoofdstuk 6 Gemeentearchief

Tarief

6.1

Het tarief bedraagt terzake van het op verzoek doen van nasporingen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 10,25.

6.2

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

6.2.1

een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina

€ 0,50;

6.2.2

een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk

€ 6,35.

6.3

Scannen/Digitaliseren

 

6.3.1

Het tarief, exclusief materiaalkosten als genoemd in onderdeel 6.5, bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het:

 

6.3.2

verkrijgen van een scan van een document, tot formaat A4, per scan

€ 5,10;

6.3.3

verkrijgen van een digitale foto, per foto

€ 5,10;

6.3.4

digitaliseren van een geluidsfragment

€ 10,20.

6.4

Digitaal

 

6.4.1

Het tarief, exclusief materiaalkosten als genoemd in onderdeel 6.5, bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een:

 

6.4.2

afdruk op fotopapier (inktjet, glanzend)

€ 0,50;

6.4.3

printerafdruk, formaat A4, per afdruk

€ 0,50;

6.4.4

geluidsfragment op CD-ROM

€ 3,05;

6.4.5

bestand op CD-ROM of diskette, per bestand

€ 3,05.

6.5

Materiaalkosten

 

6.5.1

Fotopapier (inktjet, glanzend), per vel

€ 1,00.

6.5.2

CD-ROM, per stuk

€ 2,05.

6.5.3

Diskette, per stuk

€ 1,00.

Hoofdstuk 7 Kiezersregister

Tarief

7.1

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer, bedoeld in artikel D4 van de Kieswet

€ 6,25.

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

Tarief

8.1

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

8.1.1

tot het verstrekken van een fotokopie van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in artikel 27 van de Wegenwet, structuurplan of stadsvernieuwing:

 

8.1.1.2

in formaat A4 of kleiner, per bladzijde

€ 0,50;

8.1.1.3

in formaat A3, per bladzijde

€ 1,00;

8.1.2

tot het verstrekken van een lichtdruk van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in artikel 27 van de Wegenwet, structuurplan of stadsvernieuwing, per lichtdruk

€ 7,35.

8.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van inlichtingen omtrent de kadastrale, dan wel de plaatselijke aanduiding, per inlichting

€ 6,35.

8.3

Het tarief bedraagt ter zake van het verlenen van inzage van de perceelskaarten, per perceelskaart

€ 6,35.

8.4

Het tarief bedraagt ter zake van het doen van nasporingen in het gemeentelijke vastgoedinformatiesysteem voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 12,30.

Hoofdstuk 9 Reisdocumenten

Tarief

9.1

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

9.1.1

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 48,35;

9.1.2

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in 9.1.1 (zakenpaspoort)

54,00;

9.1.3

tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort)

€ 48,35;

9.1.4

tot het bijschrijven van een kind in een reisdocument als bedoeld in 9.1.1, 9.1.2 en 9.1.3 direct bij de aanvraag van dit nieuwe reisdocument

€ 8,50;

9.1.5

tot het bijschrijven van een kind middels een bijschrijvingssticker in een reeds uitgegeven reisdocument als bedoeld in 9.1.1, 9.1.2 en 9.1.3

€ 19,80;

9.1.6

tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK)

€ 40,70.

9.1.7

De tarieven bedoeld in 9.1.1, 9.1.2 en 9.1.3 worden verhoogd met € 16,20 indien de aanvrager zich niet kan legitimeren en er administratieve handelingen plaats moeten vinden om de identiteit vast te stellen. De verhoging blijft achterwege wanneer het feit dat de aanvrager zich niet kan legitimeren het gevolg is van brand.

 

9.1.8

De tarieven bedoeld in 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3 en 9.1.6 worden bij een spoedlevering verhoogd met een bedrag van

€ 41,00.

9.1.9

Het tarief genoemd in 9.1.5 wordt bij een spoedlevering verhoogd met een bedrag per bijschrijvingssticker van

€ 19,50.

Hoofdstuk 10 Rijbewijzen

Tarief

10.1

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 33,60.

10.2

Het tarief genoemd in onderdeel 10.1 wordt bij een spoedlevering verhoogd met

€ 41,00.

10.3

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een “eigen verklaring”

€ 20,45.

10.4

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van gegevens uit het Centraal Register Rijbewijzen

€ 4,60.

10.5

Het tarief bedoeld in 10.1 wordt verhoogd met € 16,20 indien de aanvrager zich niet kan legitimeren en er administratieve handelingen plaats moeten vinden om de identiteit vast te stellen. De verhoging blijft achterwege wanneer het feit dat de aanvrager zich niet kan legitimeren het gevolg is van brand.

 

Hoofdstuk 11 Wet op de kansspelen

Tarief

11.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

11.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één speelautomaat

€ 56,50;

11.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer speelautomaten, voor de eerste speelautomaat € 56,50 en voor iedere volgende speelautomaat

€ 34,00.

Hoofdstuk 12 Drank- en Horecawet

Tarief

12.1

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawet

€ 299,15.

12.1.1

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in onderdeel 12.1, mits het enkel een wijziging van de leidinggevende(n) en/of de ondernemingsvorm betreft

€ 138,75.

12.2

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

€ 37,35.

Hoofdstuk 13 Winkeltijdenwet

Tarief

13.1

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

13.1.1

voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet

€ 37,35;

13.1.2

tot het verlenen van toestemming om een in onderdeel 13.1.1 bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander

€ 37,35;

13.1.3

tot het intrekken of wijzigen van een in onderdeel 13.1.1. bedoelde ontheffing

€ 37,35.

Hoofdstuk 14 Huisvestingswet

Tarief

14.1

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

14.1.1

tot het verkrijgen van een huisvestingsvergunning als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Huisvestingswet

€ 7,35;

14.1.2

tot het inschrijven in een register van woningzoekenden als bedoeld in artikel 14 van de Huisvestingswet

€ 7,35;

14.1.3

tot het verstrekken van gegevens uit het register van woningzoekenden als bedoeld in artikel 14 van de Huisvestingswet, voor elke in dat register vermelde woningzoekende

€ 7,35;

14.1.4

tot het verkrijgen van een vergunning tot gehele of gedeeltelijke onttrekking van woonruimte aan de bestemming tot bewoning als bedoeld in artikel 30, eerste lid, onderdeel a, van de Huisvestingswet

€ 7,35;

14.1.5

tot het verkrijgen van een vergunning tot samenvoeging van woonruimte met andere woonruimte als bedoeld in artikel 30, eerste lid, onderdeel b, van de Huisvestingswet

€ 7,35;

14.1.6

tot het verkrijgen van een vergunning tot omzetting van zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte als bedoeld in artikel 30, eerste lid, onderdeel c, van de Huisvestingswet

€ 7,35;

14.1.7

tot het verkrijgen van een splitsingsvergunning als bedoeld in artikel 33 van de Huisvestingswet

€ 7,35.

Hoofdstuk 15 Verkeer en vervoer

Tarief

15.1

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

15.1.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990,

€ 35,10;

15.1.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 7.1 van het Voertuigreglement,

€ 35,10;

15.1.3

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

€ 13,20;

15.1.4

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 voor een ontheffing van het verbod tot het berijden van de brug over de Arembergergracht, per kenteken

11,90.

15.1.5

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 22, eerste lid, van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen

€ 208,15.

Hoofdstuk 16 Vervallen

 

Hoofdstuk 17 Diversen

Tarief

17.1

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

17.1.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag

€ 30,05;

17.1.2

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

€ 7,35.

17.2

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor een bericht als bedoeld in artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens:

 

17.2.1

bij verstrekking op papier, indien het afschrift bestaat uit:

 

17.2.1.1

ten hoogste 100 pagina’s, per pagina met een maximum per bericht van

€ 0,25

€ 4,60;

17.2.1.2

meer dan 100 pagina’s

€ 23,00;

17.2.1.3

bij verstrekking anders dan op papier

€ 4,60;

17.2.2

dat bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard van de verwerking, moeilijk toegankelijke gegevensverwerking

€ 23,00.

17.3

Indien voor hetzelfde bericht op grond van onderdeel 17.2.1 en 17.2.2 meerdere vergoedingen kunnen worden gevraagd, wordt slechts de hoogste gevraagd.

 

17.4

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een verzet als bedoeld in artikel 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens

€ 4,60.

17.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verkrijgen van:

 

17.5.1

een vergunning voor de uitoefening van een rondvaartbedrijf: € 213,70 vermeerderd met € 53,40 per in de vergunning opgenomen rondvaartboot;

 

17.5.1.1

een door of namens de gemeente verstrekt kenteken voor een rondvaartboot, per kenteken

€ 42,70;

17.5.2

een vergunning tot het uitoefenen van een botenverhuurbedrijf: € 213,70 vermeerderd met € 53,40 per in de vergunning opgenomen verhuurboot;

 

17.5.2.1

een door of namens de gemeente verstrekt kenteken voor een verhuurboot, per kenteken

€ 42,70.

17.5.3

De leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag, van degene op wiens naam de in de onderdelen 17.5.1 en 17.5.2 bedoelde vergunning is gesteld of op aanvraag van zijn rechtverkrijgende, om overschrijving op naam van een ander dan degene op wiens naam de vergunning is gesteld, voor zover er geen wijzigingen zijn opgetreden in het gebruik of de locatie, bedragen

€ 26,65.

17.5.4

De leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag, van degene op wiens naam de in de onderdelen 17.5.1 en 17.5.2 bedoelde vergunning is gesteld, voor wijziging, anders dan bedoeld in onderdeel 17.5.3, dan wel uitbreiding van de vergunning, bedragen: € 213,70 vermeerderd met € 53,40 per extra in de gewijzigde of uitgebreide vergunning opgenomen rondvaartboot of verhuurboot.

 

17.6

De leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verkrijgen van een verklaring van geen bezwaar op basis van het Vuurwerkbesluit voor het afsteken van evenementenvuurwerk, bedragen

€ 37,35.

17.7

De leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verkrijgen van een verklaring van geen bezwaar op basis van het Besluit inrichtingen en gebruik niet aangewezen luchtvaartterreinen, bedragen

€ 37,35.

17.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verkrijgen van een vergunning of ontheffing ingevolge de Algemene Plaatselijke Verordening:

 

17.8.1

voor het aanleggen, beschadigen en veranderen van een weg en voor het maken en veranderen van een uitweg

€ 44,85;

17.8.2

kapvergunning indien de vergunning betrekking heeft op:

 

17.8.2.1

hakhout of een houtwal

€ 18,50;

17.8.2.2

bomen per boom

€ 18,50 ,

 

met een maximum van

€ 74,00;

17.8.3

een ontheffing voor ontsierende, hinderlijke of gevaarlijke reclames e.d.

€ 39,50;

17.8.4

een collectevergunning

vrijgesteld;

17.8.5

een vergunning voor een standplaats of uitstalling op de weg:

 

17.8.5.1

op of aan ijsvlakten met een geldigheidsduur van maximaal vijf jaar

€ 224,40;

17.8.5.2

op of aan overige plaatsen met een geldigheidsduur van maximaal één jaar

€ 224,40;

17.8.5.3

een verlenging van een vergunning als bedoeld in 17.8.5.1 en 17.8.5.2

€ 74,75;

17.8.6

een terrasvergunning

€ 71,40;

17.8.7

een vergunning voor het exploiteren van een horecabedrijf

€ 46,85;

17.8.8

een vergunning voor het organiseren van een evenement:

 

17.8.8.1

indien het behandelen van de aanvraag maximaal één uur vergt

€ 37,35;

17.8.8.2

indien het behandelen van de aanvraag meer dan één en maximaal vier uur vergt

€ 186,95;

17.8.8.3

indien het behandelen van de aanvraag meer dan vier uur vergt

€ 299,15;

17.8.9

een kennisgeving voor het houden van incidentele festiviteiten als bedoeld in artikel 4.1.3 van de APV

€ 37,35;

17.8.10

een vergunning voor het exploiteren of wijzigen van een seksinrichting:

 

17.8.10.1

indien de vergunning voor een periode van een jaar of korter wordt verleend

€ 390,00;

17.8.10.2

indien de vergunning voor een periode langer dan een jaar tot maximaal drie jaar wordt verleend

€ 781,10;

17.8.11

een vergunning voor het exploiteren of wijzigen van een escortbedrijf:

 

17.8.11.1

indien de vergunning voor een periode van een jaar of korter wordt verleend

€ 99,45;

17.8.11.2

indien de vergunning voor een periode langer dan een jaar tot maximaal drie jaar wordt verleend

€ 201,00;

17.8.12

een ventvergunning met een geldigheidsduur van maximaal één jaar

€ 74,75;

17.8.13

een gedoogbeschikking voor het exploiteren van een coffeeshop voor een periode van vijf jaar

€ 280,00;

17.8.14

een vergunning of ontheffing, voor zover daarvoor niet eerder in dit artikel een tarief is opgenomen

€ 37,35.

17.9.1

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet

€ 124,95 ,

17.9.1.1

indien het betreft werkzaamheden in tegel-, klinker- en sierbestratingen, alsmede gesloten verhardingen, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met

€ 2,30 ,

17.9.1.2

indien het betreft werkzaamheden in bermen, groenstroken en dergelijke, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met

€ 0,95.

17.9.2

Indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, wordt het tarief bedoeld in onderdeel 17.9.1 verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die terzake door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

17.9.3

Indien een begroting als bedoeld in 17.9.2 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

17.9.4

Het tarief bedoeld in onderdeel 17.9.1 wordt verminderd met de van de melder verkregen of te verkrijgen privaatrechtelijke vergoeding voor beheerskosten in verband met de werkzaamheden, met dien verstande dat de uitkomst van de vermindering niet minder dan nihil kan bedragen.

 

17.9.5

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het toekennen van een huisnummer en/of het vaststellen van een perceelsregistratie als bedoeld in de Verordening straatnaamgeving en huisnummering bedraagt € 68,45 vermeerderd met € 34,25 per nummer.

 

17.9.5.1

In afwijking van onderdeel 17.9.5 bedraagt het tarief bij gelijktijdige toekenning van huisnummers en/of de vaststelling van perceelsregistraties voor meer dan twee woonruimten:

voor de eerste twee woonruimten samen

en voor de derde en elke volgende woonruimte

met een maximum van

€ 68,45

€ 34,25

€ 273,95.

Behorende bij raadsbesluit van 13 november 2007.

De griffier van Steenwijkerland,