Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Stein

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden Stein 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStein
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van marktgelden Stein 2012
CiteertitelVerordening marktgelden Stein 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a en b, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-12-201101-01-2013Onbekend

10-11-2011

De Schakel, 7 december 2011

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden Stein 2012

2011, no.

De Raad der gemeente Stein;

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders inzake marktgelden Stein 2012 van 11 oktober 2011;

(Gem. blad Afd. A 2011, no. );

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a en b, van de Gemeentewet;

besluit :

vast te stellen de volgende verordening

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN MARKTGELDEN STEIN 2012

 

Artikel 1 Begripsomschrijving

Onder standplaats wordt verstaan de op en voor de duur van een markt door het bevoegde gezag aangewezen ruimte voor het uitoefenen van de markthandel.

Artikel 2 Belastbaar feit

Ter zake van het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten voor het uitstallen, aanbieden of verkopen van goederen op markten en openbare plaatsen en daarmee verband houdende handelingen en/of bij het gebruik daarvan verstrekte hulpmiddelen, en ter zake van het gebruik van het ter beschikking stellen van een gedeelte van een voor het houden van openbare markten aangewezen terrein, wordt onder de naam "marktgeld" een recht geheven overeenkomstig de navolgende bepalingen.

Artikel 3 Belastingplicht

Het recht wordt geheven van degene aan wie een standplaats is toegewezen c.q. die een standplaats inneemt.

Artikel 4 Heffingsgrondslag

De heffingsgrondslag voor de berekening van het recht is de frontbreedte van de standplaats in strekkende meters met een diepte van ten hoogste 3 meter.

Bij toepassing van de tarieven wordt een gedeelte van een strekkende meter als een gehele strekkende meter aangemerkt.

Artikel 5 Belastingtarief

Het recht bedraagt per strekkende meter:

 • a.

  1. zonder gebruik te maken van een elektriciteitsaansluiting

  per dag of gedeelte daarvan € 1,60, met een minimum van € 6,00 per dag;

  • 2.

   met gebruikmaking van een elektriciteitsaansluiting

   per dag of gedeelte daarvan € 1,80, met een minimum van € 7,10 per dag;

 • b.

  1. zonder gebruik te maken van een elektriciteitsaansluiting per kwartaal, voorzover het een vaste standplaats betreft

  € 19,60, met een minimum van € 78,50 per kwartaal;

  • 2.

   met gebruikmaking van een elektriciteitsaansluiting per kwartaal, voorzover het een vaste standplaats betreft

   € 23,00 met een minimum van € 92,00 per kwartaal.

Artikel 6 Wijze van heffing

Het recht wordt geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, nota of andere schriftuur, waarop het verschuldigde bedrag wordt vermeld.

Artikel 7 Tijdstip van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel, ingeval van toezending daarvan, binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in het voorgaande lid gestelde termijn.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van marktgeld wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de marktgelden.

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De "Verordening marktgelden Stein 2011", vastgesteld bij raadsbesluit van 16 december 2010 wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing. Zij blijft van toepassing op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als "Verordening marktgelden Stein 2012".

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 10 november 2011

De Raad voornoemd,

de Griffier, de Voorzitter,

Dict.: BW