Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Steenwijkerland

Verordening op de heffing en invordering van liggeld woonschepen Steenwijkerland 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSteenwijkerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van liggeld woonschepen Steenwijkerland 2011
CiteertitelVerordening liggeld Steenwijkerland 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening vervangt de Verordening liggeld Steenwijkerland 2010.

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2011

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229 eerste lid, aanhef en onderdeel a en b

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-12-201001-01-2012Nieuwe regeling

09-11-2010

Gemeenteblad, 2010, 43

2010/112d

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van liggeld woonschepen Steenwijkerland 2011

De raad van de gemeente Steenwijkerland;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 september 2010, nummer 2010/112;

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a en b, van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de volgende verordening:

 

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LIGGELD WOONSCHEPEN STEENWIJKERLAND 2011.

(Verordening liggeld Steenwijkerland 2011).

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  woonschip:een vaartuig dat uitsluitend of in hoofdzaak wordt gebezigd als, of te oordelen naar zijn constructie of inrichting uitsluitend of in hoofdzaak bestemd is tot, dag- of nachtverblijf van een of meerdere personen;

 • b.

  ligplaats:een gedeelte van een openbaar water, bestemd of geschikt om te worden ingenomen door een woonschip met bijbehorende voorzieningen;

 • c.

  bijbehorende voorzieningen: zaken zonder welke het gebruik van een vaartuig als woonschip niet goed mogelijk is, zoals een bijboot, een steiger en een loopplank;

 • d.

  maand:een kalendermaand of een gedeelte daarvan;

 • e.

  jaar:een kalenderjaar.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam “liggeld” wordt een recht geheven ter zake van het hebben van een op basis van artikel 5 van de Woonschepenverordening Steenwijkerland 2009 aangewezen ligplaats voor een woonschip in gemeentelijk water.

Artikel 3 Belastingplicht

 • 1.

  Belastingplichtig is de houder van de ligplaatsvergunning, bedoeld in artikel 6 van de Woonschepenverordening Steenwijkerland 2009.

 • 2.

  Indien met toepassing van het eerste lid geen belastingplichtige is aan te wijzen, is belastingplichtig de hoofdbewoner van het woonschip.

 • 3.

  Wie de hoofdbewoner van het woonschip is wordt naar de omstandigheden beoordeeld.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en tarief

Het liggeld wordt geheven naar de maatstaven en tarieven opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

Artikel 5 Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 6 Wijze van heffing

Het liggeld wordt geheven bij wege van aanslag.

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1.

  Het recht als bedoeld in artikel 2 is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, is de belasting verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

Artikel 8 Termijn van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet het liggeld worden voldaan uiterlijk op de laatste dag van de maand volgende op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld.

 • 2.

  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 9 Kwijtschelding

Bij de invordering van het liggeld wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van het liggeld.

Artikel 11 Overgangsrecht

De “Verordening liggeld Steenwijkerland 2010”, vastgesteld bij raadsbesluit van 10 november 2009, nummer 2009/128b, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2011.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening liggeld Steenwijkerland 2011”.

 

De raad voornoemd,

de griffier, R.G.H.P. Moonen

de voorzitter, L.V. Elfers

TARIEVENTABEL behorende bij de “Verordening liggeld Steenwijkerland 2011”.

 

ALGEMEEN

De bedragen genoemd in deze tabel zijn exclusief omzetbelasting.

 

HOOFDSTUK 1 LIGGELD

1.1 Het liggeld bedraagt:

Locatie De Werven te Steenwijk

Ligplaats

Liggeld per jaar

De Werven 2, 8331 VB te Steenwijk

€ 822,60

De Werven 4, 8331 VB te Steenwijk

€ 822,60

De Werven 6, 8331 VB te Steenwijk

€ 822,60

De Werven 8, 8331 VB te Steenwijk

€ 822,60

De Werven 10, 8331 VB te Steenwijk

€ 822,60

De Werven 12, 8331 VB te Steenwijk

€ 822,60

1.2 Het liggeld bedraagt:

Locatie Cornelisgracht (Zwaaikom) te Giethoorn

Ligplaats

Liggeld per jaar

Cornelisgracht 32b, 8355 CH te Giethoorn

€ 71,55

Cornelisgracht 32c, 8355 CH te Giethoorn

€ 71,55

Cornelisgracht 32d, 8355 CH te Giethoorn

€ 71,55

Cornelisgracht 32e, 8355 CH te Giethoorn

€ 71,55

Cornelisgracht 32f, 8355 CH te Giethoorn

€ 71,55

1.3 Het liggeld bedraagt:

Locatie De Rietlanden te Giethoorn

Ligplaats

Liggeld per jaar

De Rietlanden 1a, 8355 CP te Giethoorn

€ 71,55

De Rietlanden 1b, 8355 CP te Giethoorn

€ 71,55

De Rietlanden 1c, 8355 CP te Giethoorn

€ 71,55

De Rietlanden 1d, 8355 CP te Giethoorn

€ 71,55

De Rietlanden 1e, 8355 CP te Giethoorn

€ 71,55

De Rietlanden 1f, 8355 CP te Giethoorn

€ 71,55

De Rietlanden 1g, 8355 CP te Giethoorn

€ 71,55

De Rietlanden 1h, 8355 CP te Giethoorn

€ 71,55

De Rietlanden 1j, 8355 CP te Giethoorn

€ 71,55

De Rietlanden 1k, 8355 CP te Giethoorn

€ 71,55

De Rietlanden 1l, 8355 CP te Giethoorn

€ 71,55

De Rietlanden 1m, 8355 CP te Giethoorn

€ 71,55

Behorende bij raadsbesluit van 9 november 2010.

 

De griffier van Steenwijkerland,